27 Stars & its Devadas
  1. Kruthigai (Karthigai) - Agni
  2. Rohini - Prajapathi
  3. Mrugasirsham - Soman
  4. Thiruvadhirai
...