Announcement

Collapse
No announcement yet.

Yuddha Kaanda - Sarga 92

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Yuddha Kaanda - Sarga 92

  Yuddha Kaanda Sargas 92

  Yuddha Kaanda - Sarga 91
  In this Sarga, Lakshmaṇa, Hanumān, Indrajit, Jāmbavān and the chiefs of the Vānara army go to Rāma and tell him that Indrajit had been slain by Lakshmaṇa. Rāma is extremely happy and applauds Lakshmaṇa, saying that with the slaying of Indrajit, who is like Rāvaṇa's right hand, the battle is all but won, and that he would slay Rāvaṇa once he comes out with all his forces.
  He instructs Sushēṇa to treat Lakshmaṇa’s, Vibheeshaṇa’s and all others’ wounds. Sushēṇa heals everyone with powerful herbs.
  Everyone is happy, relieved of their wounds and pains.


  Yuddha Kaanda - Sarga 92
  In this Sarga, Rāvaṇa's ministers report to him the news of the death of Indrajit, his son. He cries piteously, oppressed by the grief for his son. His grief turning into rage, he thinks of killing the real Seetā, unlike his son, who killed a phantom Seetā to deceive the Vānaras. His well-wishers seek to stop him, but in vain.
  Rāvaṇa goes to the Aṡōka pleasance and Seetā cries, seeing him come with a sword in hand. She fears that she might be killed. She wonders whether Rāma and Lakshmaṇa have already been killed. Meanwhile, Supārṡwa, a minister with sound ethics, counsels Rāvaṇa, saying that it does not befit him, the younger brother of Vaiṡravaṇa, who has studied Vedas, to kill a woman. Rāvaṇa, heeding that counsel, goes back.
  6.92.1 அ
  6.92.1 ஆ
  6.92.1 இ
  6.92.1 ஈ தத: பௌலஸ்த்யஸசிவா:
  ஸ்ருத்வா சேந்த்ரஜிதம் ஹதம் ।
  ஆசசக்ஷுரபிஜ்ஞாய
  தஸக்ரீவாய ஸத்வரா ॥
  tataḥ paulastyasacivāḥ
  ṡrutvā cēndrajitaṃ hatam ।
  ācacakṣurabhijńāya
  daṡagrīvāya satvarā ॥
  Then, hearing about the death of Indrajit
  and getting the news confirmed,
  the ministers of the
  Ten-necked descendant of Paulastya
  reported the matter to him expeditiously:
  6.92.2 அ
  6.92.2 ஆ
  6.92.2 இ
  6.92.2 ஈ யுத்தே ஹதோ மஹாராஜ
  லக்ஷ்மணேந தவாத்மஜ: ।
  விபீஷணஸஹாயேந
  மிஷதாம் நோ மஹாத்யுதி: ॥
  yuddhē hatō mahārāja
  lakṣmaṇēna tavātmajaḥ ।
  vibhīṣaṇasahāyēna
  miṣatāṃ nō mahādyutiḥ ॥
  O great king! Your son of extraordinary splendor
  was slain in battle by Lakshmaṇa,
  aided by Vibheeshaṇa, while we all watched.
  6.92.3 அ
  6.92.3 ஆ
  6.92.3 இ
  6.92.3 ஈ
  6.92.3 உ
  6.92.3 ஊ ஸூர: ஸூரேண ஸங்கம்ய
  ஸம்யுகேஷ்வபராஜித: ।
  லக்ஷ்மணேந ஹத: ஸூர:
  புத்ரஸ்து விபுதேந்த்ரஜித் ।
  கத: ஸ பரமாந் லோகாந்
  ஸரை: ஸந்தாப்ய லக்ஷ்மணம் ॥
  ṡūraḥ ṡūrēṇa saṅgamya
  saṃyugēṣvaparājitaḥ ।
  lakṣmaṇēna hataḥ ṡūraḥ
  putrastu vibudhēndrajit ।
  gataḥ sa paramān lōkān
  ṡaraiḥ santāpya lakṣmaṇam ॥
  Your son, a hero, who vanquished Indra,
  who never knew defeat in battles,
  has met another hero, Lakshmaṇa, who is
  worthy of him, in the fight and was killed by him.
  Oppressed by the arrows of Lakshmaṇa,
  he went to higher worlds.
  6.92.4 அ
  6.92.4 ஆ
  6.92.4 இ
  6.92.4 ஈ ஸ தம் ப்ரதிபயம் ஸ்ருத்வா
  வதம் புத்ரஸ்ய தாருணம் ।
  கோரமிந்த்ரஜித: ஸங்க்யே
  கஸ்மலம் சாவிஸந்மஹத் ॥
  sa taṃ pratibhayaṃ ṡrutvā
  vadhaṃ putrasya dāruṇam ।
  ghōramindrajitaḥ saṅkhyē
  kaṡmalaṃ cāviṡanmahat ॥
  On hearing the terrifying news of
  the terrible and ghastly death of
  his son Indrajit in the battle,
  Rāvaṇa fell into a dead faint.
  6.92.5 அ
  6.92.5 ஆ
  6.92.5 இ
  6.92.5 ஈ உபலப்ய சிராத் ஸஞ்ஜ்ஞாம்
  ராஜா ராக்ஷஸபுங்கவ: ।
  புத்ரஸோகார்திதோ தீநோ
  விலலாபாகுலேந்த்ரிய: ॥
  upalabhya cirāt sańjńām
  rājā rākṣasapuṅgavaḥ ।
  putraṡōkārditō dīnō
  vilalāpākulēndriyaḥ ॥
  Regaining senses after a long while,
  the king, a bull among Rākshasas,
  cried pitifully, oppressed by
  the grief for his son and
  with all his senses in turmoil:
  6.92.6 அ
  6.92.6 ஆ
  6.92.6 இ
  6.92.6 ஈ ஹா ராக்ஷஸசமூமுக்ய
  மம வத்ஸ மஹாபல ।
  ஜித்வேந்த்ரம் கதமத்ய த்வம்
  லக்ஷ்மணஸ்ய வஸம் கத: ॥
  hā rākṣasacamūmukhya
  mama vatsa mahābala ।
  jitvēndraṃ kathamadya tvam
  lakṣmaṇasya vaṡaṃ gataḥ ॥
  Alas! O my child of immense strength,
  foremost among the Rākshasa warriors,
  how could you, who had vanquished Indra,
  succumb to Lakshmaṇa today?
