Announcement

Collapse
No announcement yet.

Read Ramayana

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Read Ramayana

  Ayodhya Kaanda - Sarga 31

  Ayodhya Kaanda - Sarga 31
  In this Sarga, Lakshmaṇa, listening to the conversation between Rāma and Seetā, says that he would also like to go to Vana along with Rāma. Rāma says that he should rather stay in Ayōdhyā to take care of Kousalyā and Sumitrā.


  Lakshmaṇa argues that Bharata would take good care of Kousalyā and Sumitrā, because of his regard for Rāma. He further argues that Kousalyā also, being a very capable lady, could take care of herself and Sumitrā. He succeeds in convincing Rāma and Rāma agrees that Lakshmaṇa could come to the Vana with him.
  2.31.1-2 ஏவம் ஸ்ருத்வா து ஸம்வாதம் லக்ஷ்மண: பூர்வமாகத: ।
  பாஷ்பபர்யாகுலமுக: ஸோகம் ஸோடுமஸக்நுவந் ॥
  ஸ ப்ராதுஸ்சரணௌ காடம் நிபீட்ய ரகுநந்தந: ।
  ஸீதாமுவாசாதியஸாம் ராகவம் ச மஹாவ்ரதம் ॥
  ēvaṃ ṡṛtvā tu saṃvādaṃ lakṣmaṇaḥ pūrvamāgataḥ ।
  bāṣpaparyākulamukhaḥ ṡōkaṃ sōḍhumaṡaknuvan ॥
  sa bhrātuṡcaraṇau gāḍhaṃ nipīḍya raghunandanaḥ ।
  sītāmuvācātiyaṡāṃ rāghavaṃ ca mahāvratam ॥
  Having listened to this conversation,
  Lakshmaṇa who was already there,
  was unable to contain his grief.
  With his eyes filled with tears, he
  tightly hugged the feet of Rāma, the delight of Raghu dynasty.
  Then he said to Seetā, the highly renowned,
  and to Rāghava, the highly disciplined:
  2.31.3 யதி கந்தும் க்ருதாபுத்திர்வநம் ம்ருககஜாயுதம் ।
  அஹம் த்வாநுகமிஷ்யாமி வநமக்ரே தநுர்தர: ॥
  yadi gantuṃ kṛtābuddhirvanaṃ mṛgagajāyutam ।
  ahaṃ tvānugamiṣyāmi vanamagrē dhanurdharaḥ ॥
  If you have made up your mind to leave
  to the Vana, where deer and elephants abound,
  I shall also go ahead of you, holding the bow.
  2.31.4 மயா ஸமேதோऽரண்யாநி பஹூநி விசரிஷ்யஸி ।
  பக்ஷிபிர்ம்ருகயூதைஸ்ச ஸம்குஷ்டாநி ஸமந்தத: ॥
  mayā samētō'raṇyāni bahūni vicariṣyasi ।
  pakṣibhirmṛgayūthaiṡca saṃghuṣṭāni samantataḥ ॥
  May you see me by your side
  as you roam through the many forests
  echoing with the cries of birds
  and sounds of multitude of animals.
  2.31.5 ந தேவலோகாக்ரமணம் நாமரத்வமஹம் வ்ருணே ।
  ஐஸ்வர்யம் வாபி லோகாநாம் காமயே ந த்வயா விநா ॥
  na dēvalōkākramaṇaṃ nāmaratvamahaṃ vṛṇē ।
  aiṡvaryaṃ vāpi lōkānāṃ kāmayē na tvayā vinā ॥
  I would neither seek the dominance over the world of Dēvas,
  nor seek the lordship of all the worlds
  nor like to attain immortality,
  in preference to being in your company.
  2.31.6 ஏவம் ப்ருவாணஸ்ஸௌமித்ரிர்வநவாஸாய நிஸ்சித: ।
  ராமேண பஹுபிஸ்ஸாந்த்வைர்நிஷித்த: புநரப்ரவீத் ॥
  ēvaṃ bruvāṇassaumitrirvanavāsāya niṡcitaḥ ।
  rāmēṇa bahubhissāntvairniṣidhdaḥ punarabravīt ॥
  Rāma tried to dissuade the son of Sumitrā
  who spoke thus, firmly intent on going to Vana.
  But then Lakshmaṇa said again:
  2.31.7 அநுஜ்ஞாதஸ்ச பவதா பூர்வமேவ யதஸ்ம்யஹம் ।
  கிமிதாநீம் புநரிதம் க்ரியதே மந்நிவாரணம் ॥
  anujātaṡca bhavatā pūrvamēva yadasmyaham ।
  kimidānīṃ punaridaṃ kriyatē mannivāraṇam ॥
  You have already given me permission.
  Why are you stopping me again, now?
  2.31.8 யதர்தம் ப்ரதிஷேதோ மே க்ரியதே கந்துமிச்சத: ।
  ஏததிச்சாமி விஜ்ஞாதும் ஸம்ஸயோ ஹி மமாநக! ॥
  yadarthaṃ pratiṣēdhō mē kriyatē gantumicchataḥ ।
  ētadicchāmi vijātuṃ saṃṡayō hi mamānagha! ॥
  O faultless one! I would like to know
  why, then, are you trying to stop me from going!
  Am I missing anything?
  2.31.9 ததோऽப்ரவீந்மஹாதேஜா ராமோ லக்ஷ்மணமக்ரத: ।
  ஸ்திதம் ப்ராக்காமிநம் வீரம் யாசமாநம் க்ருதாஞ்ஜலிம் ॥
  tatō'bravīnmahātējā rāmō lakṣmaṇamagrataḥ ।
  sthitaṃ prāggāminaṃ vīraṃ yācamānaṃ kṛtājalim ॥
  Then that supremely radiant Rāma spoke to Lakshmaṇa,
  who stood in front of him,
  beseeching him thus with joined palms
  and ready to leave ahead of him:
  2.31.10 ஸ்நிக்தோ தர்மரதோ வீரஸ்ஸததம் ஸத்பதே ஸ்தித: ।
  ப்ரிய: ப்ராணஸமோ வஸ்யோ ப்ராதா சாபி ஸகா ச மே ॥
  snigdhō dharmaratō vīrassatataṃ satpathē sthitaḥ ।
  priyaḥ prāṇasamō vaṡyō bhrātā cāpi sakhā ca mē ॥
  You are very affectionate. You are interested in Dharma.
  You are a Veera. You always tread the right path.
  You are dear to me like my own life.
  You are always obedient to me.
  You are not only a brother but also a friend to me.
  2.31.11 மயாऽத்ய ஸஹ ஸௌமித்ரே! த்வயி கச்சதி தத்வநம் ।
  கோ பரிஷ்யதி கௌஸல்யாம் ஸுமித்ராம் வா யஸஸ்விநீம் ॥
  mayā'dya saha saumitrē! tvayi gacchati tadvanam ।
  kō bhariṣyati kausalyāṃ sumitrāṃ vā yaṡasvinīm ॥
  If you go along with me today to that Vana,
  O son of Sumitrā, who will
  take care of Kousalyā and Sumitrā,
  who have had a reputable life thus far!
  2.31.12 அபிவர்ஷதி காமைர்ய: பர்ஜந்ய: ப்ருதிவீமிவ ।
  ஸ காமபாஸபர்யஸ்தோ மஹாதேஜா மஹீபதி: ॥
  abhivarṣati kāmairyaḥ parjanyaḥ pṛthivīmiva ।
  sa kāmapāṡaparyastō mahātējā mahīpatiḥ ॥
  The supremely radiant ruler of the world,
  who is capable of giving everything,
  like the clouds to the earth,
  is now in the grip of passion (towards Kaikēyee). The king spent more time with Kaikēyee, his younger wife, unable to treat Kousalyā and Sumitrā as well as he should have.
  2.31.13 ஸா ஹி ராஜ்யமிதம் ப்ராப்ய ந்ருபஸ்யாஸ்வபதே ஸ்ஸுதா ।
  து:கிதாநாம் ஸபத்நீநாம் ந கரிஷ்யதி ஸோபநம் ॥
  sā hi rājyamidaṃ prāpya nṛpasyāṡvapatē ssutā ।
  duḥkhitānāṃ sapatnīnāṃ na kariṣyati ṡōbhanam ॥
  The daughter of the king Aṡwapati (Kaikēyee),
  after gaining the reins of the kingdom,
  cannot be expected to do good for her despondent co-wives!
