Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ganapathi hrudayam

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Ganapathi hrudayam

  Courtesy:Sri.GS.Dattatreyan


  கணபதி ஹ்ருதயம்
  இந்த மந்த்ரம் கணபதியின் 21 நாமாக்கள் அடங்கியது.
  சிவனிடம், நீங்கள் யாரை த்யானம் செய்கிறீர்கள் என்று கங்கா தேவி கேட்ட்தற்கு, கணபதி ஹ்ருதயத்தை சிவன் அவளுக்கு உபதேசம் செய்வதாக முத்கள புராணம் சொல்லும்.
  ரிஷி- சம்பு
  சந்தஸ்- நானாவித சந்தஸ்


  கணேசம் ஏக தந்தம்ச சிந்தாமணி விநாயகம்
  டுண்டிராஜம் மயூரேசம் ச லம்போதர கஜாந்னௌ!!


  ஹேரம்பம் வக்ர துண்டம்ச ஜ்யேஷ்ட ராஜம் நிஜஸ்திதம்.
  ஆசா பூரம்து வரதம் விகடம் தரணீதரம் ஸித்தி புத்தி பதிம் வந்தேப்ரும்மணஸ்பதி சம்ஞிதம்
  மாங்கல் யேசம் சர்வ பூஜ்யம் விக்னானாம் நாயகம் பரம்
  ஏகத் விம்சதி நாமாநி கணேசஸ்ய மகாத்மன:
  அர்நேக சம்யுதா நிசேத் ஹ்ருதயம் பரிகீர்த் திதம்.


