ஹிந்துக்கள் அனைவரும், தன் ரிஷி பரம்பரையை (கோத்திரம்) அறிந்து கொள்ள வேண்டும். சிந்திக்க வேண்டும்.

ப்ருகு என்ற பார்கவ ரிஷியின் பரம்பரையில் வந்தவர்கள் "பார்கவ கோத்திரம்" என்று சொல்லாமல், "ஸ்ரீவத்ஸ கோத்திரம்" என்று சொல்லி கொள்ள ப்ரியப்படுவதை நாம் கவனிக்கலாம்.
பார்கவ கோத்திரத்துக்கு, ஸ்ரீவத்ஸ கோத்திரம் என்று எதனால் பெயர் ஏற்பட்டது?

தெரிந்து கொள்வோமே

Share if worth reading....to all hindus

https://www.proudhindudharma.com/201...aSrivatsa.html

சந்தியா வந்தனம்
Afternoon
https://youtu.be/q3gr3oWadqs

Evening
https://youtu.be/dZbJ8KWZl0w

Morning
https://youtu.be/aHW0UEmZwKo