ஸ்ரீராம ஆலிங்கனம் பெற்ற ஹநுமான்
பக்திக்கு ஓர் இலக்கணம்...