உன்மீது நம்பிக்கை வைப்பவர் நடுவில் அதிக நேரத்தை செலவிட்டு