Announcement

Collapse
No announcement yet.

श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्डम&a

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • #46
  Re: श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्ड&#235
  ................................श्रीः
  ॥ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्डम्॥
  **********प्रथमः सर्गः। १ ।।
  ---------------
  स मत्कोष्टिभकान् पादपान् पुष्पशालिनः ।
  उद्वहन्नूरुवेगेन जगाम विमलेऽम्बरे ॥ ५२ ॥
  ---------www.brahminsnet.com------------------
  मत्तकोयष्टि..........- கொழுத்த
  भकान्...............- நாரைகளோடு கூடின
  पुष्पशालिनः.......- புஷ்பம் நிறைந்த......
  पादपान्............- வ்ருக்ஷங்களை
  ऊरुवेगेन..........- தொடை வேகத்தால்
  उद्वहन्..............- இழுத்துக்கொண்டு
  विमले...............- நிர்மலமான
  अम्बरे...............- ஆகாயத்தில்
  सः जगाम.........- அவர் சென்றார்.....
  ---------------- End of 52 --------------------  Thanks for choosing this forum for asking your vaideeka, Shastra, Sampradaya doubts,
  please visit frequently and share information anything you think that will be useful for this forum members.
  Encourage your friends to become member of this forum.
  Best Wishes and Best Regards,
  Dr.NVS

  Comment


  • #47
   Re: श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्ड&#235   ...............................श्रीः
   ॥ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्डम्॥
   **********प्रथमः सर्गः। १ ।।
   ---------------
   ऊरुवेगोद्धता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः ।
   प्रस्थितं दीर्घमध्वानं स्वबन्धुमिव बान्धवाः॥ ५३ ॥
   ---------www.brahminsnet.com------------------
   ऊरुवेगोद्धताः....- தொடைவேகத்தால்
   .................... உயரக்கிளம்பிய
   वृक्षः
   ..................- மரங்கள்
   दीर्घं अध्वनां .....- நெடுவழி
   प्रस्थितं.............- செல்லப்புறப்பட்ட......
   स्वबनधुं...........- தம்சுற்றத்தாரை
   बान्धवाः ..........- உறவினரைப்
   इव .................- போல
   मुहूर्तं ..............- முஹூர்தநேரம்
   कपिं ...............- வானரரின்
   अन्वयुः ............- பின்தொடர்ந்தன.....
   ---------------- End of 53 --------------------   Thanks for choosing this forum for asking your vaideeka, Shastra, Sampradaya doubts,
   please visit frequently and share information anything you think that will be useful for this forum members.
   Encourage your friends to become member of this forum.
   Best Wishes and Best Regards,
   Dr.NVS

   Comment


   • #48
    Re: श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्ड&#235    ...............................श्रीः
    ॥ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्डम्॥
    **********प्रथमः सर्गः। १ ।।
    ---------------
    तदूरुवेगोन्मथिताः सालाश्चानये नगोत्तमाः ।
    अनुजग्मुर्हनूमन्तं सैन्या इव महीपतितम् ॥ ५४ ॥
    ---------www.brahminsnet.com------------------
    तदूरु...,,,,,,,,,.- அவருடைய தொடையின்
    वेगोन्मथिताः..- வேகத்தினால் பிடுங்கப்பட்ட
    सालाः .........- ஆச்சா மரங்களும்
    अन्ये.
    ...........- மற்ற......
    नगोत्तमः च..- நன்மரங்களும்
    महीपतिं .....- மஹீபதியை
    सेन्याः .
    .......- போர்வீரர்கள்
    इव .
    ...........- பின்தொடர்வதுபோல்
    हनूमन्तं ......- ஹநுமாரைப்
    अनुजग्मुः ....- பின்தொடர்ந்து சென்றன..
    ---------------- End of 54 --------------------    Thanks for choosing this forum for asking your vaideeka, Shastra, Sampradaya doubts,
    please visit frequently and share information anything you think that will be useful for this forum members.
    Encourage your friends to become member of this forum.
    Best Wishes and Best Regards,
    Dr.NVS

