PDA

View Full Version : nakshathra gayathri.kgopalan37
04-08-2012, 05:39 PM
NAKSHATHRANGAL GAAYATHRI.

ASWINI; OM SWEDHA VARNYAI VIDHMAHE SUDHAAKARAAYAI DHIMAHI THANOW ASVANOW PRACHOTHAYATH.

BARANI; OM KRISHNAVARNAYAI VIDHMAHE DHANDADHARAAYAI DHIMAHI THANOW BARANI PRACHOTHAYATH.

kARTHIGAI; OM VANNIDEHAYAI VIDHMAHE MAHATHAPAAYAI DHIMAHI THANOW KRITHIKA PRACHOTHAYATH.

ROHINI; OM PRAAJAAVRIDHYAI CHA VIDHMAHE VISWAROOPAYAI DHIMAHI THANAOW ROHINI PRACHOTHAYATH.

MIRUGASRIRISHAM; OM SASI SEKARAAYAI VIDHMAHE MAHARAJAYAI DHIMAHI THANOW MRIGASIRRISHA PRACHOTHAYATH

THIRUVADHRAI; OM MAHASRESHTAYAI VIDHMAHE PASUMDHANAYA DHIMAHI THANNOW ARDHRA PRACHOTHAYATH.

PUNARPUSAM; PRAJAVRIDHYAICHA VIDHMAHE ATHITHIPUTHRAYA CHA DHIMAHI THANNOW PUNARVASU PRACHOTHAYATH.

PUSAM; BRAHMAVARCHASAAYA VIDHMAHE MAHA DHISHYAAYA DHIMAHI THANNOW PUSHYA PRACHOTHAYATH.

AAYILYAM; SARPA RAJAYA VIDHMAHE MAHA ROCHANAAYA DHIMAHI THANNOW ASHLASHA PRACHOTHAYATH.

MAHAM; MAHA ANAKAAYA VIDHMAHE PITHRIYA DEVAYA DHIMAHI THANNOW MAKA PRACHOTHAYATH.

POORAM; ARIYAMNAAYA VIDHMAHE PASUDEHAAYA DHIMAHI THANNOW POORVA PALGUNI PRACHOTHAYATH.

UTHIRAM; OM MAHA BAGHAAYA VIDHMAHE MAHA SRESHTAYAI DHIMAHI THANOW UTHIRA PALGUNI PRACHOTHAYATH.

HASTHAM; OM PRAYASCHATHAAYAI VIDHMAHE PRAKRUPNE ETHAAYAI DHIMAHI THANOW HASTHA PRACHOTHAYATH.

CHITHRAI. OM MAHA THVASTAYAI VIDHMAHE PRAJARUPAAYAI DHIMAHI THANOW CHAITHRA PRACHOTHAYATH.

SWATHI; OM KAAMACHAARAAYAI VIDHMAHE MAHA NISHTAYAI DHIMAHI THANOW SWATHI PRACHOTHAYATH.

VISHAKAM; OM INDRAAGNOW CHA VIDHMAHE MAHA SRESHTYAI CHA VIDHMAHE THANOW VISHAKA PRACHOTHAYATH.

ANUSHAM; OM MITHRA DEYAAYAI VIDHMAHE MAHA MITHRAYA DHIMAHI THANOW ANURADHA PRACHOTHAYATH.

KETTAI; OM JYESTAYAI VIDHMAHE MAHA JAISHTAAYAI DHIMAHI THANNOW JYESTA PRACHOTHAYATH.

MOOLAM; OM PRAAJAATHIPAAYAI VIDHMAHEMAHA PRAAJAAYAI DHIMAHI THANOW MOOLAA PRACHOTHAYATH.

POORAADAM; OM SAMUDHRA KAAMAAYAI VIDHMAHE MAHA PIJITHAAYAI DHIMAHI THANNOW POORVAASHAADAA PRACHOTHAYATH.

UTHIRAADAM; OM VISWEDHEVAAYA VIDHMAHE MAHA SHAADAAYA DHIMAHI THANOW UTHIRAADAASHAADAA PRACHOTHAYATH.

UTHIRAADAM 4TH PAADHAM; OM ABIJITHAAYAI VIDHMAHE BRAHMA DEHAAYA DHIMAHI THANNOW ABIJITH PRACHOTHAYATH.

THIRUVONAM; OM MAHA SHRONAAYA VIDHMAHE PUNYASLOKAAYA DHIMAHI THANOW SHRONAA PRACHOTHAYATH.

AVITTAM; OM AGRA NAATHAAYA VIDHMAHE VASU PAREETHAAYA DHIMAHI THANOW SHRAVISHTA PRACHOTHAYATH.

SADHAYAM; OM PESHAJAAYA VIDHMAHE VARUNA DEHAA DHIMAHI THANOW SHADHABHISHAG PRACHOTHAYATH.

POORATADHI; OM THEJASKARAYA VIDHMAHE AJA EKAPAADHAAYA DHIMAHI THANOW POORAVA PROSHTAPATHA PRACHOTHAYATH.

UTHIRATADHI. OM AHIR BUDHINIYAYA VIDHMAHE PRATHISHTAAPANAAYA DHIMAHI THANNOW UTHIRAPROSHTAPATHA PRACHOTHAYATH.

REVATHI; OM VISWARUPAAYA VIDHMAHE POOSHNA DEHAAYA DHIMAHI THANOW REVATHI PRACHOTHAYATH.