  6.92.7 அ
  6.92.7 ஆ
  6.92.7 இ
  6.92.7 ஈ நநு த்வமிஷுபி: க்ருத்தோ
  பிந்த்யா: காலாந்தகாவபி ।
  மந்தரஸ்யாபி ஸ்ருங்காணி
  கிம் புநர்லக்ஷ்மணம் யுதி ॥
  nanu tvamiṣubhiḥ kruddhō
  bhindyāḥ kālāntakāvapi ।
  mandarasyāpi ṡṛṅgāṇi
  kiṃ punarlakṣmaṇaṃ yudhi ॥
  Roused to wrath, you could surely cleave in twain
  even Time, the destroyer, and Death itself,
  with your arrows, and even the peaks of Mandara;
  how much more easily Lakshmaṇa, in a fight!
  6.92.8 அ
  6.92.8 ஆ
  6.92.8 இ
  6.92.8 ஈ அத்ய வைவஸ்வதோ ராஜா
  பூயோ பஹுமதோ மம ।
  யேநாத்ய த்வம் மஹாபாஹோ
  ஸம்யுக்த: காலதர்மணா ॥
  adya vaivasvatō rājā
  bhūyō bahumatō mama ।
  yēnādya tvaṃ mahābāhō
  saṃyuktaḥ kāladharmaṇā ॥
  Today, the great Yama, son of Vivaswan,
  gains additional reverence from me,
  for, he could make you submit to the
  laws of Time, O you of mighty arm!
  6.92.9 அ
  6.92.9 ஆ
  6.92.9 இ
  6.92.9 ஈ ஏஷ பந்தா: ஸுயோதாநாம்
  ஸர்வாமரகணேஷ்வபி ।
  ய: க்ருதே ஹந்யதே பர்து:
  ஸ புமாந் ஸ்வர்கம்ருச்சதி ॥
  ēṣa panthāḥ suyōdhānām
  sarvāmaragaṇēṣvapi ।
  yaḥ kṛtē hanyatē bhartuḥ
  sa pumān svargamṛcchati ॥
  This is the path taken by all the great warriors
  even among the hosts of Dēvas.
  One who is slain in the service of
  his master ascends only to Heaven.
  6.92.10 அ
  6.92.10 ஆ
  6.92.10 இ
  6.92.10 ஈ அத்ய தேவகணா: ஸர்வே
  லோகபாலாஸ்ததர்ஷய: ।
  ஹதமிந்த்ரஜிதம் ஸ்ருத்வா
  ஸுகம் ஸ்வப்ஸ்யந்தி நிர்பயா: ॥
  adya dēvagaṇāḥ sarvē
  lōkapālāstatharṣayaḥ ।
  hatamindrajitaṃ ṡrutvā
  sukhaṃ svapsyanti nirbhayāḥ ॥
  All the companies of the Dēvas,
  the Guardians of the worlds and the Ṛshis,
  will sleep happily tonight without fear,
  hearing that Indrajit is slain.
  6.92.11 அ
  6.92.11 ஆ
  6.92.11 இ
  6.92.11 ஈ அத்ய லோகாஸ்த்ரய: க்ருத்ஸ்நா
  ப்ருதிவீ ச ஸகாநநா ।
  ஏகேநேந்த்ரஜிதா ஹீநா
  ஸூந்யேவ ப்ரதிபாதி மே ॥
  adya lōkāstrayaḥ kṛtsnā
  pṛthivī ca sakānanā ।
  ēkēnēndrajitā hīnā
  ṡūnyēva pratibhāti mē ॥
  The three worlds in their entirety
  and the earth with all its forests
  seem totally empty to me,
  lacking just one soul, Indrajit.
  6.92.12 அ
  6.92.12 ஆ
  6.92.12 இ
  6.92.12 ஈ அத்ய நைர்ருதகந்யாநாம்
  ஸ்ரோஷ்யாம்யந்த:புரே ரவம் ।
  கரேணுஸங்கஸ்ய யதா
  நிநாதம் கிரிகஹ்வரே ॥
  adya nairṛtakanyānām
  ṡrōṣyāmyantaḥpurē ravam ।
  karēṇusaṅghasya yathā
  ninādaṃ girigahvarē ॥
  I will hear in the inner apartments
  the wail of the Rākshasa maids today,
  like the trumpeting of grieving
  she-elephants in a mountain-cave.
  6.92.13 அ
  6.92.13 ஆ
  6.92.13 இ
  6.92.13 ஈ யௌவராஜ்யம் ச லங்காம் ச
  ரக்ஷாம்ஸி ச பரந்தப ।
  மாதரம் மாம் ச பார்யாம் ச
  க்வ கதோऽஸி விஹாய ந: ॥
  yauvarājyaṃ ca laṅkāṃ ca
  rakṣāṃsi ca parantapa ।
  mātaraṃ māṃ ca bhāryāṃ ca
  kva gatō'si vihāya naḥ ॥
  Where have you gone, O scorcher of the foe,
  leaving Laṅkā, your office of Crown Prince,
  the Rākshasas, your mother, me and your wife?
  6.92.14 அ
  6.92.14 ஆ
  6.92.14 இ
  6.92.14 ஈ மம நாம த்வயா வீர
  கதஸ்ய யமஸாதநம் ।
  ப்ரேதகார்யாணி கார்யாணி
  விபரீதே ஹி வர்தஸே ॥
  mama nāma tvayā vīra
  gatasya yamasādanam ।
  prētakāryāṇi kāryāṇi
  viparītē hi vartasē ॥
  You should have been the one
  to perform funeral rites to me
  when I go to the abode of Yama;
  but you have turned it topsy-turvy.
  6.92.15 அ
  6.92.15 ஆ
  6.92.15 இ
  6.92.15 ஈ ஸ த்வம் ஜீவதி ஸுக்ரீவே
  லக்ஷ்மணே ச ஸராகவே ।
  மம ஸல்யமநுத்த்ருத்ய
  க்வ கதோऽஸி விஹாய ந: ॥
  sa tvaṃ jīvati sugrīvē
  lakṣmaṇē ca sarāghavē ।
  mama ṡalyamanuddhṛtya
  kva gatō'si vihāya naḥ ॥
  Where have you gone, abandoning us,
  before extricating the thorns on my side -
  Sugreeva, Lakshmaṇa and Rāghava -
  who are still live?
