திருவரங்கத்தந்தாதி 80 குந்தம் ஏறி, குந்தம் ஏந்திய முகுந்தன் துன்பம் தவிர்ப்பான் !
சாகைக்குந்தத்துத்துகிறூக்கி...