06-12-2018 வியாழன்- அமாவாஸை.


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே சரத் ருதெள விருச்சிக மாசே க்ருஷ்ண பக்ஷே சதுர்தஸ்யாம் புண்ணிய திதெள குரு வாஸர அனுராதா நக்ஷத்திர ஸுகர்ம நாம யோக சதுஷ்பாத

கரண யேவங்குண ஸகல விஶேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் சதுர்தஸ்யாம் புண்ணிய


திதெள (ப்ராசீனாவீதி) ----------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ணிய கால தர்ஸ ஶிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


16-12-2018 னாயிறு- மார்கழி மாத பிறப்பு.


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே ஹேமந்த ருதெள தனுர்மாஸே சுக்ல பக்ஷே நவம்யாம் புண்ணிய திதெள பானு வாஸர யுக்தாயாம் உத்திரப்ரோஷ்டபதா


நக்ஷத்திர யுக்தாயாம் வ்யதீபாத நாம யோக பாலவ கரண யேவங்குண ஸகல விஶேஷன விசிஷ்டாயாம்


வர்த்தமானாயாம் நவம்யாம் புண்ணிய திதெள (ப்ராசீனாவீதி) -------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் ஷடசீதி ஸம்கங தனுர் ரவி ஸங்க்ரமண ஶிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


16-12-2018 நாயிறு வ்யதீபாதம்.


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே ஹேமந்த ருதெள தனுர்மாஸே சுக்ல பக்ஷே நவம்யாம் புண்ணிய திதெள பானு வாஸர யுக்தாயாம் உத்திரப்ரோஷ்டபதா


நக்ஷத்திர யுக்தாயாம் வ்யதீபாத நாம யோக பாலவ கரண யேவங்குண ஸகல விஶேஷன விசிஷ்டாயாம்


வர்த்தமானாயாம் நவம்யாம் புண்ணிய திதெள (ப்ராசீனாவீதி)
-------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வ்யதீபாத புண்ணிய கால ஶிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

25-12-2018- செவ்வாய்- வைத்ருதி


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே ஹேமந்த ருதெள தனுர் மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே த்ரிதீயாயாம் புண்ணிய திதெள பெளம வாஸர புஷ்ய நக்ஷத்திர வைத்ருதி நாம யோக பவ கரண

ஏவங்குண ஸகல விஶேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் த்ரீதீயாயாம் புண்ணிய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி)---------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வைத்ருதி புண்ணிய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

28-12-2018- வெள்ளி- திஸ்ரேஷ்டகா


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே ஹேமந்த ருதெள தனுர் மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே ஸப்தம்யாம் புண்ணீய திதெள ப்ருகு வாஸர யுக்தாயாம் பூர்வ பல்குனி ததுபரி உத்ர பல்குனி நக்ஷத்திர,


ஆயுஷ்மான் நாம யோக பத்ர கரண யேவங்குண ஸகல விஶேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயம் ஸப்தம்யாம் புண்ணிய


திதெள (ப்ராசீனாவீதி) ----------------------------- அக்ஷய த்ருப்தி
யர்த்தம் திஸ்ரேஷ்டகா புண்ணிய கால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


29-12-2018 சனி அஷ்டகா
ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே ஹேமந்த ருதெள தனுர் மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அஷ்டம்யாம் புண்ணிய திதெள ஸ்திர வாஸர யுக்தாயாம் உத்திர பல்குனி,


நக்ஷத்திர ஸெளபாக்கிய நாம யோக பாலவ கரண யேவங்குண ஸகல விஶேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயம் அஷ்டம்யாம் புண்ணிய திதெள


(ப்ராசீனாவீதி) ----------------------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அஷ்டகா புண்ணிய கால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


30-12-2018ஞயிறு -அன்வஷ்டகா


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே ஹேமந்த ருதெள தனுர் மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே நவம்யாம் புண்ணிய திதெள பானு வாஸர யுக்தாயாம் சித்ரா நக்ஷத்திர,


ஸுகர்ம நாம யோக தைதுள கரண யேவங்குண ஸகல விஶேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயம் நவம்யாம் புண்ணிய திதெள (ப்ராசீனாவீதி) ----------------------------- அக்ஷய த்ருப்தி யர்த்தம் அன்வஷ்டகா புண்ணிய கால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.