01-03-2019 வெள்ளி-வ்யதீபாதம்.


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்திராயணே ஶிஶிர ருதெள கும்ப மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே ஏகாதஸ்யாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர பூர்வாஷாடா நக்ஷத்ர வ்யதீபாத நாம யோக பவ கரண

ஏவங்குண ஸகல விஶே ஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் ஏகாதஸ்யாம் புண்ய திதெள


(ப்ராசீனாவீதி)-----------------------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வ்யதீபாத புண்ய கால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


6-03-2019-புதன்- அமாவாசை


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே சிசிர ருதெள கும்ப மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய


திதெள ஸெளம்ய வாஸர ஸதபிஷங் நக்ஷத்ர ஸித்த நாம யோக நாகவ கரண யேவங்குண ஸகல விஸேஷண விஶிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் அமாவாஸ்யாயாம்


புண்ணிய திதெள (ப்ராசீனாவீதி) ----------------- அக்ஷய த்ருப்தி யர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ய கால தர்ஸ ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
6-03-2019-புதன்- கலியுகாதி


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே சிசிர ருதெள கும்ப மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய


திதெள ஸெளம்ய வாஸர ஸதபிஷங் நக்ஷத்ர ஸித்த நாம யோக நாகவ கரண யேவங்குண ஸகல விஸேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் அமாவாஸ்யாயாம்


புண்ணிய திதெள (ப்ராசீனாவீதி) ----------------- அக்ஷய த்ருப்தி யர்த்தம் கலியுகாதி புண்ய கால ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


12-03-2019-செவ்வாய்--வைத்ருதி

ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள கும்ப மாஸே சுக்ல பக்ஷே ஶஷ்டியாம் புண்ய திதெள பெளம


வாஸர க்ருத்திகா நக்ஷத்திர வைத்ருதி நாம யோக


கெளலவ கரண யேவங்குண ஸகல விஶேஷன விஶிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் ஶஷ்டியாம் புண்ய திதெள


(ப்ராசீனாவீதி) ---------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வைத்ருதி புண்ய கால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


15-03-2019-வெள்ளி-பங்குனி மாத பிறப்பு.


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள மீன மாஸே ஶுக்ல பக்ஷே நவம்யாம் புண்ய திதெள


ப்ருகு வாஸர யுக்தாயாம் ஆர்த்ரா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம் ஸெளபாக்கிய நாம யோக பாலவ கரண யேவங்குண ஸகல


விஶேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயம் நவம்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி) ------------- அக்ஷய திருப்தியர்த்தம்


ஷடசீதி ஸம்கஞ மீன ரவி ஸங்க்ரமண ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


20-03-2019-புதன்- ருத்ர ஸாவர்ணீ மன்வாதி


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள மீன மாஸே ஶுக்ல பக்ஷே சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள


ஸெளம்ய வாஸர பூர்வ பல்குனி நக்ஷத்ர சூல நாம யோக பத்ர கரண யேவங்குண ஸகல விஶேஷன விசிஷ்டாயாம்


சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி ) ---------------------


அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் ருத்ர ஸாவர்ணி மன்வாதி புண்ய கால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


27-03-2019---புதன்--வ்யதீபாதம்.


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள மீன மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே ஸப்தம்யாம் புண்ய திதெள ஜ்யேஷ்டா ததுபரி மூலா நக்ஷத்ர வ்யதீபாத நாம யோக


சதுஷ்பாத கரண யேவங்குண ஸகல விஶேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் ஸப்தம்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி)


---------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வ்யதீபாத புண்ய கால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


27-03-2019---புதன்--திஸ்ரேஷ்டகா.


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள மீன மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே ஸப்தம்யாம் புண்ய திதெள ஜ்யேஷ்டா ததுபரி மூலா நக்ஷத்ர வ்யதீபாத நாம யோக


சதுஷ்பாத கரண யேவங்குண ஸகல விஶேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் ஸப்தம்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி)


---------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் திஸ்ரேஷ்டகா புண்ய கால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


28-03-2019---வியாழன்--அஷ்டகா.


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள மீன மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அஷ்டம்யாம் புண்ய திதெள குரு வாஸர மூலா ததுபரி பூர்வாஷாடா நக்ஷத்ர வரீயான்


நாம யோக கெளலவ கரண யேவங்குண ஸகல விஶேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் அஷ்டம்யாம் புண்ய


திதெள (ப்ராசீனாவீதி )--------- -------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அஷ்டகா புண்ய கால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
29-03-2019---வெள்ளி--அன்வஷ்டகா.


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள மீன மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே நவம்யாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர பூர்வாஷாடா நக்ஷத்ர பரிக நாம யோக தைதுள


கரண யேவங்குண ஸகல விஶேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் நவம்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி)


---------------அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அன்வஷ்டகா புண்ய கால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


04-04-2019-வியாழன்- ரைவத மன்வாதிஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள மீன மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள


குரு வாஸர யுக்தாயாம் உத்திர ப்ரோஷ்டபதா நக்ஷத்ர ப்ராம்ய நாம யோக சதுஷ்பாத கரண யேவங்குண ஸகல விஶேஷன


விஶிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் சதுர்தஸ்யாம் புண்ணிய திதெள (ப்ராசீனாவீதி) -------------------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் ரைவத மன்வாதி புண்ய கால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


04-04-2019-வியாழன்- அமாவாசை.


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள மீன மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள


குரு வாஸர யுக்தாயாம் உத்திர ப்ரோஷ்டபதா நக்ஷத்ர ப்ராம்ய நாம யோக சதுஷ்பாத கரண யேவங்குண ஸகல விஶேஷன


விஶிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் சதுர்தஸ்யாம் புண்ணிய திதெள (ப்ராசீனாவீதி) -------------------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ய கால தர்ஸ ஶ்ராத்தம் தில


தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


06-04-2019-ஶனி-வைத்ருதி


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள மீன மாஸே சுக்ல பக்ஷே ப்ரதமாயாம் புண்ய திதெள ஸ்திர


வாஸர அஶ்வினீ நக்ஷத்ர வைத்ருதி நாம யோக பாலவ


கரண ஏவங்குண ஸகல விஶேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்த


மானாயாம் ப்ரதமாயாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி)


------------------- அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வைத்ருதி புண்ய கால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


08-04-2019-திங்கள்-உத்தம மன்வாதி


ஸ்ரீ விளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதெள


மீன மாஸே சுக்ல பக்ஷே த்ரிதீயாயாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர அபபரணி ததுபரி க்ருத்திகா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம் ப்ரீதி


நாம யோக வணிஜ கரண யேவங்குண ஸகல விஶேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்தமானாயாம் த்ரிதீயாயாம் புண்ய திதெள


(ப்ராசீனாவீதி) ------------------ அக்ஷய த்ருப்தி யர்த்தம் உத்தம மன்வாதி புண்ய கால ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.


14-04-2019ஞாயிறு--சித்திரை வருட பிறப்பு-விகாரி வருஷம்


ஸ்ரீ விகாரி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே வஸந்த ருதெள மேஷ மாஸே சுக்ல பக்ஷே தசம்யாம் புண்ய


திதெள பானு வாஸர ஆஶ்லேஷா நக்ஷத்ர சூல நாம யோக தைதுள கரண யேவங்குண ஸகல விஶேஷன விசிஷ்


டாயாம் வர்த்தமானாயாம் தசம்யாம் புண்ய திதெள (ப்ராசீனாவீதி) ---------------அக்ஷய த்ருப்தி யர்த்தம் மேஷ விஷு புண்ய காலே மேஷ ரவி ஸங்க்ரமண
ஶ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.