  6.92.16 அ
  6.92.16 ஆ
  6.92.16 இ
  6.92.16 ஈ ஏவமாதிவிலாபார்தம்
  ராவணம் ராக்ஷஸாதிபம் ।
  ஆவிவேஸ மஹாந் கோப:
  புத்ரவ்யஸநஸம்பவ: ॥
  ēvamādivilāpārtam
  rāvaṇaṃ rākṣasādhipam ।
  āvivēṡa mahān kōpaḥ
  putravyasanasambhavaḥ ॥
  A great rage, born out of the
  tragedy that befell his son,
  took over Rāvaṇa, the lord of Rākshasas,
  as he lamented thus bitterly.
  6.92.17 அ
  6.92.17 ஆ
  6.92.17 இ
  6.92.17 ஈ ப்ரக்ருத்யா கோபநம் ஹ்யேநம்
  புத்ரஸ்ய புநராதய: ।
  தீப்தம் ஸந்தீபயாமாஸு:
  கர்மேऽர்கமிவ ரஸ்மய: ॥
  prakṛtyā kōpanaṃ hyēnam
  putrasya punarādhayaḥ ।
  dīptaṃ sandīpayāmāsuḥ
  gharmē'rkamiva raṡmayaḥ ॥
  The agony caused by the loss of his son
  further inflamed his naturally irascible temper,
  as summer does the rays of the sun.
  6.92.18 அ
  6.92.18 ஆ
  6.92.18 இ
  6.92.18 ஈ லலாடே ப்ருகுடீபிஸ்ச
  ஸங்கதாபிர்வ்யாரோசத ।
  யுகாந்தே ஸஹ நக்ரைஸ்து
  மஹோர்மிபிரிவோததி: ॥
  lalāṭē bhrukuṭībhiṡca
  saṅgatābhirvyārōcata ।
  yugāntē saha nakraistu
  mahōrmibhirivōdadhiḥ ॥
  With his eyebrows knotted on the forehead,
  he looked like the ocean agitated at the end of Time,
  crocodiles infesting it and billows rising high.
  6.92.19 அ
  6.92.19 ஆ
  6.92.19 இ
  6.92.19 ஈ கோபாத்விஜ்ரும்பமாணஸ்ய
  வக்த்ராத்வ்யக்தமபிஜ்வலந் ।
  உத்பபாத ஸதூமாக்நி:
  வ்ருத்ரஸ்ய வதநாதிவ ॥
  kōpādvijṛmbhamāṇasya
  vaktrādvyaktamabhijvalan ।
  utpapāta sadhūmāgniḥ
  vṛtrasya vadanādiva ॥
  In that wrath he let off a big yawn.
  From his face that clearly seemed to be in a blaze,
  arose fire and smoke, like from the mouth of Vṛtra.
  6.92.20 அ
  6.92.20 ஆ
  6.92.20 இ
  6.92.20 ஈ ஸ புத்ரவதஸந்தப்த:
  ஸூர: க்ரோதவஸம் கத: ।
  ஸமீக்ஷ்ய ராவணோ புத்த்யா
  வைதேஹ்யா ரோசயத்வதம் ॥
  sa putravadhasantaptaḥ
  ṡūraḥ krōdhavaṡaṃ gataḥ ।
  samīkṣya rāvaṇō buddhyā
  vaidēhyā rōcayadvadham ॥
  Scorched by grief for his son
  and overpowered by rage,
  the heroic Rāvaṇa, in
  the best of his judgment,
  felt like killing Vaidēhee. This Ṡlōka is in the wrong place. It is repeated later in the right place. See 6.92.34.
  6.92.21 அ
  6.92.21 ஆ
  6.92.21 இ
  6.92.21 ஈ தஸ்ய ப்ரக்ருத்யா ரக்தே ச
  ரக்தே க்ரோதாக்நிநாऽபி ச ।
  ராவணஸ்ய மஹாகோரே
  தீப்தே நேத்ரே பபூவது: ॥
  tasya prakṛtyā raktē ca
  raktē krōdhāgninā'pi ca ।
  rāvaṇasya mahāghōrē
  dīptē nētrē babhūvatuḥ ॥
  Rāvaṇa's naturally red eyes became even more reddish
  with his burning anger, blazing extremely balefully.
  6.92.22 அ
  6.92.22 ஆ
  6.92.22 இ
  6.92.22 ஈ கோரம் ப்ரக்ருத்யா ரூபம் தத்
  தஸ்ய க்ரோதாக்நிமூர்ச்சிதம் ।
  பபூவ ரூபம் க்ருத்தஸ்ய
  ருத்ரஸ்யேவ துராஸதம் ॥
  ghōraṃ prakṛtyā rūpaṃ tat
  tasya krōdhāgnimūrcchitam ।
  babhūva rūpaṃ kruddhasya
  rudrasyēva durāsadam ॥
  His naturally terrifying presence
  became even more unapproachable
  with a blazing rage overpowering him,
  making him look like Rudra in His wrath.
  6.92.23 அ
  6.92.23 ஆ
  6.92.23 இ
  6.92.23 ஈ தஸ்ய க்ருத்தஸ்ய நேத்ராப்யாம்
  ப்ராபதந்நஸ்ருபிந்தவ: ।
  தீபாப்யாமிவ தீப்தாப்யாம்
  ஸார்சிஷ: ஸ்நேஹபிந்தவ: ॥
  tasya kruddhasya nētrābhyām
  prāpatannaṡrubindavaḥ ।
  dīpābhyāmiva dīptābhyām
  sārciṣaḥ snēhabindavaḥ ॥
  From his eyes blazing with wrath,
  dropped tears that looked like burning drops of oil
  dropping from blazing torches.
