திருவரங்கத்தந்தாதி 47 அரங்கா ! அடியேன் தலைக்கு அருள்வது என்று ?

பதக்கமலங்கலணிமார்பபொன்னிபடிந்திமையோர்
பதக்கமலங்களறுசீரரங்கபகட்டயிரா...