  2.31.14 ந ஸ்மரிஷ்யதி கௌஸல்யாம் ஸுமித்ராம் ச ஸுது:கிதாம் ।
  பரதோ ராஜ்யமாஸாத்ய கைகேய்யாம் பர்யவஸ்தித: ॥
  na smariṣyati kausalyāṃ sumitrāṃ ca suduḥkhitām ।
  bharatō rājyamāsādya kaikēyyāṃ paryavasthitaḥ ॥
  Bharata, having attained the kingdom
  and being with Kaikēyee, may not even
  think of the grieving Kousalyā and Sumitrā.
  2.31.15 தாமார்யாம் ஸ்வயமேவேஹ ராஜாநுக்ரஹணேந வா ।
  ஸௌமித்ரே! பர கௌஸல்யாமுக்தமர்தமிமம் சர ॥
  tāmāryāṃ svayamēvēha rājānugrahaṇēna vā ।
  saumitrē! bhara kausalyāmuktamarthamimaṃ cara ॥
  O son of Sumitrā! By yourself,
  or with the pleasure of the king,
  may you take care of revered Kousalyā!
  May you commit to what I am saying!
  2.31.16 ஏவம் மம ச தே பக்திர்பவிஷ்யதி ஸுதர்ஸிதா ।
  தர்மஜ்ஞ குருபூஜாயாம் தர்மஸ்சாப்யதுலோ மஹாந் ॥
  ēvaṃ mama ca tē bhaktirbhaviṣyati sudarṡitā ।
  dharmaja gurupūjāyāṃ dharmaṡcāpyatulō mahān ॥
  Lakshmaṇa! O knower of Dharma! It would be
  a hallmark of your devotion to me if you can do this!
  Further, serving elders would be
  incomparable and great Dharma!
  2.31.17 ஏவம் குருஷ்வ ஸௌமித்ரே! மத்க்ருதே ரகுநந்தந! ।
  அஸ்மாபிர்விப்ரஹீணாயா மாதுர்நோ ந பவேத்ஸுகம் ॥
  ēvaṃ kuruṣva saumitrē! matkṛtē raghunandana! ।
  asmābhirviprahīṇāyā māturnō na bhavētsukham ॥
  Please do so, O son of Sumitrā!
  O delight of Raghu dynasty!
  Bereft of us, mother will know no happiness.
  2.31.18 ஏவமுக்தஸ்து ராமேண லக்ஷ்மணஸ்ஸ்லக்ஷ்ணயா கிரா ।
  ப்ரத்யுவாச ததா ராமம் வாக்யஜ்ஞோ வாக்யகோவிதம் ॥
  ēvamuktastu rāmēṇa lakṣmaṇaṡṡlakṣṇayā girā ।
  pratyuvāca tadā rāmaṃ vākyajō vākyakōvidam ॥
  Hearing those words of Rāma,
  who possessed excellent communication skills,
  Lakshmaṇa, who was equally eloquent,
  replied in a gentle manner:
  2.31.19 தவைவ தேஜஸா வீர! பரத: பூஜயிஷ்யதி ।
  கௌஸல்யாம் ச ஸுமித்ராம் ச ப்ரயதோ நாத்ர ஸம்ஸய: ॥
  tavaiva tējasā vīra! bharataḥ pūjayiṣyati ।
  kausalyāṃ ca sumitrāṃ ca prayatō nātra saṃṡayaḥ ॥
  O Veera! Because of regard to your radiance,
  Bharata will extend every honor to
  Kousalyā and Sumitrā with due humility.
  There shall be no doubt about that.
  2.31.20 கௌஸல்யா பிப்ருயாதார்யா ஸஹஸ்ரமபி மத்விதாந் ।
  யஸ்யாஸ்ஸஹஸ்ரம் க்ராமாணாம் ஸம்ப்ராப்த முபஜீவநம் ॥
  kausalyā bibhṛyādāryā sahasramapi madvidhān ।
  yasyāssahasraṃ grāmāṇāṃ samprāpta mupajīvanam ॥
  There are a thousand villages
  that thrive because of her grace!
  Such noble Kousalyā can, in fact,
  Support a thousand people like me!
  2.31.21 ததாத்மபரணே சைவ மம மாதுஸ்ததைவ ச ।
  பர்யாப்தா மத்விதாநாம் ச பரணாய யஸஸ்விநீ ॥
  tadātmabharaṇē caiva mama mātustathaiva ca ।
  paryāptā madvidhānāṃ ca bharaṇāya yaṡasvinī ॥
  Hence, that well regarded lady is easily capable of
  taking care of herself as well as my mother
  and many people like me.
