Brahminsnet.com - Forum - Powered by vBulletin
Latest Info from Administrator.
Warm Welcome to www.brahminsnet.com >>> Fast Registration Limited access only! Click to Register with full access!

Activity Stream

Filter
Sort By Time Show
Recent Recent Popular Popular Anytime Anytime Last 24 Hours Last 24 Hours Last 7 Days Last 7 Days Last 30 Days Last 30 Days All All Photos Photos Forum Forums Articles Articles Blog Blogs Groups Groups
 • soundararajan50's Avatar
  14-12-2017, 07:37 AM
  Valivalam temple Continues *முதல் திருமுறை தேவாரம்:* ஒல்லையாறி யுள்ளமொன்றிக் கள்ளமொழிந் துவெய்ய சொல்லையாறித் தூய்மைசெய்து காமவினை யகற்றி நல்லவாறே யுன்றனாமம் நாவில்நவின் றேத்த வல்லவாறே வந்துநல்காய்
  0 replies | 3 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  14-12-2017, 07:32 AM
  "பெரியவா,நான் பண்ணாத தர்மம் இல்லை.செய்யாத திருப்பணி இல்லை. கும்பிடாத சாமி இல்லை.அப்படி இருக்கறச்சே இந்த மாதிரி ஒரு சோதனையை தெய்வம் எனக்குக் குடுத்திருக்கே, அப்புறம் எதுக்காக நான் அதைக் கும்பிடணும்?"-ஜமீன்தார். (பெரியவா ஒரு உப்புக் கொறவன் கதை...
  0 replies | 5 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  14-12-2017, 07:23 AM
  200.பாதாள 200 விராலிமலை தானான தான தான தனதன தானான தான தான தனதன தானான தான தான தனதன தனதான பாதாள மாதி லோக நிகிலமு மாதார மான மேரு வெனவளர்
  0 replies | 6 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  14-12-2017, 07:20 AM
  Dasakam: 086 -- Slokam:11 धर्मौघं धर्मसूनोरभिदधदखिलं छन्दमृत्युस्स भीष्म- स्त्वां पश्यन् भक्तिभूम्नैव हि सपदि ययौ निष्कलब्रह्मभूयम् । संयाज्याथाश्वमेधैस्त्रिभिरतिमहितैर्धर्मजं पूर्णकामं स्म्प्राप्तो द्वरकां त्वं पवनपुरपते पाहि मां सर्वरोगात्...
  0 replies | 4 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  13-12-2017, 11:40 AM
  சிவாயநம. திருச்சிற்றம்பலம். பதியும் பணியே பணியாய் அருள்வாய். *கோவை.கு.கருப்பசாமி.* ________________________________________ *139* * பாடல் பெற்ற சிவ தல தொடர். * *சிவ தல அருமைகள் பெருமைகள்.*
  0 replies | 12 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  13-12-2017, 11:33 AM
  *தியானம் என்றால் என்ன?* ஒரு சிறுவனுக்கு நெடு நாட்களாய்த் தீராத சந்தேகம். அந்தச் சிறுவனின் பெற்றோருக்கோ சிறுவனுக்குப் புரிந்த மொழியில் சொல்ல முடியாத இயலாமை. ஒருநாள் மூவரும் ரமண மகரிஷியைச் சந்திக்கச் சென்றிருந்த போது சிறுவன் ரமணரை...
  0 replies | 11 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  13-12-2017, 11:27 AM
  199.சீரான கோல 199விராலிமலை தானான தான தான தனதன தானான தான தான தனதன தானான தான தான தனதன தனதான சீரான கோல கால நவமணி மாலாபி ஷேக பார வெகுவித தேவாதி தேவர் சேவை செயுமுக மலராறும்
  0 replies | 9 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  13-12-2017, 11:23 AM
  Dasakam: 086 -- Slokam:10 संसुप्तद्रौपदेयक्षपणहतधियं द्रौणिमेत्य त्वदुक्त्या तन्मुक्तं ब्राह्ममस्त्रं समहृत विजयो मौलिरत्नं च जह्रे । उच्छित्यै पाण्डवानां पुनरपि च विशत्युत्तरागर्भमस्त्रे रक्षन्नङ्गुष्ठमात्र: किल जठरमगाश्चक्रपाणिर्विभो त्वम्...