    Comment


    • #49
     Re: श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्ड&#235     ...............................श्रीः
     ॥ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्डम्॥
     **********प्रथमः सर्गः। १ ।।
     ---------------
     सुपुष्पिताग्रैर्बहुभिः पादपैरन्वितः कपिः ।
     हनुमान् पर्वताकारो बभूवाद्भुतदर्शनः ॥ ५५ ॥
     ---------www.brahminsnet.com------------------
     पर्वताकारः....- மலைபோன்ற
     कपिः...........- வானரரான
     हनुमान् ......- ஹநுமான்
     सुपुष्पिताग्रैः.- நன்கு பூத்துச்செறிந்த......
     बहुभिः........- பற்பல
     पादपैः .......- மரங்களால்
     अन्वितः .....- சூழப்பட்டவராய்
     अद्भुत .....- வியக்கத்தக்க
     दर्शनः .......- தோற்றமுடையவராய்
     बभूव ........- ஆகினார்....
     ---------------- End of 55 --------------------     Thanks for choosing this forum for asking your vaideeka, Shastra, Sampradaya doubts,
     please visit frequently and share information anything you think that will be useful for this forum members.
     Encourage your friends to become member of this forum.
     Best Wishes and Best Regards,
     Dr.NVS

     Comment


     • #50
      Re: श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्ड&      ...............................श्रीः
      ॥ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् – सुन्दरकाण्डम्॥
      **********प्रथमः सर्गः। १ ।।
      –––––––––––––––––––––––––––---------------
      सारवन्तोऽथ ये वृक्षा न्यमज्जन् लवणांभसि।
      भयादिव महेन्द्रस्य पर्वता वरुणालये ॥ ५६ ॥
      ---------www.brahminsnet.com------------------
      अथ...............- பிறகு
      सारवन्तः.......- வயிரமான
      वृक्षाः
      ............- மரங்கள்
      ये
      ..................- எவையோ அவை......
      महेन्द्रस्य........- இந்திரனுடைய
      भयात् .....
      ......- பயத்தினால்
      पर्वताः .
      ..........- லைகளைப்
      इव .
      ...............- போல
      लवणांभसि ....- உப்புநீருள்ள
      वरुणालये.......- ஆழ்கடலில்
      न्यमज्जन्........- வீழ்ந்து மூழ்கின....
      ---------------- End of 56 --------------------      Thanks for choosing this forum for asking your vaideeka, Shastra, Sampradaya doubts,
      please visit frequently and share information anything you think that will be useful for this forum members.
      Encourage your friends to become member of this forum.
      Best Wishes and Best Regards,
      Dr.NVS

      Comment


      • #51
       Re: श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्ड&#235       ...............................श्रीः
       ॥ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्डम्॥
       **********प्रथमः सर्गः। १ ।।
       ---------------
       स नानाकुसुमैः कीर्णः कपिः साङ्कुरकोरकैः।
       शुशुभे मेघसङ्काशः खद्योतैरिव पर्वतः॥ ५७ ॥

       ---------www.brahminsnet.com------------------
       मेघसङ्काशः.......- மேகம் போன்ற
       सः कपिः..........- அந்த வானரர்
       नानाकुसुमैः
       ....- பல்வகைமலர்களாலும்
       सांकुरकोरकैः
       ..- குருத்து,மொட்டுகளாலும்......
       खद्योतैः...........- மின்மினிப்பூச்சிகளால்
       कीर्णः ......
       ......- வியாபிக்கப்பட்ட
       पर्वतः .
       ...........- மலை
       इव .
       ...............- போல
       शुशुभे ...........- விளங்கினார்
       ---------------- End of 57 --------------------       Thanks for choosing this forum for asking your vaideeka, Shastra, Sampradaya doubts,
       please visit frequently and share information anything you think that will be useful for this forum members.
       Encourage your friends to become member of this forum.
       Best Wishes and Best Regards,
       Dr.NVS

