Announcement

Collapse
No announcement yet.

पादुका सहस्रं : 935

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • पादुका सहस्रं : 935

  935. पादुका सहस्रं


  பாதுகையே பிதா !


  ततातत्ता तितत्तेता ताततीतेतितातितुत् |तत्तत्तत्ताततितता ततेतातेततातुता ||

  ததாதத்தா திதத்தேதா தாததீதேதிதாதிதுத் |
  தத்தத்தத்தா ததிததா ததேதாதேத தாதுதா ||


  சிறப்பு : த என்னும் எழுத்தின் உயிர் மெய்களால் பாடப்பட்டது

  1 2 3 4 5 6 7 8
  तत अतत्ता अति तत्ता इता इत ईतिता अतितुत्


  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  तत्तत् तत्ता तति तता तता इ तात इत तातुता तातति


  1 तत மிகப் பெரியதும்
  2 अतत्ता சஞ்சரிப்பதும்

  3 अति அதிகமாக
  4 तत्ता தத் எனும் பிரம்மத்தால்
  5 इता அடையப்பட்டதும்
  6 इत அடையப்பட்ட
  7 इतिता துன்பத்தை
  8 अतितुत् போக்குகிறதும்
  9 तत्तत् அந்தந்த வஸ்துக்களுடைய
  10 तत्ता இயல்புகளின்
  11 तति வரிசையால்
  12 तता மிகப் பெரியதும்
  13 तता தனக்கு அதீநமாக உடையதும்
  14 इ மன்மதனுடைய
  15 तात தகப்பனான பகவானால்
  16 इत அடையப்பட்ட
  17 तातुता பாதுகா
  18 तातति (நமக்கும்) தகப்பனாக ஆகிறது !
Working...
X