கண் கலங்கின மகா பெரியவா! பெரியவாளை வந்து நமஸ்கரித்தாள் ஒர...