Announcement

Collapse
No announcement yet.

Yuddha Kaanda - Sarga 90 Continues

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Yuddha Kaanda - Sarga 90 Continues

  Yuddha Kaanda Sarga 90 Continues

  Yuddha Kaanda - Sarga 90 Conrinues
  6.90.56 இ
  6.90.56 ஈ
  6.90.57 அ
  6.90.57 ஆ
  6.90.57 இ
  6.90.57 ஈ ஸ ஸம்ரப்தஸ்து ஸௌமித்ரி:
  அஸ்த்ரம் வாருணமாததே ।
  ரௌத்ரம் மஹேந்த்ரஜித்யுத்தே
  வ்யஸ்ருஜத்யுதி நிஷ்டித: ।
  தேந தத்விஹதம்த்வஸ்த்ரம்
  வாருணம் பரமாத்புதம் ॥
  sa saṃrabdhastu saumitriḥ
  astraṃ vāruṇamādadē ।
  raudraṃ mahēndrajidyuddhē
  vyasṛjadyudhi niṣṭhitaḥ ।
  tēna tadvihataṃtvastram
  vāruṇaṃ paramādbhutam ॥
  Reacting instantly, Sowmitri
  took Varuṇa's Astra (and shot it).
  Indrajit, who was also fighting with zest
  then shot Rudras's Astra,
  which struck the amazing and
  extraordinary Varuṇa's Astra down.
  6.90.58 அ
  6.90.58 ஆ
  6.90.58 இ
  6.90.58 ஈ
  6.90.59 அ
  6.90.59 ஆ தத: க்ருத்தோ மஹாதேஜா
  இந்த்ரஜித் ஸமிதிஞ்ஜய: ।
  ஆக்நேயம் ஸந்ததே தீப்தம்
  ஸ லோகம் ஸங்க்ஷிபந்நிவ ।
  ஸௌரேணாஸ்த்ரேண தத்வீரோ
  லக்ஷ்மண: ப்ரத்யவாரயத் ॥
  tataḥ kruddhō mahātējā
  indrajit samitiñjayaḥ ।
  āgnēyaṃ sandadhē dīptam
  sa lōkaṃ saṅkṣipanniva ।
  saurēṇāstrēṇa tadvīrō
  lakṣmaṇaḥ pratyavārayat ॥
  Then Indrajit of tremendous power,
  a winner of battles,
  launched the blazing Astra of Agni,
  as if he were to destroy the world in his rage.
  The valiant Lakshmaṇa thwarted
  it with the Astra of Surya.
  6.90.59 இ
  6.90.59 ஈ
  6.90.60 அ
  6.90.60 ஆ
  6.90.60 இ
  6.90.60 ஈ
  6.90.61 அ
  6.90.61 ஆ அஸ்த்ரம் நிவாரிதம் த்ருஷ்ட்வா
  ராவணி: க்ரோதமூர்ச்சித: ।
  ஆஸுரம் ஸத்ருநாஸாய
  கோரமஸ்த்ரம் ஸமாததே ।
  தஸ்மாச்சாபாத்விநிஷ்பேது:
  பாஸ்வரா: கூடமுத்கரா: ।
  ஸூலாநி ச புஸுண்ட்யஸ்ச
  கதா: கட்கா: பரஸ்வதா: ॥
  astraṃ nivāritaṃ dṛṣṭvā
  rāvaṇiḥ krōdhamūrcchitaḥ ।
  āsuraṃ ṡatrunāṡāya
  ghōramastraṃ samādadē ।
  tasmāccāpādviniṣpētuḥ
  bhāsvarāḥ kūṭamudgarāḥ ।
  ṡūlāni ca bhuṡuṇḍyaṡca
  gadāḥ khaḍgāḥ paraṡvadhāḥ ॥
  Seeing that Astra rendered futile,
  the son of Rāvaṇa, beside himself with rage,
  launched the dreaded Astra of Asuras,
  to destroy the enemy, which,
  with its power, caused a multitude of
  shining hammers, Mudgaras, spears,
  Bhuṡundis, maces, swords and battle-axes,
  to emerge from the bow.