  6.92.24 அ
  6.92.24 ஆ
  6.92.24 இ
  6.92.24 ஈ தந்தாந் விதஸதஸ்தஸ்ய
  ஸ்ரூயதே தஸநஸ்வந: ।
  யந்த்ரஸ்யாக்ருஷ்யமாநஸ்ய
  மஹதோ தாநவைரிவ ॥
  dantān vidaṡatastasya
  ṡrūyatē daṡanasvanaḥ ।
  yantrasyākṛṣyamānasya
  mahatō dānavairiva ॥
  The sound from his teeth as he ground them
  resembled the rumble of the
  huge machine drawn by Dānavas.
  6.92.25 அ
  6.92.25 ஆ
  6.92.25 இ
  6.92.25 ஈ காலாக்நிரிவ ஸங்க்ருத்தோ
  யாம் யாம் திஸமவைக்ஷத ।
  தஸ்யாம் தஸ்யாம் பயத்ரஸ்தா
  ராக்ஷஸா: ஸம்விலில்யிரே ॥
  kālāgniriva saṅkruddhō
  yāṃ yāṃ diṡamavaikṣata ।
  tasyāṃ tasyāṃ bhayatrastā
  rākṣasāḥ saṃvililyirē ॥
  In whichever direction, he, blazing like
  the fire of Destruction of the worlds, looked,
  the Rākshasas who were in that direction,
  terrified, avoided falling in the line of his sight.
  6.92.26 அ
  6.92.26 ஆ
  6.92.26 இ
  6.92.26 ஈ தமந்தகமிவ க்ருத்தம்
  சராசரசிகாதிஷும் ।
  வீக்ஷமாணம் திஸ: ஸர்வா
  ராக்ஷஸா நோபசக்ரமு: ॥
  tamantakamiva kruddham
  carācaracikhādiṣum ।
  vīkṣamāṇaṃ diṡaḥ sarvā
  rākṣasā nōpacakramuḥ ॥
  No Rākshasa dared approach him,
  as he looked about in every direction,
  looking like the enraged Yama,
  ready to devour everything
  that was mobile and immobile.
  6.92.27 அ
  6.92.27 ஆ
  6.92.27 இ
  6.92.27 ஈ தத: பரமஸங்க்ருத்தோ
  ராவணோ ராக்ஷஸாதிப: ।
  அப்ரவீத்ரக்ஷஸாம் மத்யே
  ஸம்ஸ்தம்பயிஷுராஹவே ॥
  tataḥ paramasaṅkruddhō
  rāvaṇō rākṣasādhipaḥ ।
  abravīdrakṣasāṃ madhyē
  saṃstambhayiṣurāhavē ॥
  Then the extremely enraged
  Rāvaṇa, Ruler of the Rākshasas,
  spoke in the midst of those Rākshasas
  asserting his intention to continue the stand off.
  6.92.28 அ
  6.92.28 ஆ
  6.92.28 இ
  6.92.28 ஈ
  6.92.29 அ
  6.92.29 ஆ
  6.92.29 இ
  6.92.29 ஈ மயா வர்ஷஸஹஸ்ராணி
  சரித்வா துஸ்சரம் தப: ।
  தேஷு தேஷ்வவகாஸேஷு
  ஸ்வயம்பூ: பரிதோஷித: ।
  தஸ்யைவ தபஸோ வ்யுஷ்ட்யா
  ப்ரஸாதாச்ச ஸ்வயம்புவ: ।
  நாஸுரேப்யோ ந தேவேப்யோ
  பயம் மம கதாசந ॥
  mayā varṣasahasrāṇi
  caritvā duṡcaraṃ tapaḥ ।
  tēṣu tēṣvavakāṡēṣu
  svayambhūḥ paritōṣitaḥ ।
  tasyaiva tapasō vyuṣṭyā
  prasādācca svayambhuvaḥ ।
  nāsurēbhyō na dēvēbhyō
  bhayaṃ mama kadācana ॥
  I performed fierce Tapa for
  thousands of years, with which
  the Self-born was pleased, many a time.
  As a result of that Tapa and
  because of the blessings of the Self-born,
  I do not have any fear ever
  either from the Asuras or from the Dēvas.
  6.92.30 அ
  6.92.30 ஆ
  6.92.30 இ
  6.92.30 ஈ கவசம் ப்ரஹ்மதத்தம் மே
  யதாதித்யஸமப்ரபம் ।
  தேவாஸுரவிமர்தேஷு
  ந பிந்நம் வஜ்ரஸக்திபி: ॥
  kavacaṃ brahmadattaṃ mē
  yadādityasamaprabham ।
  dēvāsuravimardēṣu
  na bhinnaṃ vajraṡaktibhiḥ ॥
  The armor that was given to me by Brahma,
  which shines like the sun,
  could not be cloven even by Vajra and Ṡakti
  in the battle between Dēvas and Asuras.
  6.92.31 அ
  6.92.31 ஆ
  6.92.31 இ
  6.92.31 ஈ தேந மாமத்ய ஸம்யுக்தம்
  ரதஸ்தமிஹ ஸம்யுகே ।
  ப்ரதீயாத் கோऽத்ய மாமாஜௌ
  ஸாக்ஷாதபி புரந்தர: ॥
  tēna māmadya saṃyuktam
  rathasthamiha saṃyugē ।
  pratīyāt kō'dya māmājau
  sākṣādapi purandaraḥ ॥
  With me wearing it and riding in the chariot,
  who can stand against me in the fight today,
  even if it is Purandara himself?
  6.92.32 அ
  6.92.32 ஆ
  6.92.32 இ
  6.92.32 ஈ
  6.92.33 அ
  6.92.33 ஆ
  6.92.33 இ
  6.92.33 ஈ யத்ததாऽபிப்ரஸந்நேந
  ஸஸரம் கார்முகம் மஹத் ।
  தேவாஸுரவிமர்தேஷு
  மம தத்தம் ஸ்வயம்புவா ।
  அத்ய தூர்யஸதைர்பீமம்
  தநுருத்தாப்யதாம் மம ।
  ராமலக்ஷ்மணயோரேவ
  வதாய பரமாஹவே ॥
  yattadā'bhiprasannēna
  saṡaraṃ kārmukaṃ mahat ।
  dēvāsuravimardēṣu
  mama dattaṃ svayambhuvā ।
  adya tūryaṡatairbhīmam
  dhanurutthāpyatāṃ mama ।
  rāmalakṣmaṇayōrēva
  vadhāya paramāhavē ॥
  Let the great bow that was given
  to me by the extremely pleased Self-born
  at the time of the battle between Dēvas and Asuras
  be taken out today in the midst of
  hundreds of trumpets blaring,
  to slay Rāma and Lakshmaṇa
  in the ultimate of the battles.
