18 சாஸ்த்ரங்களையும் பட்டியலிடுக
9. 18 சாஸ்த்ரங்களையும் பட்டியலிடுக.

வேதங்கள் 4 : ருக், யஜூர், ஸாமம், அதர்வணம்
வேதாங்கங்கள் 6 : சிக்ஷh, சந்தஸ், வ்யாகரணம், நிருக்தம்
ஜ்யோதிஷம், கல்பம்
உபவேதங்கள் 4 : ஆயுர் வேதம், தநுர் வேதம்,
காந்தர்வ வேதம், அர்த்த சாஸ்த்ரம்.
உபப்ராஹ்மணங்கள் 4 : இதிஹாஸ - புராணங்கள், தர்மசாஸ்த்ரம்,
மீமாம்ஸா சாஸ்த்ரம், ந்யாய சாஸ்த்ரம்
ஆக சாஸ்த்ரங்கள் 18 ஆகும்.

அனைத்தும் வேதத் தொடர்புடன் இருப்பதை கவனிக்கவும்.
வேதாத் சாஸ்த்ரம் பரம் நாஸ்தி
ந தைவம் கேசவாத் பரம்!


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends