ஆரோக்கியத்தை உண்டாக்கும் தன்வந்திரி ஸ்லோகம்
இன்றைய காலகட்டத்தில்
...