வரும் செவ்வாய்கி ழமை 15-09-2015 அன்று சாமோபகார யக்ஞோபவீதம் தரித்துக்கொள்ளும் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள் கிறே ன்