935. पादुका सहस्रं


பாதுகையே பிதா !


ततातत्ता तितत्तेता ताततीतेतितातितुत् |तत्तत्तत्ताततितता ततेतातेततातुता ||

ததாதத்தா திதத்தேதா தாததீதேதிதாதிதுத் |
தத்தத்தத்தா ததிததா ததேதாதேத தாதுதா ||


சிறப்பு : த என்னும் எழுத்தின் உயிர் மெய்களால் பாடப்பட்டது

1 2 3 4 5 6 7 8
तत अतत्ता अति तत्ता इता इत ईतिता अतितुत्


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
तत्तत् तत्ता तति तता तता इ तात इत तातुता तातति


1 तत மிகப் பெரியதும்
2 अतत्ता சஞ்சரிப்பதும்

3 अति அதிகமாக
4 तत्ता தத் எனும் பிரம்மத்தால்
5 इता அடையப்பட்டதும்
6 इत அடையப்பட்ட
7 इतिता துன்பத்தை
8 अतितुत् போக்குகிறதும்
9 तत्तत् அந்தந்த வஸ்துக்களுடைய
10 तत्ता இயல்புகளின்
11 तति வரிசையால்
12 तता மிகப் பெரியதும்
13 तता தனக்கு அதீநமாக உடையதும்
14 इ மன்மதனுடைய
15 तात தகப்பனான பகவானால்
16 इत அடையப்பட்ட
17 तातुता பாதுகா
18 तातति (நமக்கும்) தகப்பனாக ஆகிறது !