  6.90.61 இ
  6.90.61 ஈ
  6.90.62 அ
  6.90.62 ஆ
  6.90.62 இ
  6.90.62 ஈ தத்த்ருஷ்ட்வா லக்ஷ்மண: ஸங்க்யே
  கோரமஸ்த்ரமதாஸுரம் ।
  அவார்யம் ஸர்வபூதாநாம்
  ஸர்வஸத்ரவிதாரணம் ।
  மாஹேஸ்வரேண த்யுதிமாந்
  ததஸ்த்ரம் ப்ரத்யவாரயத் ॥
  taddṛṣṭvā lakṣmaṇaḥ saṅkhyē
  ghōramastramathāsuram ।
  avāryaṃ sarvabhūtānām
  sarvaṡatravidāraṇam ।
  māhēṡvarēṇa dyutimān
  tadastraṃ pratyavārayat ॥
  Seeing that terrible Astra of Asuras coming,
  which could tear apart all the other Ṡastras,
  and which no creature could hope to stop,
  Lakshmaṇa of great splendor countered it
  with the Astra of Mahēṡwara.
  6.90.63 அ
  6.90.63 ஆ
  6.90.63 இ
  6.90.63 ஈ தயோ: ஸுதுமுலம் யுத்தம்
  ஸம்பபூவாத்புதோபமம் ।
  ககநஸ்தாநி பூதாநி
  லக்ஷ்மணம் பர்யவாரயந் ॥
  tayōḥ sutumulaṃ yuddham
  sambabhūvādbhutōpamam ।
  gaganasthāni bhūtāni
  lakṣmaṇaṃ paryavārayan ॥
  And the creatures of the sky
  hovered where Lakshmaṇa was, to watch
  the marvel of their tumultuous fight.
  6.90.64 அ
  6.90.64 ஆ
  6.90.64 இ
  6.90.64 ஈ பைரவாபிருதே பீமே
  யுத்தே வாநரரக்ஷஸாம் ।
  பூதைர்பஹுபிராகாஸம்
  விஸ்மிதைராவ்ருதம் பபௌ ॥
  bhairavābhirutē bhīmē
  yuddhē vānararakṣasām ।
  bhūtairbahubhirākāṡam
  vismitairāvṛtaṃ babhau ॥
  The sky shone, crowded with the creatures
  that watched with amazement
  the fierce fight between
  Vānaras and Rākshasas
  that raised a frightful din.
  6.90.65 அ
  6.90.65 ஆ
  6.90.65 இ
  6.90.65 ஈ ருஷய: பிதரோ தேவா
  கந்தர்வா கருடோரகா: ।
  ஸதக்ரதும் புரஸ்க்ருத்ய
  ரரக்ஷுர்லக்ஷ்மணம் ரணே ॥
  ṛṣayaḥ pitarō dēvā
  gandharvā garuḍōragāḥ ।
  ṡatakratuṃ puraskṛtya
  rarakṣurlakṣmaṇaṃ raṇē ॥
  The Ṛshis, the Dēvas, the Pitṛ Dēvatas,
  the Gandharvas, the Garuḍas and the Uragas,
  led by Indra, protected Lakshmaṇa in that fight.
  6.90.66 அ
  6.90.66 ஆ
  6.90.66 இ
  6.90.66 ஈ
  6.90.67 அ
  6.90.67 ஆ
  6.90.67 இ
  6.90.67 ஈ
  6.90.68 அ
  6.90.68 ஆ
  6.90.68 இ
  6.90.68 ஈ
  6.90.69 அ
  6.90.69 ஆ
  6.90.69 இ
  6.90.69 ஈ அதாந்யம் மார்கணஸ்ரேஷ்டம்
  ஸந்ததே ராகவாநுஜ: ।
  ஹுதாஸநஸமஸ்பர்ஸம்
  ராவணாத்மஜதாரணம் ।
  ஸுபத்ரமநுவ்ருத்தாங்கம்
  ஸுபர்வாணம் ஸுஸம்ஸ்திதம் ।
  ஸுவர்ணவிக்ருதம் வீர:
  ஸரீராந்தகரம் ஸரம் ।
  துராவாரம் துர்விஷஹ்யம்
  ராக்ஷஸாநாம் பயாவஹம் ।
  ஆஸீவிஷவிஷப்ரக்யம்
  தேவஸங்கை: ஸமர்சிதம் ।
  யேந ஸக்ரோ மஹாதேஜா
  தாநவாநஜயத் ப்ரபு: ।
  புரா தைவாஸுரே யுத்தே
  வீர்ய�® �ாந் ஹரிவாஹந: ॥
  athānyaṃ mārgaṇaṡrēṣṭham
  sandadhē rāghavānujaḥ ।
  hutāṡanasamasparṡam
  rāvaṇātmajadāraṇam ।
  supatramanuvṛttāṅgam
  suparvāṇaṃ susaṃsthitam ।
  suvarṇavikṛtaṃ vīraḥ
  ṡarīrāntakaraṃ ṡaram ।
  durāvāraṃ durviṣahyam
  rākṣasānāṃ bhayāvaham ।
  āṡīviṣaviṣaprakhyam
  dēvasaṅghaiḥ samarcitam ।
  yēna ṡakrō mahātējā
  dānavānajayat prabhuḥ ।
  purā daivāsurē yuddhē
  vīryavān harivāhanaḥ ॥
  Then the younger brother of Rāghava
  launched another powerful arrow,
  whose touch was like that of fire,
  which would tear apart the son of Rāvaṇa,
  which was fitted with splendid feathers
  and was adorned with gold, whose
  shaft was well-proportioned and smooth-jointed,
  which could not be stopped and
  which no one could withstand,
  which put fear into Rākshasas,
  which was deadly like the venom of a serpent,
  which was admired by the companies of Dēvas,
  which was used once upon a time
  by the valiant Lord Ṡakra of extraordinary power
  to defeat the Dānavas in the
  battle between Dēvas and Asuras.
  6.90.70 அ
  6.90.70 ஆ
  6.90.70 இ
  6.90.70 ஈ
  6.90.71 அ
  6.90.71 ஆ ததைந்த்ரமஸ்த்ரம் ஸௌமித்ரி:
  ஸம்யுகேஷ்வபராஜிதம் ।
  ஸரஸ்ரேஷ்டம் தநு: ஸ்ரேஷ்டே
  விகர்ஷந்நிதமப்ரவீத் ।
  லக்ஷ்மீவா஁ல்லக்ஷ்மணோ வாக்யம்
  அர்தஸாதகமாத்மந: ॥
  tadaindramastraṃ saumitriḥ
  saṃyugēṣvaparājitam ।
  ṡaraṡrēṣṭhaṃ dhanuḥ ṡrēṣṭhē
  vikarṣannidamabravīt ।
  lakṣmīvāँllakṣmaṇō vākyam
  arthasādhakamātmanaḥ ॥
  Mounting that Astra of Indra,
  which was the best of the arrows and
  which never knew defeat in a fight,
  on the best of the bows and drawing it to the full,
  Lakshmaṇa, the son of Sumitrā, of opulent bearing,
  said these words that would
  help accomplish his objective:
  6.90.71 இ
  6.90.71 ஈ
  6.90.72 அ
  6.90.72 ஆ தர்மாத்மா ஸத்யஸந்தஸ்ச
  ராமோ தாஸரதிர்யதி ।
  பௌருஷே சாப்ரதித்வந்த்வ:
  ஸரைநம் ஜஹி ராவணிம் ॥
  dharmātmā satyasandhaṡca
  rāmō dāṡarathiryadi ।
  pauruṣē cāpratidvandvaḥ
  ṡarainaṃ jahi rāvaṇim ॥
  If Rāma, Daṡaratha’s son,
  is in truth a Dharmātma who avows truth,
  and has no equal in his manliness,
  may this arrow slay this son of Rāvaṇa!
