வெறுங்கையோடு செல்லக் கூடாத இடங்கள் ?


अग्निहोत्रं गृहं क्षेत्रं गर्भिणी वृद्धबालकौ
रिक्तहस्तेन नोपेयाद् राजानं दैवतं गुरुम्
...