திருவரங்கத்தந்தாதி 83 கல்லார் பத தீர்த்தம் கொள்ளாது கங்கை ஆடுவார் !

அரும்பாகவதரிக்கும்பெயராய்ப்புள்ளரசினுக்கோர்
அரும்பாகவதரந்துப்பனையாயரங்காவெனவுண்-
...