  6.90.72 இ
  6.90.72 ஈ
  6.90.73 அ
  6.90.73 ஆ
  6.90.73 இ
  6.90.73 ஈ இத்யுக்த்வா பாணமாகர்ணம்
  விக்ருஷ்ய தமஜிஹ்மகம் ।
  லக்ஷ்மண: ஸமரே வீர:
  ஸஸர்ஜேந்த்ரஜிதம் ப்ரதி ।
  ஐந்த்ராஸ்த்ரேண ஸமாயோஜ்ய
  லக்ஷ்மண: பரவீரஹா ॥
  ityuktvā bāṇamākarṇam
  vikṛṣya tamajihmagam ।
  lakṣmaṇaḥ samarē vīraḥ
  sasarjēndrajitaṃ prati ।
  aindrāstrēṇa samāyōjya
  lakṣmaṇaḥ paravīrahā ॥
  Saying this and pulling the arrow up to his ear,
  the valiant Lakshmaṇa, destroyer of enemy warriors,
  shot it, infusing it with the power of
  Indra's Astra, at Indrajit.
  6.90.74 அ
  6.90.74 ஆ
  6.90.74 இ
  6.90.74 ஈ தச்சிர: ஸஸிரஸ்த்ராணம்
  ஸ்ரீமஜ்ஜ்வலிதகுண்டலம் ।
  ப்ரமத்யேந்த்ரஜித: காயாத்
  பாதயாமாஸ பூதலே ॥
  tacchiraḥ saṡirastrāṇam
  ṡrīmajjvalitakuṇḍalam ।
  pramathyēndrajitaḥ kāyāt
  pātayāmāsa bhūtalē ॥
  It severed the head of Indrajit
  with its helmet and its
  lovely gleaming ear-pendants
  and threw it down on the ground.
  6.90.75 அ
  6.90.75 ஆ
  6.90.75 இ
  6.90.75 ஈ தத்ராக்ஷஸதநூஜஸ்ய
  சிந்நஸ்கந்தம் ஸிரோ மஹத் ।
  தபநீயநிபம் பூமௌ
  தத்ருஸே ருதிரோக்ஷிதம் ॥
  tadrākṣasatanūjasya
  chinnaskandhaṃ ṡirō mahat ।
  tapanīyanibhaṃ bhūmau
  dadṛṡē rudhirōkṣitam ॥
  That huge head of the Rākshasa’s son,
  severed from the body and drenched with blood,
  shone on the ground like gold purified in fire.
  6.90.76 அ
  6.90.76 ஆ
  6.90.76 இ
  6.90.76 ஈ ஹத: ஸ நிபபாதாத
  தரண்யாம் ராவணாத்மஜ: ।
  கவசீ ஸஸிரஸ்த்ராணோ
  விப்ரவித்த ஸராஸந: ॥
  hataḥ sa nipapātātha
  dharaṇyāṃ rāvaṇātmajaḥ ।
  kavacī saṡirastrāṇō
  vipraviddha ṡarāsanaḥ ॥
  Rāvaṇa’s son, thus slain
  tumbled down to the ground,
  along with his armor and helmet,
  his bow thrown afar.