       Comment


       • #52
        Re: श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्ड&#235        ...............................श्रीः
        ॥ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्डम्॥
        **********प्रथमः सर्गः। १ ।।
        ---------------
        विमुत्त्कास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः ।
        अवाशीर्यन्त सलिले निवृत्ताः सुहृदो यथा ॥ ५८ ॥

        ---------www.brahminsnet.com------------------
        तस्य.............- அவனுடைய
        वेगेन............- வேகத்தால்
        विमुक्ताः
        .....- விடுபட்ட
        ते द्रुमाः........- அந்த மரங்கள்......
        पुष्पाणि.......- புஷ்பங்களை
        मुक्त्वा ....
        ....- உதிர்த்து
        निवृत्ताः .
        .....- வழிவிட்டுத் திரும்பி
        सुहृदः यथा
        .- நண்பரைப் போல
        सलिले ........- நீரில்
        अवाशीर्यन्त.- வீழ்ந்து பரவின.
        ---------------- End of 58 --------------------        Thanks for choosing this forum for asking your vaideeka, Shastra, Sampradaya doubts,
        please visit frequently and share information anything you think that will be useful for this forum members.
        Encourage your friends to become member of this forum.
        Best Wishes and Best Regards,
        Dr.NVS

        Comment


        • #53
         Re: श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्ड&#235         ...............................श्रीः
         ॥ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्डम्॥
         **********प्रथमः सर्गः। १ ।।
         ---------------
         लघुत्वेनोपपन्नां तद्विचित्रं सागरेऽपतत् ।
         द्रुमाणां विविधं पुष्पं कपिवायुसमीरितम् ॥ ५९ ॥

         ---------www.brahminsnet.com------------------
         द्रुमाणां..............- மரங்களின்
         विचित्रं .............- பலவர்ணமுள்ளதும்
         विविधं..........- விதவிதமானதும்......
         लघुत्वेन उपपन्नं- மிகலகுவானதும்
         कपिवायुसमीरितं
         - வானரரின் காற்றினால்
         ...........................சிதறுண்ட
         तत् ..............
         .....- அந்த
         पुष्पं
         .................- புஷ்பம்
         सागरे ...............-
         ஸமுத்திரத்தில்
         अपतत्..............- விழுந்தது.
         ---------------- End of 59 --------------------         Thanks for choosing this forum for asking your vaideeka, Shastra, Sampradaya doubts,
         please visit frequently and share information anything you think that will be useful for this forum members.
         Encourage your friends to become member of this forum.
         Best Wishes and Best Regards,
         Dr.NVS

         Comment


         • #54
          Re: श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्ड&#235          ...............................श्रीः
          ॥ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्डम्॥
          **********प्रथमः सर्गः। १ ।।
          ---------------
          ताराचितमिवाकाशं प्रबभौ स महार्णवः ॥ ६० ॥
          पुष्पौघेणानुबद्धेन नानावर्णेन वानरः।
          बभौ मेघ इवोद्यन् वै विद्युद्गणविभूषितः ॥ ६१ ॥

          ---------www.brahminsnet.com------------------
          सः...............- அந்த
          महार्णवः ........- பெருங்கடல்
          ताराचितं......- நக்ஷத்திரங்கள் நிரம்பிய......
          आकाशं इव
          .- ஆகாசம் போல
          प्रबभौ ........- திகழ்ந்தது
          अनुबद्धेन ...
          ..- பின்தொடர்ந்து மேலேபடிந்த
          नानावर्णेन
          ....- பற்பலநிறமுள்ள
          पुष्पौघेण .......-
          மலர்க்குவியலால்
          विद्युद्गण ......- மின்னல்கொடிகளால்
          विभूषितः.....- அலங்கரிக்கப்பட்ட
          उद्यन्............- மேலெழுந்த
          मेघः इव......- மேகம் போலவே
          वानरः बभौ वै.- வானரர் விளங்கினர்.
          ---------------- End of 61 --------------------          Thanks for choosing this forum for asking your vaideeka, Shastra, Sampradaya doubts,
          please visit frequently and share information anything you think that will be useful for this forum members.
          Encourage your friends to become member of this forum.
          Best Wishes and Best Regards,
          Dr.NVS