  6.92.34 அ
  6.92.34 ஆ
  6.92.34 இ
  6.92.34 ஈ ஸ புத்ரவதஸந்தப்த:
  ஸூர: க்ரோதவஸம் கத: ।
  ஸமீக்ஷ்ய ராவணோ புத்த்யா
  ஸீதாம் ஹந்தும் வ்யவஸ்யத ॥
  sa putravadhasantaptaḥ
  ṡūraḥ krōdhavaṡaṃ gataḥ ।
  samīkṣya rāvaṇō buddhyā
  sītāṃ hantuṃ vyavasyata ॥
  Scorched by grief for his son
  and overpowered by rage,
  the heroic Rāvaṇa, in
  the best of his judgment,
  decided to kill Seetā.
  6.92.35 அ
  6.92.35 ஆ
  6.92.35 இ
  6.92.35 ஈ ப்ரத்யவேக்ஷ்ய து தாம்ராக்ஷ:
  ஸுகோரோ கோரதர்ஸந: ।
  தீநோ தீநஸ்வராந் ஸர்வாந்
  தாநுவாச நிஸாசராந் ॥
  pratyavēkṣya tu tāmrākṣaḥ
  sughōrō ghōradarṡanaḥ ।
  dīnō dīnasvarān sarvān
  tānuvāca niṡācarān ॥
  Looking terrifying with his reddened eyes,
  he, the formidable one, looked at
  all the woebegone Night-rovers,
  and, in his misery, said:
  6.92.36 அ
  6.92.36 ஆ
  6.92.36 இ
  6.92.36 ஈ மாயயா மம வத்ஸேந
  வஞ்சநார்தம் வநௌகஸாம் ।
  கிஞ்சிதேவ ஹதம் தத்ர
  ஸீதேயமிதி தர்ஸிதம் ॥
  māyayā mama vatsēna
  vańcanārthaṃ vanaukasām ।
  kińcidēva hataṃ tatra
  sītēyamiti darṡitam ॥
  Something was killed over there and
  through magic it was shown as Seetā
  by my dear son in order to
  deceive the Vana-dwellers.
  6.92.37 அ
  6.92.37 ஆ
  6.92.37 இ
  6.92.37 ஈ ததிதம் தத்யமேவாஹம்
  கரிஷ்யே ப்ரியமாத்மந: ।
  வைதேஹீம் நாஸயிஷ்யாமி
  க்ஷத்ரபந்துமநுவ்ரதாம் ॥
  tadidaṃ tathyamēvāham
  kariṣyē priyamātmanaḥ ।
  vaidēhīṃ nāṡayiṣyāmi
  kṣatrabandhumanuvratām ॥
  I will make that, which gives
  me pleasure, happen in reality.
  I shall annihilate Vaidēhee
  who clings to the worthless Kshatriya.
  6.92.38 அ
  6.92.38 ஆ
  6.92.38 இ
  6.92.38 ஈ
  6.92.39 அ
  6.92.39 ஆ இத்யேவமுக்த்வா ஸசிவாந்
  கட்கமாஸு பராம்ருஸத் ।
  உத்ப்லுத்ய குணஸம்பந்நம்
  விமலாம்பரவர்சஸம் ।
  நிஷ்பபாத ஸ வேகேந
  ஸபாயா: ஸசிவைர்வ்ருத: ॥
  ityēvamuktvā sacivān
  khaḍgamāṡu parāmṛṡat ।
  utplutya guṇasampannam
  vimalāmbaravarcasam ।
  niṣpapāta sa vēgēna
  sabhāyāḥ sacivairvṛtaḥ ॥
  Saying this to the ministers,
  he put his hand on the excellent sword
  that shone like clear blue sky.
  And springing up, he left the assembly quickly,
  with the ministers about him.
  6.92.39 இ
  6.92.39 ஈ
  6.92.40 அ
  6.92.40 ஆ ராவண: புத்ரஸோகேந
  ப்ருஸமாகுலசேதந: ।
  ஸங்க்ருத்த: கட்கமாதாய
  ஸஹஸா யத்ர மைதிலீ ॥
  rāvaṇaḥ putraṡōkēna
  bhṛṡamākulacētanaḥ ।
  saṅkruddhaḥ khaḍgamādāya
  sahasā yatra maithilī ॥
  His heart in a turmoil with grief for his son,
  Rāvaṇa took the sword in rage and
  proceeded quickly to where Maithili was.
  6.92.40 இ
  6.92.40 ஈ
  6.92.41 அ
  6.92.41 ஆ வ்ரஜந்தம் ராக்ஷஸம் ப்ரேக்ஷ்ய
  ஸிம்ஹநாதம் விசுக்ருஸு: ।
  ஊசுஸ்சாந்யோந்யமாஸ்லிஷ்ய
  ஸங்க்ருத்தம் ப்ரேக்ஷ்ய ராக்ஷஸா: ॥
  vrajantaṃ rākṣasaṃ prēkṣya
  siṃhanādaṃ vicukruṡuḥ ।
  ūcuṡcānyōnyamāṡliṣya
  saṅkruddhaṃ prēkṣya rākṣasāḥ ॥
  On seeing him going there,
  the Rākshasas let off roaring shouts.
  And seeing how wrathful he was,
  they hugged and told each other:
  6.92.41 இ
  6.92.41 ஈ
  6.92.42 அ
  6.92.42 ஆ
  6.92.42 இ
  6.92.42 ஈ அத்யைநம் தாவுபௌ த்ருஷ்ட்வா
  ப்ராதரௌ ப்ரவ்யதிஷ்யத: ।
  லோகபாலா ஹி சத்வார:
  க்ருத்தேநாநேந நிர்ஜிதா: ।
  பஹவ: ஸத்ரவஸ்சாபி
  ஸம்யுகேஷு நிபாதிதா: ॥
  adyainaṃ tāvubhau dṛṣṭvā
  bhrātarau pravyathiṣyataḥ ।
  lōkapālā hi catvāraḥ
  kruddhēnānēna nirjitāḥ ।
  bahavaḥ ṡatravaṡcāpi
  saṃyugēṣu nipātitāḥ ॥
  Those two brothers shall
  writhe in agony on seeing him.