  2.31.22 குருஷ்வ மாமநுசரம் வைதர்ம்யம் நேஹ வித்யதே ।
  க்ருதார்தோऽஹம் பவிஷ்யாமி தவ சார்த: ப்ரகல்பதே ॥
  kuruṣva māmanucaraṃ vaidharmyaṃ nēha vidyatē ।
  kṛtārthō'haṃ bhaviṣyāmi tava cārthaḥ prakalpatē ॥
  There is nothing against Dharma that I see here.
  Let me be your follower. I feel myself fulfilled.
  And your object will also be attained.
  2.31.23 தநுராதாய ஸஸரம் கநித்ரபிடகாதர: ।
  அக்ரதஸ்தே கமிஷ்யாமி பந்தாநமநுதர்ஸயந் ॥
  dhanurādāya saṡaraṃ khanitrapiṭakādharaḥ ।
  agratastē gamiṣyāmi panthānamanudarṡayan ॥
  With arrows and bow, and with a crowbar and a basket,
  I shall go ahead of you showing the path.
  2.31.24 ஆஹரிஷ்யாமி தே நித்யம் மூலாநி ச பலாநி ச ।
  வந்யாநி யாநி சாந்யாநி ஸ்வாஹாராணி தபஸ்விநாம் ॥
  āhariṣyāmi tē nityaṃ mūlāni ca phalāni ca ।
  vanyāni yāni cānyāni svāhārāṇi tapasvinām ॥
  I shall gather and give you every day,
  roots, fruits and other products of the Vana
  worthy of being offered to Tapasvis.
  2.31.25 பவாம்ஸ்து ஸஹ வைதேஹ்யா கிரிஸாநுஷு ரம்ஸ்யதே ।
  அஹம் ஸர்வம் கரிஷ்யாமி ஜாக்ரதஸ்ஸ்வபதஸ்ச தே ॥
  bhavāṃstu saha vaidēhyā girisānuṣu raṃsyatē ।
  ahaṃ sarvaṃ kariṣyāmi jāgratassvapataṡca tē ॥
  While you enjoy the
  slopes of mountains along with Seetā,
  I shall do everything,
  when you are awake as well as when you are asleep.
  2.31.26 ராமஸ்த்வநேந வாக்யேந ஸுப்ரீத: ப்ரத்யுவாச தம் ।
  வ்ரஜாப்ருச்சஸ்வ ஸௌமித்ரே! ஸர்வமேவ ஸுஹ்ருஜ்ஜநம் ॥
  rāmastvanēna vākyēna suprītaḥ pratyuvāca tam ।
  vrajāpṛcchasva saumitrē! sarvamēva suhṛjjanam ॥
  Rāma was pleased to hear this response and said:
  O son of Sumitra, then, please go and
  take leave of all your friends!
  2.31.27-29 யே ச ராஜ்ஞோ ததௌ திவ்யே மஹாத்மா வருண ஸ்ஸ்வயம் ।
  ஜநகஸ்ய மஹாயஜ்ஞே தநுஷீ ரௌத்ரதர்ஸநே ॥
  அபேத்யகவசே திவ்யே தூணீ சாக்ஷயஸாயகௌ ।
  ஆதித்யவிமலௌ சோபௌ கட்கௌ ஹேமபரிஷ்க்ருதௌ ॥
  ஸத்க்ருத்ய நிஹிதம் ஸர்வமேததாசார்யஸத்மநி ।
  ஸர்வமாயுதமாதாய க்ஷிப்ரமாவ்ரஜ லக்ஷ்மண! ॥
  yē ca rājō dadau divyē mahātmā varuṇa ssvayam ।
  janakasya mahāyajē dhanuṣī raudradarṡanē ॥
  abhēdyakavacē divyē tūṇī cākṣayasāyakau ।
  ādityavimalau cōbhau khaḍgau hēmapariṣkṛtau ॥
  satkṛtya nihitaṃ sarvamētadācāryasadmani ।
  sarvamāyudhamādāya kṣipramāvraja lakṣmaṇa! ॥
  O! Lakshmaṇa, Mahātma Varuna had given to Janaka,
  on the occasion of the Mahā Yaja,
  two fearsome divine bows,
  two divine impenetrable armors,
  two quivers with inexhaustible arrows and
  two swords that shine as bright as the sun
  with hilts inlaid with gold.


  They are kept in the house of the
  Guru (Vasishṭha) and are maintained duly.
