ததியாராதனை

ததியாராதனை ,சமாராதனை, அன்னதானம் இம்மூன்றும் ஒரே விஷயத்தை தானே
குறிக்கிறது.ஆனால் ஏன் தனித்தனியாக பெயர்கள்?