  0 replies | 10 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  12-12-2017, 07:32 AM
  *छिन्नोऽपि चंदनतरुर्न जहाति गन्धं,* *वृध्दोऽपि वारणपतिर्न जहाति लीलाम् l* *यंत्रार्पितो मधुरतां न जहाति चेक्षुः,* *क्षीणोऽपि न त्यजति शीलगुणान् कुलीनः ।।* भावार्थ --- *चन्दन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते. हाथी बुढा होने पर भी...
  0 replies | 11 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  12-12-2017, 07:28 AM
  சிவாயநம. திருச்சிற்றம்பலம். பதியும் பணியே பணியாய் அருள்வாய். *கோவை. கு.கருப்பசாமி.* _______________________________________ *126* *பாடல் பெற்ற சிவ தல தொடர்.* *சிவ தல அருமைகள் பெருமைகள் தொடர்.*
  0 replies | 16 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  12-12-2017, 07:21 AM
  Sundara Kaanda - Sarga 21 In this Sarga, Seetā tells Rāvaṇa that she is the devoted wife of Rāma, and she cannot be separated from Rāma any more than sunlight can be separated from the sun. She makes it clear that he cannot hope for her to be his...
  0 replies | 52 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  12-12-2017, 07:14 AM
  198.கொடாதவனை 198விராலிமலை தனாதனன தான தந்த தனாதனன தான தந்த தனாதனன தான தந்த தனதான கொடாதவனை யேபு கழ்ந்து குபேரனென வேமொ ழிந்து குலாவியவ மேதி ரிந்து புவிமீதே எடாதசுமை யேசு...
  0 replies | 10 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  12-12-2017, 07:11 AM
  Dasakam: 086 -- Slokam:9 युद्धादौ तीर्थगामी स खलु हलधरो नैमिशक्षेत्रमृच्छ- न्नप्रत्युत्थायिसूतक्षयकृदथ सुतं तत्पदे कल्पयित्वा । यज्ञघ्नं वल्कलं पर्वणि परिदलयन् स्नाततीर्थो रणान्ते सम्प्राप्तो भीमदुर्योधनरणमशमं वीक्ष्य यात: पुरीं ते ॥९॥ ...
  0 replies | 9 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  11-12-2017, 03:32 PM
  Sundara Kaanda - Sarga 20 In this Sarga, Rāvaṇa pleads with Seetā to love him. He says that he cannot take his eyes off from whichever of her limbs it falls upon, even though she is emaciated and her body lacks toilet. He implores her to dress...
  0 replies | 18 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  11-12-2017, 03:29 PM
  197. கரிபுராரி 197 விராலிமலை ஞானம் பெற தனன தான தானான தனன தான தானான தனன தான தானான தனதா கரிபு ராரி காமாரி திரிபு ராரி தீயாடி கயிலை யாளி காபாலி கழையோனி
  0 replies | 12 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  11-12-2017, 03:19 PM
  Dasakam: 086 -- Slokam:8 युद्धे द्रोणस्य हस्तिस्थिररणभगदत्तेरितं वैष्णवास्त्रं वक्षस्याधत्त चक्रस्थगितरविमहा: प्रार्दयत्सिन्धुराजम् । नागास्त्रे कर्णमुक्ते क्षितिमवनमयन् केवलं कृत्तमौलिं तत्रे त्रापि पार्थं किमिव नहि भवान् पाण्डवानामकार्षीत्...
  0 replies | 15 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  10-12-2017, 06:04 PM
  Sundara Kaanda - Sarga 19 In this Sarga, Seetā trembles like a banana plant in a gale, on seeing Rāvaṇa. She is at her worst, worn out by the grief from the separation from Rāma and feeling helpless like a ship caught in high-winds in the middle of...
  0 replies | 18 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  10-12-2017, 06:01 PM
  194.சரவண ஜாதா 194 விநாயகமலை (பிள்ளையார்பட்டி) சரவண ஜாதா தனதன தானா தனாதன தனதன தானா தனாதன
  0 replies | 13 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  10-12-2017, 05:55 PM
  Dasakam: 086 -- Slokam:7 भक्तोत्तंसेऽथ भीष्मे तव धरणिभरक्षेपकृत्यैकसक्ते नित्यं नित्यं विभिन्दत्ययुतसमधिकं प्राप्तसादे च पार्थे । निश्शस्त्रत्वप्रतिज्ञां विजहदरिवरं धारयन् क्रोधशाली- वाधावन् प्राञ्जलिं तं नतशिरसमथो वीक्ष्य मोदादपागा: ॥७॥ ...
