Baala Kaanda - Sarga 70
This Sarga narrates the beginning of the ceremonial 'engagement' of Rāma and Seetā. Janaka invites his brother Kuṡadhwaja to be part of the Yaj˝a and the marriage of Seetā.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
Vasishṭha narrates the lineage of Rāma to king Janaka at the honorable request of Daṡaratha.
1.70.1 தத: ப்ரபாதே ஜநக: க்ருதகர்மா மஹர்ஷிபி: ।
உவாச வாக்யம் வாக்யஜ்ஞ: ஸதாநந்தம் புரோஹிதம் ॥
tataḥ prabhātē janakaḥ kṛtakarmā maharṣibhiḥ ।
uvāca vākyaṃ vākyaj˝aḥ ṡatānandaṃ purōhitam ॥
After having all the morning activities
completed by the Maharshis,
Janaka, the prudent, said to Ṡatānanda, the Purōhita:
1.70.2-3 ப்ராதா மம மஹாதேஜா யவீயாநதிதார்மிக: ।
குஸத்வஜ இதி க்யாத: புரீமத்யவஸச்சுபாம் ॥
வார்யாபலகபர்யந்தாம் பிபந்நிக்ஷுமதீம் நதீம் ।
ஸாங்காஸ்யாம் புண்யஸங்காஸாம் விமாநமிவ புஷ்பகம் ॥
bhrātā mama mahātējā yavīyānatidhārmikaḥ ।
kuṡadhvaja iti khyātaḥ purīmadhyavasacchubhām ॥
vāryāphalakaparyantāṃ pibannikṣumatīṃ nadīm ।
sāṅkāṡyāṃ puṇyasaṅkāṡāṃ vimānamiva puṣpakam ॥
My younger brother, the supremely radiant and
ultimate Dhārmika, Kuṡadhwaja lives in the auspicious
city of Sānkāṡya that stretches into the waters
bordered by iron posts, which is like a Pushpaka Vimāna,
enjoying the waters of the river Ikshumati.
1.70.4 தமஹம் த்ரஷ்டுமிச்சாமி யஜ்ஞகோப்தா ஸ மே மத: ।
ப்ரீதிம் ஸோऽபி மஹாதேஜா இமாம் போக்தா மயா ஸஹ ॥
tamahaṃ draṣṭumicchāmi yaj˝agōptā sa mē mataḥ ।
prītiṃ sō'pi mahātējā imāṃ bhōktā mayā saha ॥
I would like to see him. He wanted to
be part of managing my Yaj˝a.
He, the supremely radiant would also enjoy
all of this along with me.
1.70.5-6 ஏவமுக்தே து வசநே ஸதாநந்தஸ்ய ஸந்நிதௌ ।
ஆகதா: கேசித் அவ்யக்ரா ஜநகஸ்தாந் ஸமாதிஸத் ॥
ஸாஸநாத்து நரேந்த்ரஸ்ய ப்ரயயு: ஸீக்ரவாஜிபி: ।
ஸமாநேதும் நரவ்யாக்ரம் விஷ்ணுமிந்த்ராஜ்ஞயா யதா ॥
ēvamuktē tu vacanē ṡatānandasya sannidhau ।
āgatāḥ kēcid avyagrā janakastān samādiṡat ॥
ṡāsanāttu narēndrasya prayayuḥ ṡīghravājibhiḥ ।
samānētuṃ naravyāghraṃ viṣṇumindrāj˝ayā yathā ॥
Just as this was being told to Ṡatānanda,
there came a few sensible and mature envoys.
Janaka commanded them, and by that order of the king
they left immediately on very fast horses,
akin to rushing to reach Vishṇu upon the orders of Indra,
to bring that tiger among men (Kuṡadhwaja).
Kuṡadhwaja is the brother of Janaka, just as Vishṇu is the
brother of Indra.
1.70.7 ஸாங்காஸ்யாம் தே ஸமாகம்ய தத்ருஸுