முருகனைப் புகழ்கிறார் மகாபெரியவர்


பரமேஸ்வரனின் நேத்ராக்னியில்...