ஓம்

ஸ்ரீலஸ்ரீ வேங்கடராம சித்த சுவாமிகள் அருளிய மஹாமக தீர்த்த நீராடல் துதி


மஹாமகத் தீர்த்தவலத்தின் போது ஓத வேண்டிய மஹாமக நவவாசல் வாசித்துதி

1 கெஞ்சுவர மாயருளும் கந்த சிவங் காணுமே கீதபத...