  6.90.77 அ
  6.90.77 ஆ
  6.90.77 இ
  6.90.77 ஈ சுக்ருஸுஸ்தே தத: ஸர்வே
  வாநரா: ஸவிபீஷணா: ।
  ஹ்ருஷ்யந்தோ நிஹதே தஸ்மிந்
  தேவா வ்ருத்ரவதே யதா ॥
  cukruṡustē tataḥ sarvē
  vānarāḥ savibhīṣaṇāḥ ।
  hṛṣyantō nihatē tasmin
  dēvā vṛtravadhē yathā ॥
  Then all the Vānaras, along with Vibheeshaṇa
  shouted in joy, rejoicing at his death,
  like the Dēvas did when Vṛtra was slain.
  6.90.78 அ
  6.90.78 ஆ
  6.90.78 இ
  6.90.78 ஈ அதாந்தரிக்ஷே தேவாநாம்
  ருஷீணாம் ச மஹாத்மநாம் ।
  ஜஜ்ஞேऽத ஜயஸந்நாதோ
  கந்தர்வாப்ஸரஸாமபி ॥
  athāntarikṣē dēvānām
  ṛṣīṇāṃ ca mahātmanām ।
  jajñē'tha jayasannādō
  gandharvāpsarasāmapi ॥
  And in the sky was heard applause
  from the Mahātmas like Dēvas and Ṛshis
  and also Gandharvas and Apsarasas.
  6.90.79 அ
  6.90.79 ஆ
  6.90.79 இ
  6.90.79 ஈ பதிதம் தமபிஜ்ஞாய
  ராக்ஷஸீ ஸா மஹாசமூ: ।
  வத்யமாநா திஸோ பேஜே
  ஹரிபிர்ஜிதகாஸிபி: ॥
  patitaṃ tamabhijñāya
  rākṣasī sā mahācamūḥ ।
  vadhyamānā diṡō bhējē
  haribhirjitakāṡibhiḥ ॥
  Realizing that he was struck down,
  the Rākshasa army flew in every direction
  as the Vānaras, who were basking
  in the glory of victory, beat them up.
  6.90.80 அ
  6.90.80 ஆ
  6.90.80 இ
  6.90.80 ஈ வாநரைர்வத்யமாநாஸ்தே
  ஸஸ்த்ராண்யுத்ஸ்ருஜ்ய ராக்ஷஸா: ।
  லங்காமபிமுகா: ஸஸ்த்ரு:
  நஷ்டஸஞ்ஜ்ஞா: ப்ரதாவிதா: ॥
  vānarairvadhyamānāstē
  ṡastrāṇyutsṛjya rākṣasāḥ ।
  laṅkāmabhimukhāḥ sastruḥ
  naṣṭasañjñāḥ pradhāvitāḥ ॥
  Beaten up by the Vānaras,
  the Rākshasas lost their senses
  and fled towards Laṅkā,
  abandoning their weapons.
  6.90.81 அ
  6.90.81 ஆ
  6.90.81 இ
  6.90.81 ஈ துத்ருவுர்பஹுதா பீதா
  ராக்ஷஸா: ஸதஸோ திஸ: ।
  த்யக்த்வா ப்ரஹரணாந் ஸர்வே
  பட்டிஸாஸிபரஸ்வதாந் ॥
  dudruvurbahudhā bhītā
  rākṣasāḥ ṡataṡō diṡaḥ ।
  tyaktvā praharaṇān sarvē
  paṭṭiṡāsiparaṡvadhān ॥
  Hundreds of them, throwing down all their
  weapons, Paṭṭiṡas, swords and battle-axes,
  fled in terror in every direction.
  6.90.82 அ
  6.90.82 ஆ
  6.90.82 இ
  6.90.82 ஈ கேசில்லங்காம் பரித்ரஸ்தா:
  ப்ரவிஷ்டா வாநரார்திதா: ।
  ஸமுத்ரே பதிதா: கேசித்
  கேசித் பர்வதமாஸ்ரிதா: ॥
  kēcillaṅkāṃ paritrastāḥ
  praviṣṭā vānarārditāḥ ।
  samudrē patitāḥ kēcit
  kēcit parvatamāṡritāḥ ॥
  Oppressed by the Vānaras,
  some entered Laṅkā in extreme fear,
  some fell in the ocean, and
  others escaped to the mountains.