          Comment


          • #55
           Re: श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्ड&#235           ...............................श्रीः
           ॥ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्डम्॥
           **********प्रथमः सर्गः। १ ।।
           ---------------
           तस्य वेगसमाधूतैः पुष्पैस्तोयमदृश्यत ।
           ताराभिरभिरामाभिरुदिताभिरिवाम्बरम्॥ ६२ ॥

           ---------www.brahminsnet.com------------------
           तस्य..............- அவருடைய
           समाधूतैः ........- விசையால் சிதறுண்ட
           पुष्पैः.............- பூக்களால்......
           तोयं
           .............- ஜலம்
           अभिरामाभिः.- மிக அழகுற்று
           उदिताभिः ..
           ..- உதித்த
           ताराभिः
           .......- நக்ஷத்திரங்களினால்
           अम्बरम् .......-
           ஆகாயம்
           इव ..............- போல
           अदृश्यत......- காணப்பட்டது.
           ---------------- End of 62 --------------------           Thanks for choosing this forum for asking your vaideeka, Shastra, Sampradaya doubts,
           please visit frequently and share information anything you think that will be useful for this forum members.
           Encourage your friends to become member of this forum.
           Best Wishes and Best Regards,
           Dr.NVS

           Comment


           • #56
            Re: श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्ड&#235            ...............................श्रीः
            ॥ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्डम्॥
            **********प्रथमः सर्गः। १ ।।
            ---------------
            प्रचकर्ष महामेघं समुपोद्धातविद्युतम् ।
            प्रबलः कपिराजस्य वायुर्मार्गे विनिस्सृतः॥ ६३ ॥

            ---------www.brahminsnet.com------------------
            कपिराजस्य...- வானரச்ரேஷ்டருடைய
            मार्गे .............- வழியில்
            विनिःसृतः....- புறப்பட்ட....
            प्रबलः
            ........- பெரிய
            वायुः...........- காற்று
            समुपोद्धात
            ..- அடிக்கடிஉண்டான
            विद्युतं
            ......- மின்னலோடுகூடிய
            महामेघं .....-
            பெருமேகத்தை
            प्रचकर्ष ......- இழுத்தது.
            ---------------- End of 63 --------------------            [skbg]


            Thanks for choosing this forum for asking your vaideeka, Shastra, Sampradaya doubts,
            please visit frequently and share information anything you think that will be useful for this forum members.
            Encourage your friends to become member of this forum.
            Best Wishes and Best Regards,
            Dr.NVS

            Comment


            • #57
             Re: श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्ड&#235             ...............................श्रीः
             ॥ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्डम्॥
             ****प्रथमः सर्गः। १ ।।
             ---------------
             समुत्पतितमेघस्य समुद्धूतजलस्य च ।
             सममासीत्तदा रूपं सागरस्याम्बरस्य च॥ ६४ ॥

             ---------www.brahminsnet.com------------------
             समुत्पतित....- உயரேஎழுந்த
             मेघस्य ...........- மேகத்தினுடைய
             अम्बरस्य च..- ஆகாசத்தினுடையவும்
             समुध्दूत......- ஓங்கிஎழுந்த....
             जलस्य
             .......- ஜலத்தினுடைய
             सागरस्य च- ஸமுத்திரத்தினுடையவும்
             रूपं ..........- தோற்றம்(ங்கள்)
             तदा............- அப்பொழுது
             सममं
             ........- ஸமமானதாக
             आसीत् .....- இருந்தது.
             ---------------- End of 64 --------------------             Thanks for choosing this forum for asking your vaideeka, Shastra, Sampradaya doubts,
             please visit frequently and share information anything you think that will be useful for this forum members.
             Encourage your friends to become member of this forum.
             Best Wishes and Best Regards,
             Dr.NVS

