Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ganapathi hrudayam continues

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Ganapathi hrudayam continues

  Ganapathi hrudayam continues
  Courtesy:Sri.GS.Dattatreyan
  48. போக கணபதி (ஸகலபோகப்ரதம்)
  அஸ்யஸ்ரீ போக கணபதிமஹா மந்த்ரஸ்ய கணக ரிஷ: காயத்ரீ சந்த: போக கணேசோ தேவதோ
  கராங்கந்யாஸ:
  ஓம்
  ஹ்ரீம்
  கம்
  வசமானாய
  ஸ்வாஹா இதி கராங்கந்யாஸ :
  ஸ்வாஹா
  ஓம் ஹ்ரீம் கம் வசமானய ஸ்வாஹா
  தியானம்
  பந்தூகாபம் த்ரிணேத்ரம் சசிதர மகுடம் போகலோலம் கணேசம் நாகாஸ்யம் தாரயந்தம் குணஸ்ருணி வரதாநிக்ஷதண்டம் கராக்ரை: கண்டாஸம் ஸ்ப்ருஷ்ட யோஷா மதன க்ரஹ்மமும் ச்யாமலாங்க்யாதயாபி
  ச்லிஷ்டம் லிங்க ஸ்ப்ருசாதம் வித்ருத கமலயா பாவயேத் தேவ வந்த்யம்:
  லமித்யாதி பூஜா
  மந்த்ரா :
  ஓம் ஹ்ரீம் கம் ஹ்ரீம் வசமானயஸ்வாஹா
  ஹ்ருதயாதி ந்யாஸ : திக்விமோக :
  தியானம் லமித்யாதி பூஜா
  ஸமர்பணம்
  49. கணேசாங்க நிவாஸிநீ ஸித்த லக்ஷ்மீ மந்த்ர :
  அஸ்யஸ்ரீ ஸித்த லக்ஷ்மீ மஹாமந்த்ரஸ்ய கணகரிஷி : நிச்ருத் காயத்ரீ சந்: ஸ்ரீ கணேசாங்க நிவாஸிநீ மஹா லக்ஷ்மீர்தேவதா ஸ்ரீம் பீஜம் ஹ்ரீம் சக்தி: ஸ்வாஹா கீலகம் ஸ்ரீ ஸித்த லக்ஷ்மீ ப்ரஸாத ஸித்யர்த்தே ஜபே விநியோக:
  கராங்கந்யாஸ:
  ஓம் ச்ராம்
  ச்ரீம் ச்ரீம்
  ஹ்ரீம் ச்ரூம் இதி கராங்கந்யாஸ :
  க்லீம் ச்ரைம்
  க்லௌம் ச்ரௌம்
  கம் ச்ர:
  தியானம்
  முக்நாபாம்திவ்ய வஸ்த்ராம் ம்ருகமத திலகாம் புல்ல கல்ஹார மாலாம் கேயூரைர்மேகலாத்யை: நவமணி கசிதை : பூசணைர் பாஸமானாம் கர்பூராமோத வக்த்ராம் அபரிமித க்ருபா பூர்ண நேத்ரார விந்தாம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மீம் பத்மஹஸ்தாம் ஜிதபதி ஹ்ருதயாம் விச்வ பூத்யை நமாமி
  லமித்யாதி பூஜா
  மந்த்ர:
  ஓம் ச்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்லௌம் கம் ஓம் நமோ பகவதி மஹாலக்ஷ்மி வர வரதே ஸ்ரீம் விபூதயே ஸ்வாஹா ஹருதயாதிந்யாஸ: திக்யிமோக: தியானம் லமித்யாதி பூஜா
  ஸமர்ப்பணம்.