  6.90.83 அ
  6.90.83 ஆ
  6.90.83 இ
  6.90.83 ஈ ஹதமிந்த்ரஜிதம் த்ருஷ்ட்வா
  ஸயாநம் ஸமரக்ஷிதௌ ।
  ராக்ஷஸாநாம் ஸஹஸ்ரேஷு
  ந கஸ்சித் ப்ரத்யத்ருஸ்யத ॥
  hatamindrajitaṃ dṛṣṭvā
  ṡayānaṃ samarakṣitau ।
  rākṣasānāṃ sahasrēṣu
  na kaṡcit pratyadṛṡyata ॥
  None of the thousands of Rākshasas who saw
  Indrajit slain and lying on the battle field,
  was to be seen anywhere, anymore.
  6.90.84 அ
  6.90.84 ஆ
  6.90.84 இ
  6.90.84 ஈ யதாऽஸ்தம் கத ஆதித்யே
  நாவதிஷ்டந்தி ரஸ்மய: ।
  ததா தஸ்மிந்நிபதிதே
  ராக்ஷஸாஸ்தே கதா திஸ: ॥
  yathā'staṃ gata ādityē
  nāvatiṣṭhanti raṡmayaḥ ।
  tathā tasminnipatitē
  rākṣasāstē gatā diṡaḥ ॥
  Just as the sun’s rays vanish when the sun sets,
  the Rākshasas vanished in every direction
  with him falling down.
  6.90.85 அ
  6.90.85 ஆ
  6.90.85 இ
  6.90.85 ஈ ஸாந்தரஸ்மிரிவாதித்யோ
  நிர்வாண இவ பாவக: ।
  ஸ பபூவ மஹாபாஹு:
  வ்யபாஸ்தகதஜீவித: ॥
  ṡāntaraṡmirivādityō
  nirvāṇa iva pāvakaḥ ।
  sa babhūva mahābāhuḥ
  vyapāstagatajīvitaḥ ॥
  His limbs flagging with life gone out of them,
  Indrajit of mighty arm lay dead,
  looking like fire that had been put off and like
  the sun whose rays had lost their intensity.
  6.90.86 அ
  6.90.86 ஆ
  6.90.86 இ
  6.90.86 ஈ ப்ரஸாந்தபீடாபஹுலோ
  நஷ்டாரிஷ்ட: ப்ரஹர்ஷவாந் ।
  பபூவ லோக: பதிதே
  ராக்ஷஸேந்த்ரஸுதே ததா ॥
  praṡāntapīḍābahulō
  naṣṭāriṣṭaḥ praharṣavān ।
  babhūva lōkaḥ patitē
  rākṣasēndrasutē tadā ॥
  Relieved of its suffering
  and freed from its troubles
  the world became joyful, with
  the son of the Rākshasa King fallen.
  6.90.87 அ
  6.90.87 ஆ
  6.90.87 இ
  6.90.87 ஈ ஹர்ஷம் ச ஸக்ரோ பகவாந்
  ஸஹ ஸர்வை: ஸுரர்ஷபை: ।
  ஜகாம நிஹதே தஸ்மிந்
  ராக்ஷஸே பாபகர்மணி ॥
  harṣaṃ ca ṡakrō bhagavān
  saha sarvaiḥ surarṣabhaiḥ ।
  jagāma nihatē tasmin
  rākṣasē pāpakarmaṇi ॥
  Bhagawān Ṡakra along with all
  the bulls among Suras felt very happy,
  with that Rākshasa of sinful deeds slain.