  0 replies | 18 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  09-12-2017, 10:05 AM
  Sundara Kaanda - Sarga 18 In this Sarga, Hanumān watches Rāvaṇa as he comes to the Aṡōka Vana surrounded by many of his beautiful wives and women, all of whom are still under the hangover of drink and sleep. Hanumān is taken aback by Rāvaṇas...
  0 replies | 35 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  09-12-2017, 09:57 AM
  193. அல்லில் 193 வள்ளியூர் தய்ய தானன தனதான தய்ய தானன தனதான
  0 replies | 29 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  09-12-2017, 09:53 AM
  Dasakam: 086 -- Slokam:6 जिष्णोस्त्वं कृष्ण सूत: खलु समरमुखे बन्धुघाते दयालुं खिन्नं तं वीक्ष्य वीरं किमिदमयि सखे नित्य एकोऽयमात्मा । को वध्य: कोऽत्र हन्ता तदिह वधभियं प्रोज्झ्य मय्यर्पितात्मा धर्म्यं युद्धं चरेति प्रकृतिमनयथा दर्शयन्...
  0 replies | 17 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  05-12-2017, 07:23 AM
  எனக்கு வேற மரச்சொம்பு வாங்கித் தருவியா?..." பெரியவா ஆந்த்ராவில் சித்தூர் மாவட்டத்தில் முகாம். அங்கு பெரியவாளை தர்ஶனம் செய்ய வந்த பக்தருக்கு பக்கத்திலிருக்கும் தன்னுடைய ஊரிலும் பெரியவாளுடைய திருப்பாதம் பதிய வேண்டும் என்று ஆசை. மெல்ல தன்...
  0 replies | 42 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  05-12-2017, 07:18 AM
  : *வாழ்கையின் முதல் படி துறவு* *பகவான் ரமணமகரிஷி*. ------------------------------------------- ஒரு சமயம் பகவான் ரமணர் முன்னிலையில் துறவு வாழ்க்கையின் முதல்படி எது என்று
  0 replies | 32 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  05-12-2017, 07:16 AM
  Sundara Kaanda - Sarga 17 In this Sarga, Hanumān sees Rākshasis who are guarding Seetā, each one ugly and frightful in their own way, some with one eye, some with ugly feet, some with elephantine ears and so on. He sees Seetā doleful but keeping...
  0 replies | 24 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  05-12-2017, 07:12 AM
  192 சிரமங்க மங்கை வள்ளிமலை நாதனே! உடம்பு அழியுமுன் உமது திருவடியைத் தந்தருள்வீர். தனதந்த தந்தனந் தனதந்த தந்தனந் தனதந்த தந்தனந் தனதான
  0 replies | 13 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  05-12-2017, 07:09 AM
  Dasakam: 086 -- Slokam:5 युद्धोद्योगेऽथ मन्त्रे मिलति सति वृत: फल्गुनेन त्वमेक: कौरव्ये दत्तसैन्य: करिपुरमगमो दूत्यकृत् पाण्डवार्थम् । भीष्मद्रोणादिमान्ये तव खलु वचने धिक्कृते कौरवेण व्यावृण्वन् विश्वरूपं मुनिसदसि पुरीं क्षोभयित्वागतोऽभू:...
  0 replies | 21 view(s)
 • kgopalan37's Avatar
  04-12-2017, 10:17 PM
  1. அஷ்டகா அன்வஷ்டகா மார்கழி( மார்கசிரம்) ,தை, மாசி ,பங்குனி மாதங்களின் க்ருஷ்ண பக்ஷ ஸப்தமி, அஷ்டமி, நவமி திதிகளில் பித்ருக்களுக்கு சிராத்தம் அல்லது தர்பணம் செய்ய வேன்டும். அஷ்டமி அன்று செய்யப்படும் அஷ்டகைய ப்ரதானமாக க்கொண்டு முதல் நாள்...
  0 replies | 228 view(s)
More Activity
Powered byvBSocial.com and Block Facebook