Latest Info from Administrator.
Warm Welcome to www.brahminsnet.com >>> Fast Registration Limited access only! Click to Register with full access!

Activity Stream

Filter
Sort By Time Show
Recent Recent Popular Popular Anytime Anytime Last 24 Hours Last 24 Hours Last 7 Days Last 7 Days Last 30 Days Last 30 Days All All Photos Photos Forum Forums Articles Articles Blog Blogs Groups Groups
 • soundararajan50's Avatar
  16-07-2018, 11:12 AM
  Sundara Kaanda Sargas 65 Continues 5.65.15 இ 5.65.15 ஈ 5.65.16 அ 5.65.16 ஆ இக்ஷ்வாகுவம்ஸவிக்யாதிம் ஸநை: கீர்தயதாநக ।
  0 replies | 5 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  16-07-2018, 11:07 AM
  திருப்புகழ்அம்ருதம் வனஜ பரிபுர பொற்பத அர்ச்சனை முருகா, நினது திருவடி சத்தி, மயில் கொடி நினைவு கருதிடு புத்தி கொடுத்திட நிறைய அமுதுசெய் முப்பழம் அப்பமும்
  0 replies | 5 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  16-07-2018, 11:05 AM
  300.அரி அயன் அறியா 300வடுகூர் மனமகிழ் குமரா எனவுள திருதாள் மலரடி தொழுமா றருள்வாயே தனதன தனனா தனதன தனனா தனதன தனனா தனதான அரியய னறியா தவரெரி புரமூ ணதுபுக நகையே வியநாதர்...
  0 replies | 5 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  16-07-2018, 11:01 AM
  Dasakam: 096 -- Slokam: 06 अव्यक्तं मार्गयन्त: श्रुतिभिरपि नयै: केवलज्ञानलुब्धा: क्लिश्यन्तेऽतीव सिद्धिं बहुतरजनुषामन्त एवाप्नुवन्ति । दूरस्थ: कर्मयोगोऽपि च परमफले नन्वयं भक्तियोग- स्त्वामूलादेव हृद्यस्त्वरितमयि भवत्प्रापको वर्धतां मे ॥६॥ ...
  0 replies | 5 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  15-07-2018, 10:46 AM
  �� श्री वरदराज पंचाशत् 05 / 51 ��
  0 replies | 52 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  15-07-2018, 07:32 AM
  Sundara Kaanda - Sarga 65 In this Sarga, Hanumān tells Rāma what he has seen of Seetā, how she was confined in the inner quarters of Rāvaṇa and how she was being threatened by the Rākshasis. Hanumān gives Rāma the Cūḍāmaṇi that Seetā gave him and...
  0 replies | 59 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  15-07-2018, 07:21 AM
  299.அணிசெவ்வியார் 299வடதிருமுல்லைவாயில் தனதைய தானன தானன தனதைய தானன தானன தனதைய தானன தானன தனதான அணிசெவ்வி யார்திரை சூழ்புவி தனநிவ்வி யேகரை யேறிட அறிவில்லி யாமடி யேனிட ரதுதீர அருள்வல்லை...
  0 replies | 57 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  15-07-2018, 07:18 AM
  Dasakam: 096 -- Slokam: 05 ज्ञानं त्वद्भक्ततां वा लघु सुकृतवशान्मर्त्यलोके लभन्ते तस्मात्तत्रैव जन्म स्पृहयति भगवन् नाकगो नारको वा । आविष्टं मां तु दैवाद्भवजलनिधिपोतायिते मर्त्यदेहे त्वं कृत्वा कर्णधारं गुरुमनुगुणवातायितस्तारयेथा: ॥५॥ ...
  0 replies | 17 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  14-07-2018, 05:45 PM
  �� श्री वरदराज पंचाशत् 04 / 51 �� ஸ்ரீ வரதராஜ பஞ்சாஶத்
  0 replies | 13 view(s)
 • kgopalan37's Avatar
  13-07-2018, 03:00 PM
  celebrate vaaraahi navarathri from 13th july to 21st july.
  0 replies | 22 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  13-07-2018, 10:00 AM
  ஒரு நிமிடக் கதை : பந்தயம் ! கிராமம் ஒன்றில் ஒரு கணவனும் மனைவியும் ஒற்றுமையுடன் வாழ்ந்தார்கள். வறுமை அவர்களை வாட்டியது. ஒரு நாள் அந்த மனைவி, தன் கணவனைப் பார்த்து வீட்டில் உள்ள காளை மாட்டைக் கொண்டு போய்ச் சந்தையில் விற்று அதில் கிடைக்கும் பணத்தைக்...
  0 replies | 22 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  13-07-2018, 09:55 AM
  ரபீந்திரநாத் தாகூர் - J.K. SIVAN கீதாஞ்சலி I came out alone on my way to my tryst. But who is this that follows me in the silent dark? I move aside to avoid his presence but I escape him not. He makes the dust rise from the earth with his...
  0 replies | 19 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  13-07-2018, 09:49 AM
  Mathematician Ramanujam didn't have any close friends and someone asked him the reason. He replied that although he wanted to have close friends but nobody was up to his expectations. When pressed how he expected his friend to be, he replied, ...
  0 replies | 21 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  13-07-2018, 09:41 AM
  298.சிகர மருந்த 298மாயாபுரி (ஹரித்துவாரம் எனப்படும்) தனன தனந்த தானன தனதான சிகர மருந்த வாழ்வது சிவஞானம் சிதறி யலைந்து போவது செயலாசை மகர நெருங்க வீழ்வது...
