பூஜ்யம் முதல் 9 வரையிலான பத்து தசம எண்களும் இருக்கும் மிகச்சிறிய எண்ணில் எத்தனை இலக்கங்கள் இருக்கும் ? -- விடை : பலரும் அவசரத்தில் பத்து என்பார்கள் . அது தவறான விடை.! 9 என்பதுதான் சரியான பதில் ! 0 முதல் 9 வரையிலான பத்து தசம எண்களும் இருக்கும் மிகச்சிறிய எண் : 0123456789 . எண்முறைப்படி, முழு எண்களின் முன்பு பூஜ்யத்தைஎழுதி அதை ஒரு இலக்கமாகக் கணக்கு வைக்கத் தேவையில்லையே !


--- தினமலர் , மே 21 , 2010.