திருவரங்கத்தந்தாதி 9 அரங்கனே ! அடியேனை அடிமையாக ஏற்று அருள் !கைக்குஞ்சரமன்றளித்தாய் அரங்கமண் காக்கைக்கும் மாயக்
கைக்குஞ்சரமசரம்
...