  Were not the four guardians of the Worlds
  vanquished by him in his wrath?
  Were not countless foes also
  struck down by him in battle after battle?
  6.92.43 அ
  6.92.43 ஆ
  6.92.43 இ
  6.92.43 ஈ த்ரிஷு லோகேஷு ரத்நாநி
  புங்க்தே சாஹ்ருத்ய ராவண: ।
  விக்ரமே ச பலே சைவ
  நாஸ்த்யஸ்ய ஸத்ருஸோ புவி ॥
  triṣu lōkēṣu ratnāni
  bhuṅktē cāhṛtya rāvaṇaḥ ।
  vikramē ca balē caiva
  nāstyasya sadṛṡō bhuvi ॥
  He gathers the best of everything from everywhere
  in the three worlds and enjoys them.
  There is no equal for Rāvaṇa on the earth
  either in prowess or in strength.
  6.92.44 அ
  6.92.44 ஆ
  6.92.44 இ
  6.92.44 ஈ தேஷாம் ஸஞ்ஜல்பமாநாநாம்
  அஸோகவநிகாம் கதாம் ।
  அபிதுத்ராவ வைதேஹீம்
  ராவண: க்ரோதமூர்ச்சித: ॥
  tēṣāṃ sańjalpamānānām
  aṡōkavanikāṃ gatām ।
  abhidudrāva vaidēhīm
  rāvaṇaḥ krōdhamūrcchitaḥ ॥
  As they were chatting thus,
  Rāvaṇa, overpowered with rage, went to Seetā
  who was in the Aṡōka pleasance.
  6.92.45 அ
  6.92.45 ஆ
  6.92.45 இ
  6.92.45 ஈ வார்யமாண: ஸுஸங்க்ருத்த:
  ஸுஹ்ருத்பிர்ஹிதபுத்திபி: ।
  அப்யதாவத ஸங்க்ருத்த:
  கே க்ரஹோ ரோஹிணீமிவ ॥
  vāryamāṇaḥ susaṅkruddhaḥ
  suhṛdbhirhitabuddhibhiḥ ।
  abhyadhāvata saṅkruddhaḥ
  khē grahō rōhiṇīmiva ॥
  Though his friends who wished him well
  sought to prevent him, he rushed upon her like
  an evil planet on the star Rōhiṇee in the sky.
  6.92.46 அ
  6.92.46 ஆ
  6.92.46 இ
  6.92.46 ஈ மைதிலீ ரக்ஷ்யமாணா து
  ராக்ஷஸீபிரநிந்திதா ।
  ததர்ஸ ராக்ஷஸம் க்ருத்தம்
  நிஸ்த்ரிம்ஸவரதாரிணம் ॥
  maithilī rakṣyamāṇā tu
  rākṣasībhiraninditā ।
  dadarṡa rākṣasaṃ kruddham
  nistriṃṡavaradhāriṇam ॥
  Maithili, who was being guarded by Rākshasis
  and who was never found to be at fault,
  saw that enraged Rākshasa,
  wielding that striking sword.
  6.92.47 அ
  6.92.47 ஆ
  6.92.47 இ
  6.92.47 ஈ
  6.92.48 அ
  6.92.48 ஆ தம் நிஸாம்ய ஸநிஸ்த்ரிம்ஸம்
  வ்யதிதா ஜநகாத்மஜா ।
  நிவார்யமாணம் பஹுஸ:
  ஸுஹ்ருத்பிரநிவர்திநம் ।
  ஸீதா து:கஸமாவிஷ்டா
  விலபந்தீதமப்ரவீத் ॥
  taṃ niṡāmya sanistriṃṡam
  vyathitā janakātmajā ।
  nivāryamāṇaṃ bahuṡaḥ
  suhṛdbhiranivartinam ।
  sītā duḥkhasamāviṣṭā
  vilapantīdamabravīt ॥
  Seeing him come wielding the sword
  and not turning back in spite of
  many attempts by his friends,
  Seetā, the daughter of Janaka,
  said this, overwhelmed by grief and crying:
  6.92.48 இ
  6.92.48 ஈ
  6.92.49 அ
  6.92.49 ஆ யதாऽயம் மாமபிக்ருத்த:
  ஸமபித்ரவதி ஸ்வயம் ।
  வதிஷ்யதி ஸநாதாம் மாம்
  அநாதாமிவ துர்மதி: ॥
  yathā'yaṃ māmabhikruddhaḥ
  samabhidravati svayam ।
  vadhiṣyati sanāthāṃ mām
  anāthāmiva durmatiḥ ॥
  It seems that this wicked one is going to kill me
  from the way he himself is rushing upon me in rage,
  as if I, who have a protector, do not have one.
  6.92.49 இ
  6.92.49 ஈ
  6.92.50 அ
  6.92.50 ஆ
  6.92.50 இ
  6.92.50 ஈ
  6.92.51 அ
  6.92.51 ஆ பஹுஸஸ்சோதயாமாஸ
  பர்தாரம் மாமநுவ்ரதாம் ।
  பார்யா பவ ரமஸ்வேதி
  ப்ரத்யாக்யாதோ த்ருவம் மயா ।
  ஸோऽயம் மமாநுபஸ்தாநே
  வ்யக்தம் நைராஸ்யமாகத: ।
  க்ரோதமோஹஸமாவிஷ்டோ
  நிஹந்தும் மாம் ஸமுத்யத: ॥
  bahuṡaṡcōdayāmāsa
  bhartāraṃ māmanuvratām ।
  bhāryā bhava ramasvēti
  pratyākhyātō dhruvaṃ mayā ।
  sō'yaṃ mamānupasthānē
  vyaktaṃ nairāṡyamāgataḥ ।
  krōdhamōhasamāviṣṭō
  nihantuṃ māṃ samudyataḥ ॥
  He tried multiple times to persuade me,
  who am devoted to my husband,
  saying, ‘become my wife!’,
  and was spurned by me firmly.
  Hence he, finding me unyielding,
  has clearly given up all hopes.
  Gripped by resentment and infatuation,
  he seems to be ready to kill me.
