ரங்கனே தெய்வம் , பொங்கலே பிரசாதம் , கம்பமே காவேரி -

ஸ்ரீரங்கம் கோயில் போனீர்களானால் கம்பத்தில் சாயாதீர்கள், ஏன் என்றல் நெய் அதிகமாக இருக்கும் பொங்கலை சாப்பிட்டுவீட்டு , கம்பத்தில் கையை துடைத்து விடுவார்கள்

I head this in a Upanyasam

No intention to offend anyone..