  6.90.88 அ
  6.90.88 ஆ
  6.90.88 இ
  6.90.88 ஈ ஆகாஸே சாபி தேவாநாம்
  ஸுஸ்ருவே துந்துபிஸ்வந: ।
  ந்ருத்யத்பிரப்ஸரோபிஸ்ச
  கந்தர்வைஸ்ச மஹாத்மபி: ॥
  ākāṡē cāpi dēvānām
  ṡuṡruvē dundubhisvanaḥ ।
  nṛtyadbhirapsarōbhiṡca
  gandharvaiṡca mahātmabhiḥ ॥
  The booming of kettle drums of the Dēvas
  and the sounds of dancing Apsarasas
  and the Gandharvas were heard from the sky.
  6.90.89 அ
  6.90.89 ஆ
  6.90.89 இ
  6.90.89 ஈ வவர்ஷு: புஷ்பவர்ஷாணி
  ததத்புதமபூத்ததா ।
  ப்ரஸஸம்ஸுர்ஹதே தஸ்மிந்
  ராக்ஷஸே க்ரூரகர்மணி ॥
  vavarṣuḥ puṣpavarṣāṇi
  tadadbhutamabhūttadā ।
  praṡaṡaṃsurhatē tasmin
  rākṣasē krūrakarmaṇi ॥
  Then they showered flowers, which
  made an amazing spectacle to behold.
  They also applauded the slaying of
  that Rākshasa who committed cruel deeds.
  6.90.90 அ
  6.90.90 ஆ
  6.90.90 இ
  6.90.90 ஈ ஸுத்தா ஆபோ நபஸ்சைவ
  ஜஹ்ருஷுர்தேவதாநவா: ।
  ஆஜக்மு: பதிதே தஸ்மிந்
  ஸர்வலோகபயாவஹே ॥
  ṡuddhā āpō nabhaṡcaiva
  jahṛṣurdēvadānavāḥ ।
  ājagmuḥ patitē tasmin
  sarvalōkabhayāvahē ॥
  The waters and the sky became clear.
  Dēvas and Dānavas were happy and descended down,
  with him, who terrified the worlds, fallen.
  6.90.91 அ
  6.90.91 ஆ
  6.90.91 இ
  6.90.91 ஈ ஊசுஸ்ச ஸஹிதாஸ்துஷ்டா:
  தேவகந்தர்வதாநவா: ।
  விஜ்வரா: ஸாந்தகலுஷா:
  ப்ராஹ்மணா விசரந்த்விதி ॥
  ūcuṡca sahitāstuṣṭāḥ
  dēvagandharvadānavāḥ ।
  vijvarāḥ ṡāntakaluṣāḥ
  brāhmaṇā vicarantviti ॥
  Coming together and happy,
  the Dēvas, Dānavas and Gandharvas said,
  "May all the Brāhmaṇas go about their life
  relieved from their suffering and
  freed from their worries."
  6.90.92 அ
  6.90.92 ஆ
  6.90.92 இ
  6.90.92 ஈ ததோऽப்யநந்தந் ஸம்ஹ்ருஷ்டா:
  ஸமரே ஹரியூதபா: ।
  தமப்ரதிபலம் த்ருஷ்ட்வா
  ஹதம் நைர்ருதபுங்கவம் ॥
  tatō'bhyanandan saṃhṛṣṭāḥ
  samarē hariyūthapāḥ ।
  tamapratibalaṃ dṛṣṭvā
  hataṃ nairṛtapuṅgavam ॥
  And the Vānara chiefs, delighted
  seeing that bull among the Rākshasa,
  of matchless strength, fallen in battle,
  congratulated Lakshmaṇa.
  6.90.93 அ
  6.90.93 ஆ
  6.90.93 இ
  6.90.93 ஈ விபீஷணோ ஹநூமாம்ஸ்ச
  ஜாம்பவாம்ஸ்சர்க்ஷயூதப: ।
  விஜயேநாபிநந்தந்த:
  துஷ்டுவுஸ்சாபி லக்ஷ்மணம் ॥
  vibhīṣaṇō hanūmāṃṡca
  jāmbavāṃṡcarkṣayūthapaḥ ।
  vijayēnābhinandantaḥ
  tuṣṭuvuṡcāpi lakṣmaṇam ॥
  Vibheeshaṇa, Hanumān and
  Jāmbavān, the leader of the Ṛkshas,
  congratulated Lakshmaṇa on his
  victory and applauded him.