  6.92.51 இ
  6.92.51 ஈ
  6.92.52 அ
  6.92.52 ஆ
  6.92.52 இ
  6.92.52 ஈ அதவா தௌ நரவ்யாக்ரௌ
  ப்ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ।
  மந்நிமித்தமநார்யேண
  ஸமரேऽத்ய நிபாதிதௌ ।
  அஹோ திங்மந்நிமித்தோऽயம்
  விநாஸோ ராஜபுத்ரயோ: ॥
  athavā tau naravyāghrau
  bhrātarau rāmalakṣmaṇau ।
  mannimittamanāryēṇa
  samarē'dya nipātitau ।
  ahō dhiṅmannimittō'yam
  vināṡō rājaputrayōḥ ॥
  Or perhaps the brothers Rāma and Lakshmaṇa,
  tigers among men, have been struck down by
  this ignoble creature in battle on my account.
  Dhik on me, that I should be the
  cause of the death of the princes!
  6.92.53 அ
  6.92.53 ஆ
  6.92.53 இ
  6.92.53 ஈ அதவா புத்ரஸோகேந
  அஹத்வா ராமலக்ஷ்மணௌ ।
  விதமிஷ்யதி மாம் ரௌத்ரோ
  ராக்ஷஸ: பாபநிஸ்சய: ॥
  athavā putraṡōkēna
  ahatvā rāmalakṣmaṇau ।
  vidhamiṣyati māṃ raudrō
  rākṣasaḥ pāpaniṡcayaḥ ॥
  Or else, unable to slay Rāma and Lakshmaṇa,
  this Rākshasa, bent on committing evil acts,
  might kill me, in his rage and grief for his son.
  6.92.54 அ
  6.92.54 ஆ
  6.92.54 இ
  6.92.54 ஈ
  6.92.55 அ
  6.92.55 ஆ ஹநூமதஸ்து தத்வாக்யம்
  ந க்ருதம் க்ஷுத்ரயா மயா ।
  யத்யஹம் தஸ்ய ப்ருஷ்டேந
  ததாயாஸமநிர்ஜிதா ।
  நாத்யைவமநுஸோசேயம்
  பர்துரங்ககதா ஸதீ ॥
  hanūmatastu tadvākyam
  na kṛtaṃ kṣudrayā mayā ।
  yadyahaṃ tasya pṛṣṭhēna
  tadāyāsamanirjitā ।
  nādyaivamanuṡōcēyam
  bharturaṅkagatā satī ॥
  That advise of Hanumān was not
  followed by me, a silly fool.
  If only I had gone, carried on his back,
  even though not won (by Rāma),
  I would have been sitting on my husband's lap,
  not to have to lament like this.
  6.92.55 இ
  6.92.55 ஈ
  6.92.56 அ
  6.92.56 ஆ மந்யே து ஹ்ருதயம் தஸ்யா:
  கௌஸல்யாயா: பலிஷ்யதி ।
  ஏகபுத்ரா யதா புத்ரம்
  விநஷ்டம் ஸ்ரோஷ்யதே யுதி ॥
  manyē tu hṛdayaṃ tasyāḥ
  kausalyāyāḥ phaliṣyati ।
  ēkaputrā yadā putram
  vinaṣṭaṃ ṡrōṣyatē yudhi ॥
  Kousalyā's heart, I am worried,
  will burst when she, who has only one son,
  hears that her son died in the battle.
  6.92.56 இ
  6.92.56 ஈ
  6.92.57 அ
  6.92.57 ஆ ஸா ஹி ஜந்ம ச பால்யம் ச
  யௌவநம் ச மஹாத்மந: ।
  தர்மகார்யாணி ரூபம் ச
  ருதந்தீ ஸம்ஸ்மரிஷ்யதி ॥
  sā hi janma ca bālyaṃ ca
  yauvanaṃ ca mahātmanaḥ ।
  dharmakāryāṇi rūpaṃ ca
  rudantī saṃsmariṣyati ॥
  She will surely cry recalling
  the birth, childhood, youth, his appearance
  and the many righteous deeds of that Mahātma.
  6.92.57 இ
  6.92.57 ஈ
  6.92.58 அ
  6.92.58 ஆ நிராஸா நிஹதே புத்ரே
  தத்த்வா ஸ்ராத்தமசேதநா ।
  அக்நிமாவேக்ஷ்யதே நூநம்
  ஆபோ வாऽபி ப்ரவேக்ஷ்யதி ॥
  nirāṡā nihatē putrē
  dattvā ṡrāddhamacētanā ।
  agnimāvēkṣyatē nūnam
  āpō vā'pi pravēkṣyati ॥
  All her hopes (for life) dashed
  with her son slain, she,
  with her mind completely numbed,
  would perform the final rites for him
  and jump into fire or drown herself in water.
  6.92.58 இ
  6.92.58 ஈ
  6.92.59 அ
  6.92.59 ஆ திகஸ்து குப்ஜாமஸதீம்
  மந்தராம் பாபநிஸ்சயாம் ।
  யந்நிமித்தமிதம் து:கம்
  கௌஸல்யா ப்ரதிபத்ஸ்யதே ॥
  dhigastu kubjāmasatīm
  mantharāṃ pāpaniṡcayām ।
  yannimittamidaṃ duḥkham
  kausalyā pratipatsyatē ॥
  Dhik on the wicked humpback Manthara
  and her sinful resolve, because of
  which this great tragedy befell Kousalyā!