  மந்திரங்கள்
  1. ஏகாக்ஷர கணபதி: (கணபதி அருள் கிடைக்க)
  மூலமந்திரம் : ஓம் கம் கணபதயே நம:
  2. மகாகணபதி : (பரிபூரண சித்தி)
  ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்லௌம் கம்
  கணபதயே வரவரத ஸர்வ ஜனம் மே
  வசமானய ஸ்வாஹா
  ஹஸ்தீந்த்ரா நநமிந்து சூடமருணச் சாயம் த்ரி நேத்ரம் ரஸாத்
  ஆச்லிஷ்டம் ப்ரியயா ஸரோ ஜகரயா ஸ் வாங்கஸ்தயா ஸந்ததம்
  பீஜாபூர-கதேக்ஷ- கார்முக-லஸச்-சக்ராப்ஜ-பாசாத்பல
  வ்ரீஹ்யக்ர-ஸ்வவிஷாண-ரத்நகலசாந் ஹஸ்லதர வஹந்தம் பஜே
  3. மோகன கணபதி : (எப்போதும் பாதுகாப்பு)
  ஓம் வக்ரதுண்ட ஏக தம்ஷ்ட்ராய
  க்லீம் ஹ்ரீம் கம் கணபதயே
  வரவரத ஸர்வஜன மே வசமானய ஸ்வாஹா
  4. லக்ஷ்மி கணபதி : (செல்வம் வளர)
  அ. ஓம் ஸ்ரீம் கம் ஸெளம்யாய கணபதயே
  வரவரத ஸர்வஜனம் மே வசமானய ஸ்வாஹா !
  ஆ. ஓம் கம் ஸ்ரீம் ஸெளம்யாய
  லக்ஷ்மீ கணேச வரவரத
  ஆம் ஹ்ரீம் க்ரோம்
  ஸர்வஜனம் மே வஸமானய ஸ்வாஹா !
  இ. வக்ர துண்ட ஏகதம்ஷ்ட்ராய க்லீம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம்
  கம் கணபதயே வரவரத ஸர்வஜனம் மே
  வஸமானய ஸ்வாஹா ஓம் க்லீம் ஸெள:
  ஈ. பிப்ராண- சுக- பீஜபூரக- மிலந்-மாணிக்ய
  கும்பாங்குசாந்
  பாசம் கல்பலதாம் ச கட்க வில
  ஸஜ்ஜ்யோதி: ஸுதா நிர்ஜர
  ச்யாமே நாத்த-ஸரோருஹேண
  ஸஹிதம் தேவீ த்வயம் சாந்திகே
  கௌராங்கோ வரதாந- ஹஸ்த ஸஹிதோ
  லக்ஷ்மி கணேசோவதாத்
  5. ருணஹர கணபதி : (கடன் தொல்லை நீங்க)
  ஓம் கணேச ருணம் சிந்தி வரேண்யம் ஹும் நம: பட்
  6. மகாவித்யா கணபதி : (தேவியின் அருள் கிட்ட)
  ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கலௌம் கம் கஏஈல ஹ்ரீம்
  கணபதயே ஹஸகஹல ஹ்ரீம் வரவரத
  ஸகலஹ்ரீம் ஸர்வஜனம் மே வசமானய ஸ்வாஹா
  7. ஹரித்ரா கணபதி : (உலகம் வயப்பட)
  ஓம் ஹும்கும்க் லௌம் ஹரித்ரா கணபதயே
  வர வரத ஸர்வஜன ஹ்ருதயம் ஸ்தம்பய ஸ்தம்பய ஸ்வாஹா
  8. வக்ரதுண்ட கணபதி : (அதிர்ஷ்ட லாபம்)
  வக்ர துண்டாய ஹும்
  9. நிதி கணபதி : (செல்வம் கிட்ட)
  ராயஸ்பேஷஸ்ய ததி தா நிதி தோ ரத்னதா துமான்:
  ரக்ஷஹணோ பலக ஹநோ வக்ரதுண்டாய ஹும் !!
  10. புஷ்டி கணபதி :
  ஓம் கம் கைம் கணபதயே விக்னவிநாசினே ஸ்வாஹா
  11. பால கணபதி : (மகிழ்ச்சி)
  ஓம் கம் கணபதயே நமஸ் ஸித் தி தாய ஸ்வாஹா
  கரஸ்த-கதளீ சூத
  பநஸேக்ஷக- மோதகம்
  பால ஸுர்ய- நிபம் வந்தே
  தேவம் பால கணாதிபம்
  12. சக்தி கணபதி : (எல்லாக் காரியமும் நிறைவேற)
  ஓம் ஹ்ரீம் க்ரீம் ஹ்ரீம்
  ஆலிங்க்ய தேவீம் ஹரிதாங்க-யஷ்டிம்
  பரஸ்பராச் லிஷ்ட-கடிப்ரதேசம்
  ஸந்த்யாருணம் பாசஸ்ருணீ வஹந்தம்
  பயாபஹம் சக்தி கணேசமீடே
  13. ஸர்வ சக்தி கணபதி : (பாதுகாப்பு)
  ஓம் ஹ்ரீம் கம் ஹ்ரீம் மஹாகணபதயே ஸ்வாஹா
  14. க்ஷிப்ர பிரஸாத கணபதி : (சீக்கிரம் பயன்தர)
  ஓம் கம் க்ஷிப்ர ப்ரஸாதனாய நம:
  15. குக்ஷி கணபதி : (நோய் நீங்க)
  ஓம் ஹும் க்லௌம் டட ராஜ
  ஸர்வஜன கதிமதி க்ரோத ஜிஹ்வா
  ஸ்தம்பய ஸ்தம்பய ஸ்வாஹா
  16. சந்தான லக்ஷ்மி கணபதி : (பிள்ளைப் பேறு உண்டாக)
  ஓம் நமோ லக்ஷ்மி கணேசாய
  மஹ்யம் புத்ரம் ப்ரயச்ச ஸ்வாஹா
  17. சுவர்ண கணபதி : (தங்கம் கிடைக்க)
  ஓம் க்ஷ்ம்ரியூம் க்ஷிப்ர கணபதயே ஸுவர்ணகே ஹே
  வ்யவஸ்திதாய ஸ்வர்ணப்ரதாய க்லீம் வஷட்ஸ்வாஹா
  18. ஹேரம்ப கணபதி : (மனச்சாந்தி)
  ஓம் கூம் நம:
  19. விஜய கணபதி : (ஐயம் ஏற்பட)
  ஓம் க்லௌம் ஸ்ரீம் ஸர்வவிக்ன ஹந்த்ரே
  பக்தானுக்ரஹ கர்த்ரே விஜயகணபதயே ஸ்வாஹா
  பாசாங்குச-ஸ்வதந் தாம்ர
  பல வா நாகு வாஹந
  விக்நம் நிஹந்து ந: ஸர்வம்
  ரக்தவர்ணோ விநாயக
  20. அர்க்க கணபதி : (நவக்கிரக சாந்தி)
  ஓம் கம் கணபதி அர்க்க கணபதி வரவரத
  ஸர்வஜனம் மே வசமானய ஸ்வாஹா
  21. உச்சிஷ்ட கணபதி : (முக்காலமும் உணர)
  ஓம் நமோ பகவதே ஏக தம்ஷ்ட்ராய ஹஸ்திமுகாய
  லம்போதராய உச்சிஷ்ட மகாத்மனே
  ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் கம் கே கே ஸ்வாஹா
  நீலாப்ஜ-தாடியீ-வீணா
  சாலி- பாசாக்ஷஸுத்கரம்
  தததுச் சிஷ்ட- நாமாயம்
  கணேச: பாது மேசக
  22. விரிவிரி கணபதி : (விசால புத்தி)
  ஓம் ஹ்ரீம் விரிவிரி கணபதி ஸர்வம்மே
  வசமானய ஸ்வாஹா
  23. வீர கணபதி : (தைரியம் வர)
  ஓம் ஹ்ரீம் க்லீம் வீரவர கணபதயே வ : வ :
  இதம் விச்வம் மம வசமானய ஓம் ஹ்ரீம் பட்
  வேதாள சக்தி-சர- கார்முக- சக்ர-கட்க
  கட்வாங்க-முத்கர-கதாங்குச-நாகபாசாந்
  சூலம் சகுந்த-பரக-த்வஜமுத்ஹந்தம்
  வீரம் கணேசமருணம் ஸததம் ஸ்மராமி
  24. ஸங்கடஹர கணபதி : (தொல்லை யாவும் நீங்க)
  ஓம் நமோ ஹேரம்ப மத மோதி த மம ஸர்வஸங்கடம்
  நிவாராய நிவாராய ஹும்பட் ஸ்வாஹா
  25. விக்னராஜ கணபதி : (ராஜயோகம்)
  ஓம் கீம் கூம் கணபதயே நம: ஸ்வாஹா
  சங்கேக்ஷ-சாய-குஸுமேஷு குடார- பாச
  சக்ர-ஸ்வதந்த-ஸ்ருணி-மஜ்சரிகா-சராத்யை
  பாணிச்ரிதை-பரிஸமீஹித பூஷணஸ்ரீ
  விக்நேச்வரோ விஜயதே தபநீய கௌர
  To be cont'd
Working...
X