  6.90.94 அ
  6.90.94 ஆ
  6.90.94 இ
  6.90.94 ஈ க்ஷ்வேடந்தஸ்ச ப்லவந்தஸ்ச
  கர்ஜந்தஸ்ச ப்லவங்கமா: ।
  லப்தலக்ஷா ரகுஸுதம்
  பரிவார்யோபதஸ்திரே ॥
  kṣvēḍantaṡca plavantaṡca
  garjantaṡca plavaṅgamāḥ ।
  labdhalakṣā raghusutam
  parivāryōpatasthirē ॥
  The Vānaras who accomplished their mission,
  gathered around Lakshmaṇa, the descendant of Raghu,
  shouting, jumping and roaring.
  6.90.95 அ
  6.90.95 ஆ
  6.90.95 இ
  6.90.95 ஈ லாங்கூலாநி ப்ரவித்யந்த:
  ஸ்போடயந்தஸ்ச வாநரா: ।
  லக்ஷ்மணோ ஜயதீத்யேவம்
  வாக்யம் விஸ்ராவயம்ஸ்ததா ॥
  lāṅgūlāni pravidhyantaḥ
  sphōṭayantaṡca vānarāḥ ।
  lakṣmaṇō jayatītyēvam
  vākyaṃ viṡrāvayaṃstadā ॥
  Lashing their tails on the ground and
  slapping their shoulders, they were heard
  shouting, ‘Victory to Lakshmaṇa!’
  6.90.96 அ
  6.90.96 ஆ
  6.90.96 இ
  6.90.96 ஈ அந்யோந்யம் ச ஸமாஸ்லிஷ்ய
  கபயோ ஹ்ருஷ்டமாநஸா: ।
  சக்ருருச்சாவசகுணா
  ராகவாஸ்ரயஸத்கதா: ॥
  anyōnyaṃ ca samāṡliṣya
  kapayō hṛṣṭamānasāḥ ।
  cakruruccāvacaguṇā
  rāghavāṡrayasatkathāḥ ॥
  Their hearts filled with joy,
  the Vānaras hugged each other
  and related stories of the
  great virtues of Rāghava to each other.
  6.90.97 அ
  6.90.97 ஆ
  6.90.97 இ
  6.90.97 ஈ ததஸுகரமதாபிவீக்ஷ்ய ஹ்ருஷ்டா:
  ப்ரியஸுஹ்ருதோ யுதி லக்ஷ்மணஸ்ய கர்ம ।
  பரமமுபலபந் மந:ப்ரஹர்ஷம்
  விநிஹதமிந்த்ரரிபும் நிஸம்ய தேவா: ॥
  tadasukaramathābhivīkṣya hṛṣṭāḥ
  priyasuhṛdō yudhi lakṣmaṇasya karma ।
  paramamupalabhan manaḥpraharṣam
  vinihatamindraripuṃ niṡamya dēvāḥ ॥
  All the well-wishers of Lakshmaṇa
  were very happy seeing him
  accomplish such a difficult task.
  The hearts of Dēvas were filled with extreme joy
  hearing that that foe of Indra was slain.
  இத்யார்ஷே வால்மீகீயே
  ஸ்ரீமத்ராமாயணே ஆதிகாவ்யே
  யுத்தகாண்டே நவதிதம: ஸர்க:॥
  ityārṣē vālmīkīyē
  ṡrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē
  yuddhakāṇḍē navatitamaḥ sargaḥ॥
  Thus concludes the ninetieth Sarga
  in Yuddha Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
  the first ever poem of humankind,
  composed by Maharshi Vālmeeki.
Working...
X