05-06-2018-செவ்வாய்--வைத்ருதி


ஸ்ரீவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணேவசந்த ருதெள ரிஷப மாஸேக்ருஷ்ணபக்ஷே ஸப்தம்யாம்புண்ய திதெள பெளம வாஸர ஷ்ரவிஷ்டாநக்ஷத்ர வைத்ருதி நாம யோகபத்ர கரண ஏவங்குண ஸகல


விசேஷணவிசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம்ஸப்தம்யாம் புண்ய திதெள(ப்ராசீனாவீதி)------------அக்ஷயத்ருப்தியர்த்தம் வைத்ருதிபுண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பணரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


13-06-2018புதன்--அமாவாசை.

ஸ்ரீவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணேவசந்த ருதெள ரிஷப மாஸே க்ருஷ்ணபக்ஷே அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதெள ஸெளம்ய வாஸர யுக்தாயாம்ரோஹிணி நக்ஷத்ர ஸூல நாம யோக

சதுஷ்பாத கரண ஏவங்குண ஸகலவிசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் அமா வாஸ்யாயாம்புண்ய திதெள
(ப்ராசினாவீதி)------------------


அக்ஷயத்ருப்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யாபுண்ய கால தர்ஸ சிராத்தம்தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


15-06-2018-வெள்ளி-ஆனிமாத பிறப்பு.
ஸ்ரீவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணேக்ரீஷ்ம ருதெள,மிதுன மாஸேசுக்ல பக்ஷே,த்விதீயாயாம்புண்ய திதெள, ப்ருகுவாஸர யுக்தாயாம் ஆருத்ராநக்ஷத்ர வ்ருத்தி நாம யோகதைதுல கரண ஏவங்குண

ஸகல விசேஷணவிசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம்த்விதியாயாம் புண்ய திதெள
(ப்ராசீனாவீதி)--------------அக்ஷயத்ருப்தியர்த்தம் ஷட சீதிஸம்ஞக மிதுன ரவி ஸங்க்ரமனசிராத்தம் தில தர்பண ரூபேணஅத்ய கரிஷ்யே.


20-06-2018புதன்--வ்யதீபாதம்.


ஸ்ரீவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணேக்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாஸேசுக்ல பக்ஷே அஷ்டம்யாம் புண்யதிதெள ஸெளம்ய வாஸர யுக்தாயாம்உத்திர பல்குனி


நக்ஷத்ரவ்யதீபாத நாம யோக பத்ர கரணஸகல விசேஷண விசிஷ்டாயாம்வர்த்த மானாயாம் அஷ்டம்யாம்புண்ய திதெள(ப்ராசீனாவீதி)------------அக்ஷயத்ருப்தியர்த்தம் வ்யதீபாதசிராத்தம் தில தர்பண ரூபேணஅத்ய கரிஷ்யே.


27-06-2018-புதன்-பெளஸ்யமனு.


ஸ்ரீவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணேக்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாஸேசுக்ல பக்ஷே பூர்ணிமாயாம்


புண்யதிதெள, ஸெளம்யவாஸர யுக்தாயாம் மூலா நக்ஷத்ர,சுப்ர நாம யோகபத்ர கரண ஸகல

விசேஷண விசிஷ்டாயாம்பூர்ணிமாயாம் புண்ய திதெள(ப்ராசீனாவீதி)-------------அக்ஷயத்ருப்தியர்த்தம் பெளச்சியமன்வாதி புண்ய கால சிராத்தம்தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


30-06-2018சனி--வைத்ருதி


ஸ்ரீவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணேக்ரீஷ்ம ருதெள மிதுன மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷே த்விதியாயாம்புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸரஉத்திராஷாடா நக்ஷத்ர,வைத்ருதி நாமயோக, வணிஜகரண ஏவங்குண

ஸகல விசேஷனவிசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயம்த்விதீயாயாம் புண்ய திதெள
(ப்ராசீனாவிதி)----------அக்ஷயத்ருப்தியர்த்தம் வைத்ருதிபுண்ய கால சிராத்தம் திலதர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.