  0 replies | 14 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  13-07-2018, 09:38 AM
  Dasakam: 096 -- Slokam: 04 ज्ञानं कर्मापि भक्तिस्त्रितयमिह भवत्प्रापकं तत्र ताव- न्निर्विण्णानामशेषे विषय इह भवेत् ज्ञानयोगेऽधिकार: । सक्तानां कर्मयोगस्त्वयि हि विनिहितो ये तु नात्यन्तसक्ता: नाप्यत्यन्तं विरक्तास्त्वयि च धृतरसा भक्तियोगो...
  0 replies | 20 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  13-07-2018, 09:22 AM
  �� श्री वरदराज पंचाशत् 03 / 51
  0 replies | 18 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  12-07-2018, 12:43 PM
  297மதுரை தனன தனந்தன தனன தனந்தன தனன தனந்தன தனதான பரவு நெடுங்கதி ருலகில் விரும்பிய பவனி வரும்படி யதனாலே பகர வளங்களு நிகர விளங்கிய இருளை விடிந்தது நிலவாலே வரையினி...
  0 replies | 11 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  12-07-2018, 12:40 PM
  Dasakam: 096 -- Slokam: 03 धर्मं वर्णाश्रमाणां श्रुतिपथविहितं त्वत्परत्वेन भक्त्या कुर्वन्तोऽन्तर्विरागे विकसति शनकै: सन्त्यजन्तो लभन्ते । सत्तास्फूर्तिप्रियत्वात्मकमखिलपदार्थेषु भिन्नेष्वभिन्नं निर्मूलं विश्वमूलं परममहमिति त्वद्विबोधं...
  0 replies | 18 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  12-07-2018, 09:08 AM
  �� श्री वरदराज पंचाशत् 02 / 51 ��
  0 replies | 18 view(s)
 • R.Varadarajan's Avatar
  12-07-2018, 08:41 AM
  Can you tell me this sloka's number, because I searched all 103 slokas of Soundarya Lahari and could not locate. May be I erred. Request quote sloka number please. varadarajan
  1 replies | 30 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  11-07-2018, 09:40 AM
  �� श्री वरदराज पंचाशत् 01 / 51 �� ஸ்ரீ வரதராஜ பஞ்சாஶத்
  0 replies | 14 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  11-07-2018, 07:05 AM
  Shiv Khera, a renowned author and management trainer writes about his experience in Singapore "Six years ago in Singapore I gave a taxi driver a business card to take me to a particular address. At the last point he circled round the building. His...
  0 replies | 24 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  11-07-2018, 07:04 AM
  https://www.maalaimalar.com/Devotional/Slogan/2018/06/07114037/1168426/eyes-power-clear-slokas.vpf கண்பார்வை குறைபாடுகளை நீக்கும் சௌந்தர்யலஹரி ஸ்லோகம்* கண் பார்வைக் குறைபாடுகள் எதுவாக இருந்தாலும், இந்த சௌந்தர்யலஹரி ஸ்லோகத்தை பக்திபூர்வமாக பாராயணம்...
  1 replies | 30 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  11-07-2018, 06:59 AM
  296.நீதத் துவமாகி 296மதுரை தானத் தனதான நீதத் துவமாகி நேமத் துணையாகிப் பூதத் தயவான போதைத் தருவாயே நாதத் தொனியோனே ஞானக் கடலோனே கோதற் றமுதானே கூடற் பெருமாளே பதம் பிரித்தல்
  0 replies | 12 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  11-07-2018, 06:57 AM
  Dasakam: 096 -- Slokam: 02 ब्रह्मण्यानां बलिस्त्वं क्रतुषु च जपयज्ञोऽसि वीरेषु पार्थो भक्तानामुद्धवस्त्वं बलमसि बलिनां धाम तेजस्विनां त्वम् । नास्त्यन्तस्त्वद्विभूतेर्विकसदतिशयं वस्तु सर्वं त्वमेव त्वं जीवस्त्वं प्रधानं यदिह भवदृते तन्न...
  0 replies | 18 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  0 replies | 17 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  10-07-2018, 09:58 AM
  �� श्री भूस्तुति : 32 / 33 ��
  0 replies | 13 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  10-07-2018, 07:49 AM
  soundararajan50 started a thread Joke in Social
  "மரண விலாஸ் *ஹோட்டல்"* SERVER : வாங்க சார்,என்ன சாப்புடுறீங்க? costumer : தோசை வேணும். SERVER : சாதா தோசையா? வெங்காய தோசையா? costumer : வெங்காய தோசை. SERVER : சின்ன வெங்காயம் போட்டதா? பெரிய வெங்காயம் போட்டதா? costumer : சின்ன வெங்காயம்....
  0 replies | 19 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  10-07-2018, 07:45 AM
  2 Wives chatting in office : ​Wife 1​: I had a fine evening, how was Urs??? ​Wife 2​ : It was a disaster. My husband came home, ate his dinner in 3 mins & fell asleep in 2 mins. How was yours? ​Wife 1​ : Oh mine was amazing ! My...
  0 replies | 20 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  10-07-2018, 07:41 AM
  Courtesy: https://dheivathinkural.wordpress.com/author/chandrasekharanr/page/119/ ப்ரபோத ஸுதாகரம். (257 சுலோகம், 19 ப்ரகரணம்) 17. அனுக்ரஹம். எக்காரியம் செய்தாலும் எண்ணம் நல்லதாயின் நற்கதி கிடைக்கு மென்பது பொதுவான ஸித்தாந்தம். எந்த...
  0 replies | 24 view(s)
More Activity