             Comment


             • #58
              Re: श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्ड&#235              ...............................श्रीः
              ॥ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्डम्॥
              **********प्रथमः सर्गः। १ ।।
              ---------------
              तस्याम्बरगतौ बाहू ददृशाते प्रसारितौ ।
              पर्वताग्राद्विनिष्क्रान्तौ पञ्चास्याविव पन्नगौ॥ ६५ ॥

              ---------www.brahminsnet.com------------------
              तस्य...............- அவருடைய
              अम्बरगतौ .....- ஆகாசமார்கத்தில்
              प्रसारितौ........- நீட்டப்பட்டிருந்த
              बाहू..............- இரு கைகளும்....
              पर्वताग्रात्
              .....- மலைஉச்சியிலிருந்து
              विनिष्क्रान्तौ...- வெளிக்கிளம்பும்
              पञ्चास्यौ ........- ஐந்துதலையுடைய
              पन्नगौ............- இரு நாகங்கள்
              इव
              ...............- போல
              ददृशाते ........- காணப்பட்டன.
              ---------------- End of 65 --------------------              Thanks for choosing this forum for asking your vaideeka, Shastra, Sampradaya doubts,
              please visit frequently and share information anything you think that will be useful for this forum members.
              Encourage your friends to become member of this forum.
              Best Wishes and Best Regards,
              Dr.NVS

              Comment


              • #59
               Re: श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्ड&#235               ...............................श्रीः
               ॥ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्डम्॥
               **********प्रथमः सर्गः। १ ।।
               ---------------
               पिबन्निव बभौ चापि सोर्मिमालं महार्णवम् ।
               पिपासुरिव चाकाशं ददृशे स महाकपिः॥ ६६ ॥

               ---------www.brahminsnet.com------------------
               सः................- அந்த
               महाकपिः .....- வானரச்ரேஷ்டர்
               सोर्मिमालं......- அலைகள் செறிந்த
               महार्णवं अपि.- பெருங்கடலையும்....
               पिबन् इव
               .....- பானம் செய்பவர் போல
               बभौ..............- விளங்கினார்
               आकाशं च ...- ஆகாசத்தையும்
               पिपासुः.........- பானம் செய்ய
               इव च
               ..........- விரும்புவார் போல
               ददृशे ...........- காணப்பட்டார்.
               ---------------- End of 66 --------------------               Thanks for choosing this forum for asking your vaideeka, Shastra, Sampradaya doubts,
               please visit frequently and share information anything you think that will be useful for this forum members.
               Encourage your friends to become member of this forum.
               Best Wishes and Best Regards,
               Dr.NVS

               Comment


               • #60
                Re: श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्ड&#235                ...............................श्रीः
                ॥ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् सुन्दरकाण्डम्॥
                **********प्रथमः सर्गः। १ ।।
                ---------------
                तस्य विद्युत्प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः ।
                नयने विप्रकाशेते पर्वतस्थाविवानलौ॥ ६७ ॥

                ---------www.brahminsnet.com------------------
                वायुमार्ग........- காற்றின் மார்கத்தை
                अनुसारिणः ..- தொடர்ந்து செல்கின்ற
                तस्य.............- அவருடைய
                विद्युद्.........- மின்னல்....
                प्रभाकारे
                .....- ஒளிக்கு நிகரான
                नयने............- கண்கள் இரண்டும்
                पर्वतस्थौ .....- மலைமேல் எரிகின்ற
                अनलौ.........- தீக்கள்
                इव
                .............- போல
                विप्रकाशेते...- விளங்கின.
                ---------------- End of 67 --------------------                Thanks for choosing this forum for asking your vaideeka, Shastra, Sampradaya doubts,
                please visit frequently and share information anything you think that will be useful for this forum members.
                Encourage your friends to become member of this forum.
                Best Wishes and Best Regards,
                Dr.NVS

                Comment

                Working...
                X