திருவேங்கடத்தந்தாதி 33 அரங்கர்க்கு அடிமைப் படார் இருந்தென் ? இராமலென் ?

ஆவாகனத்தரடியார் மனத்துட்புள்ளானவொப்பில்-
ஆவாகனத்தரரங்கர்பொற்றாளுக்கடிமைப்படார்...