  50. குமார கணபதி (மாலா மந்த்ர
  ஓம் நமோ பகவதே சூரமத்மாநாச காரணாய ஸர்வசக்தி தராய ஸர்ய யக்ஞோபதவீதனாய மஹா ப்ரசண்ட க்ரோதாய ப்ருஹத் குக்ஷிதராய அஸுர கோடி ஸம்ஹார காரணாய அகண்ட மண்டல தேவாத்யர்ச்சித பாத பத்மாய சாகினீ ராகினீ லாகினீ ஹுகினீ டாகினீ ஸாகினீ கூச்மாண்ட பூத வேதாள பைசாச ப்ரும்மராக்ஷஸ துஷ்டக்ரஹான் நாசய நாசய பாரத லிகித லேகினீகராய அபஸ்மார க்ரஹம் நிவாரய நிவாரய மர்தய மர்தய குஹாக்ரஜாய கஜவதனாய கஜாஸுரஸம்ஹரணாய கர்ஜித பூத்காராய ஸகல பூதப்ரேத பிசாச பிரும்ராக்ஷஸான் சூலேன ஆக்ருந்தய ஆக்ருந்தய சேதய சேதய மாரய மாரய மஹா கணபதயே உமா குமாராய ஹும் பட் பந்த பந்த டம் க்லாம் க்லௌம் கம் கணபதயே நம:
  51. ப்ரயோக கணபதி (மாலா மந்த்ர)
  ஆம் த்ரீம் க்ரௌம் கம் ஓம் நமோ பகவதே மஹா கணபதயே ஸ்மணரமாத்ர ஸந்துஷ்டாய ஸர்வ வித்யா ப்ரகாசகாய ஸர்வ காம ப்ரதாய பவ பந்த விமோசனாய ஹ்ரீம் ஸர்வபூதபந்தனாய க்ரோம் ஸாத்யாகர்ஷணாய க்லீம் ஜகத்ராய வசீகரணாய ஸெள: ஸர்வமனக்ஷலபணாய ஸ்ரீம் மஹாஸம்பத் ப்ரதாய க்லௌம் பூமண்டலாதிபத்ய ப்ரதாய மஹாயக்ஞாத்மனே கௌரீந்தனாய மஷா யோகினே சிவப்ரியாய ஸர்வாநந்த வர்த்தனாய ஸர்வவித்யா ப்ரகாசனப்ரதாய த்ராம் சிரஞ்ஜீவினே ப்லூம் ஸம் மோஹனாய ஓம் மோக்ஷ ப்ரதாய பட் வசீகுரு வசீகுரு வெளஷட் ஆகர்ஷணாய ஹும் வித்வேஷணாய வித்வேஷய பட் உச்சாடய உச்சாடய ட: ட: ஸ்தம்பய ஸ்தம்பய கேம் கேம் மாரய மாரய சோஷய சோஷய பர மந்த்ர யந்த்ர தந்த்ராணிசேதய சேதய துஷ்டக்ரஹான் நிவாரய நிவாரய துக்கம்ஹர ஹர வ்யாதிம் நாசய நாசய நம: ஸம்பன்னாய ஸம்பன்னாய ஸ்வாஹா ஸர்வபல்லவஸ்ரூபாய மஹாவித்யாய கம் கணபதயே ஸ்வாஹா :
  52. தருண கணபதி (தியானம்)
  பாசாங்குசாபூப கபித்த ஜம்பூ
  ஸ்வதந்தசாலீ க்ஷமபி ஸ்வஹஸ்தை:
  தத்தே ஸதா யஸ்தருணாருணாப:
  பாயாத் ஸ யுஷ்மான் தருணோ கணேச:
  மந்த்ர :
  ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் கம் நமோ பகவதே நித்ய
  யௌவனாய புவதிஜன ஸமாச்லிஷ்டாய கணபதயே நம:
  53. ஆபத்ஸஹாய கணபதி (ஆபத் நிவர்த்தி)
  ஆபதாமபஹர்த்தாரம் தாதாரம் ஸுக ஸம்பதாம்
  க்ஷிப்ர ப்ரஸாதனம் தேவம் பூயோ பூயோ நமாம்யஹம்:
  54. நவநீத கணபதி (மனோவச்யம்)
  ஐம் ஹ்ரீம் ச்ரீம் ஓம் க்லௌம் நவநீத கணபதயே நம:
  55. மேதா கணபதி (மேதாபிவ்ருத்தி)
  மேதோல்காய ஸ்வாஹா:
  56. வாமன கணபதி (விஷ்ணு பக்தி)
  ஓம் வம் யம் ஸெளபாக்யம் குரு குரு ஸ்வாஹா:
  57. சிவாவதார கணபதி
  ஓம் ஸ்ரீம் த்ரீம் க்லீம் க்லௌம் கம் ஓம் நமோ கணபதயே ஓம் சிம் வர வரத ஓம் வாம் ஸர்வ ஜனம் மே ஓம் யம் வசமானய ஸ்வாஹா:
  58. ரக்த கணபதி (வச்யஸித்தி)
  ஓம் ஹஸ்தி முகாய லம்போதராய ரக்த மஹாத்மனே ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஹும் ஹும் ஹும் கே கே ரக்த களேபராய தயாபராய ஸ்வாஹா :
  59. ப்ரம்மணஸ்பதி
  1. ஹ்ரீம் ச்ரீம் க்லீம் நமோ கணேச்வராய ப்ரும்ம ரூபாய சாரவே
  ஸர்வஸித்தி ப்ரதேயாய ப்ரம்மணஸ்பதயே நம:
  2. நமோ கணபதயே துப்யம் ஹேரம்பாயைக தந்தினே ஸ்வானந்த
  வாஸினே துப்யம் ப்ரம்மணஸ்பதயே நம:
  60. மஹா கணபதி ப்ரணவமூலம்
  ஓம்
  த்வநி மந்திரம்
  ஓம் ஸ்ரீம் விக்நேச்வர ஆஹுவாஹனாய சிவசிவ லம்போதராய வக்ரதுண்டாய ஸுர்ப்ப கர்ணாய ஸித்தி விநாயகாய ஸ்ரீம் மஹா கணபதயே க்லீம் ஸ்ரீம் ஸெளம் ஐம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம்
  சதாசிவ கணபதி
  ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கலௌம் ஈம் நம் ஆம் ஹம் ஸம்பன்னுவஸ்ச ஸதாசிவ கணபதயே வரவரத ஸர்வ ஜகம் மே வசமானய ஸகலைச் வர்யம் ப்ரயச்ச ஸ்வாஹா
Working...
X