5. திருவரங்கத்து மாலை - 56/114 : ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதார வைபவம் 6/25

குன்றா விளைவுடன் , வண்மை , பருவம் , குணங்கள் : இவை
பொன்றாது இருந்த கண் மாயம் என்னோ - பொன்னி சூழ் அரங்கா !
அன்று ஆயர் தம் குல மைந்தர்களாயும் அலகு இல் இளம்
கன்றாயும் , நாள் தொறும் சென்று , வந்து ஆடிய காலத்திலே !

பதவுரை :

பொன்னி சூழ் அரங்கா காவிரி ஆறு சூழும் திரு அரங்கத்து நாதனே !
அன்று கிருஷ்ணாவதாரத்தில்
லகு இல் அளவு இல்லாமல்
ஆயர் தம் குல மைந்தர்களாயும் இடையர் சாதிப் பிள்ளைகளாயும் ,
இளம் கன்றாயும் பசுக்களின் சிறு கன்றுகளாகவும்
நாள் தொறும் சென்று தினம் தோறும் சென்று
வந்து ஆடிய காலத்திலே வந்து விளையாடிய பொழுது

குன்றா விளைவுடன் அவர்களுக்கு குறையாத வளர்ச்சியும் ,
வண்மை பருவம் குணங்கள் வளமும் , வயதும் , குணங்களும்
இவை பொன்றாது இருந்த இவை குறையாமல் இருந்த
கண் மாயம் என்னோ மாய வித்தை என்னவோ ?

அடுத்து வருவது : ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதார வைபவம் 7/25
V.Sridhar