  Please go and bring them swiftly!
  2.31.30 ஸ ஸுஹ்ருஜ்ஜநமாமந்த்ர்ய வநவாஸாய நிஸ்சித: ।
  இக்ஷ்வாகுகுருமாகம்ய ஜக்ராஹாயுதமுத்தமம் ॥
  sa suhṛjjanamāmantrya vanavāsāya niṡcitaḥ ।
  ikṣvākugurumāgamya jagrāhāyudhamuttamam ॥
  Having decided to live in the Vana,
  he took leave of his friends and
  went to the Guru of Ikshwāku dynasty and
  collected the exquisite weapons from him.
  2.31.31 தத்திவ்யம் ராஜஸார்தூல ஸத்க்ருதம் மால்யபூஷிதம் ।
  ராமாய தர்ஸயாமாஸ ஸௌமித்ரிஸ்ஸர்வமாயுதம் ॥
  taddhivyaṃ rājaṡārdūla satkṛtaṃ mālyabhūṣitam ।
  rāmāya darṡayāmāsa saumitrissarvamāyudham ॥
  The son of Sumitrā, tiger among princely men,
  presented the well treated weapons,
  which were decorated with flower garlands, to Rāma.
  2.31.32 தமுவாசாத்மவாந் ராம: ப்ரீத்யா லக்ஷ்மணமாகதம் ।
  காலே த்வமாகத ஸௌம்ய காங்க்ஷிதே மம லக்ஷ்மண! ॥
  tamuvācātmavān rāmaḥ prītyā lakṣmaṇamāgatam ।
  kālē tvamāgata saumya kāṅkṣitē mama lakṣmaṇa! ॥
  To that Lakshmaṇa, who returned thus,
  the spirited Rāma said lovingly:
  O gentle one! You have come in time,
  just the way I wished!
  2.31.33 அஹம் ப்ரதாதுமிச்சாமி யதிதம் மாமகம் தநம் ।
  ப்ராஹ்மணேப்யஸ்தபஸ்விப்யஸ்த்வயா ஸஹ பரந்தப! ॥
  ahaṃ pradātumicchāmi yadidaṃ māmakaṃ dhanam ।
  brāhmaṇēbhyastapasvibhyastvayā saha parantapa! ॥
  O tormentor of foes! I, along with you,
  would like to give away all of my riches
  to Brāhmaṇas, who are rich with Tapa!
  2.31.34 வஸந்தீஹ த்ருடம் பக்த்யா குருஷு த்விஜஸத்தமா: ।
  தேஷாமபி ச மே பூயஸ்ஸர்வேஷாஞ்சோபஜீவிநாம் ॥
  vasantīha dṛḍhaṃ bhaktyā guruṣu dvijasattamāḥ ।
  tēṣāmapi ca mē bhūyassarvēṣācōpajīvinām ॥
  I would like to give to the Brāhmaṇas living here
  who are unwaveringly devoted to their Gurus
  and also to everyone who is
  dependent on me for their livelihood.
  2.31.35 வஸிஷ்டபுத்ரம் து ஸுயஜ்ஞமார்யம்
  த்வமாநயாஸு ப்ரவரம் த்விஜாநாம் ।
  அபிப்ரயாஸ்யாமி வநம் ஸமஸ்தா-
  நப்யர்ச்ய ஸிஷ்டாநபராந் த்விஜாதீந் ॥
  vasiṣṭhaputraṃ tu suyajamāryaṃ
  tvamānayāṡu pravaraṃ dvijānām ।
  abhiprayāsyāmi vanaṃ samastā-
  nabhyarcya ṡiṣṭānaparān dvijātīn ॥
  Please go and bring swiftly the revered Suyaja,
  son of Vasishṭha and the foremost among Brāhmaṇas.
  I will leave to Vana after paying respects
  to all the foremost Brāhmaṇas of exemplary conduct.
  இத்யார்ஷே ஸ்ரீமத்ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதிகாவ்யே
  அயோத்யாகாண்டே ஏகத்ரிம்ஸஸ்ஸர்க: ॥
  ityārṣē ṡrīmadrāmāyaṇē vālmīkīyē ādikāvyē
  ayōdhyākāṇḍē ēkatriṃṡassargaḥ ॥
  Thus concludes the thirty first Sarga
  in Ayōdhyā Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
  the first ever poem of humankind,
  composed by Vālmeeki.
Working...
X