  6.92.59 இ
  6.92.59 ஈ
  6.92.60 அ
  6.92.60 ஆ
  6.92.60 இ
  6.92.60 ஈ
  6.92.61 அ
  6.92.61 ஆ
  6.92.61 இ
  6.92.61 ஈ இத்யேவம் மைதிலீம் த்ருஷ்ட்வா
  விலபந்தீம் தபஸ்விநீம் ।
  ரோஹிணீமிவ சந்த்ரேண
  விநா க்ரஹவஸம் கதாம் ।
  ஏதஸ்மிந்நந்தரே தஸ்ய
  அமாத்யோ ஸீலவாந் ஸுசி: ।
  ஸுபார்ஸ்வோ நாம மேதாவீ
  ராவணம் ராக்ஷஸேஸ்வரம் ।
  நிவார்யமாணம் ஸசிவை
  இதம் வசநமப்ரவீத் ॥
  ityēvaṃ maithilīṃ dṛṣṭvā
  vilapantīṃ tapasvinīm ।
  rōhiṇīmiva candrēṇa
  vinā grahavaṡaṃ gatām ।
  ētasminnantarē tasya
  amātyō ṡīlavān ṡuci�¸ Ą ।
  supārṡvō nāma mēdhāvī
  rāvaṇaṃ rākṣasēṡvaram ।
  nivāryamāṇaṃ sacivai
  idaṃ vacanamabravīt ॥
  Meanwhile, on seeing Maithili suffer and lament thus
  like Rōhiṇee beset by an evil planet
  in the absence of the moon,
  a sagacious minister with sound ethics
  and good conscience, Supārṡwa by name,
  addressed Rāvaṇa, the lord of Rākshasas,
  whom the ministers were trying to hold back,
  saying these words:
  6.92.62 அ
  6.92.62 ஆ
  6.92.62 இ
  6.92.62 ஈ கதம் நாம தஸக்ரீவ
  ஸாக்ஷாத்வைஸ்ரவணாநுஜ ।
  ஹந்துமிச்சஸி வைதேஹீம்
  க்ரோதாத்தர்மமபாஸ்ய ச ॥
  kathaṃ nāma daṡagrīva
  sākṣādvaiṡravaṇānuja ।
  hantumicchasi vaidēhīm
  krōdhāddharmamapāsya ca ॥
  How can you, O Ten-necked, being
  the younger brother of Vaiṡravaṇa himself,
  think of killing Vaidēhee in your rage,
  leaving Dharma by the wayside!
  6.92.63 அ
  6.92.63 ஆ
  6.92.63 இ
  6.92.63 ஈ வேதவித்யாவ்ரதஸ்நாத:
  ஸ்வகர்மநிரத: ஸதா ।
  ஸ்த்ரியா: கஸ்மாத்வதம் வீர
  மந்யஸே ராக்ஷஸேஸ்வர ॥
  vēdavidyāvratasnātaḥ
  svakarmanirataḥ sadā ।
  striyāḥ kasmādvadhaṃ vīra
  manyasē rākṣasēṡvara ॥
  Having worked hard to qualify yourself
  to study all branches of Vedas, and
  having always been zealous in performing
  every activity that is prescribed for you,
  how can you, O Veera, O Lord of the Rākshasas,
  bring yourself to kill a woman!
  6.92.64 அ
  6.92.64 ஆ
  6.92.64 இ
  6.92.64 ஈ மைதிலீம் ரூபஸம்பந்நாம்
  ப்ரத்யவேக்ஷஸ்வ பார்திவ ।
  தஸ்மிந்நேவ ஸஹாஸ்மாபி:
  ஆஹவே க்ரோதமுத்ஸ்ருஜ ॥
  maithilīṃ rūpasampannām
  pratyavēkṣasva pārthiva ।
  tasminnēva sahāsmābhiḥ
  āhavē krōdhamutsṛja ॥
  Be patient, O King, with the
  extraordinarily beautiful Maithili!
  Vent out your anger, along with us,
  only on him, in the battle!
  6.92.65 அ
  6.92.65 ஆ
  6.92.65 இ
  6.92.65 ஈ அப்யுத்தாநம் த்வமத்யைவ
  க்ருஷ்ணபக்ஷசதுர்தஸீம் ।
  க்ருத்வா நிர்யாஹ்யமாவாஸ்யாம்
  விஜயாய பலைர்வ்ருத: ॥
  abhyutthānaṃ tvamadyaiva
  kṛṣṇapakṣacaturdaṡīm ।
  kṛtvā niryāhyamāvāsyām
  vijayāya balairvṛtaḥ ॥
  Make preparations for a fresh offensive right today,
  the fourteenth day of the dark fortnight,
  and march forth tomorrow, the new moon day,
  with your forces, to garner victory.
  6.92.66 அ
  6.92.66 ஆ
  6.92.66 இ
  6.92.66 ஈ ஸூரோ தீமாந் ரதீ கட்கீ
  ரதப்ரவரமாஸ்தித: ।
  ஹத்வா தஸரதிம் ராமம்
  பவாந் ப்ராப்ஸ்யதி மைதிலீம் ॥
  ṡūrō dhīmān rathī khaḍgī
  rathapravaramāsthitaḥ ।
  hatvā daṡarathiṃ rāmam
  bhavān prāpsyati maithilīm ॥
  The hero, the sagacious one, the able charioter,
  and the great wielder of sword that you are,
  you shall go riding in your splendid chariot
  and kill Rāma, the son of Daṡaratha;
  and then, Maithili will be yours.
  6.92.67 அ
  6.92.67 ஆ
  6.92.67 இ
  6.92.67 ஈ ஸ தத்துராத்மா ஸுஹ்ருதா நிவேதிதம்
  வச: ஸுதர்ம்யம் ப்ரதிக்ருஹ்ய ராவண: ।
  க்ருஹம் ஜகாமாத ததஸ்ச வீர்யவாந்
  புந: ஸபாம் ச ப்ரயயௌ ஸுஹ்ருத்வ்ருத: ॥
  sa taddurātmā suhṛdā nivēditaṃ
  vacaḥ sudharmyaṃ pratigṛhya rāvaṇaḥ ।
  gṛhaṃ jagāmātha tataṡca vīryavān
  punaḥ sabhāṃ ca prayayau suhṛdvṛtaḥ ॥
  Heeding that virtuous counsel
  tendered by his well-wisher,
  the evil-minded Rāvaṇa went home.
  And from there the valiant one
  went to the council hall again,
  along with his friends.
  இத்யார்ஷே வால்மீகீயே
  ஸ்ரீமத்ராமாயணே ஆதிகாவ்யே
  யுத்தகாண்டே த்விநவதிதம: ஸர்க:॥
  ityārṣē vālmīkīyē
  ṡrīmadrāmāyaṇē ādikāvyē
  yuddhakāṇḍē dvinavatitamaḥ sargaḥ॥
  Thus concludes the ninety second Sarga
  in Yuddha Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
  the first ever poem of humankind,
  composed by Maharshi Vālmeeki.
  You have completed reading 18448 Ṡlōkas out of ~24,000 Ṡlōkas of Vālmeeki Rāmāyaṇa.
Working...
X