வில்லிபுத்தூரார் ஏன் மஹாபாரதம் எழுதினார்?
கீழே சுகிசிவம் அவர்கள் காரணம் கூறுகிறார் ஒரு நிமிடம்தான் கேளுங்கள்.

...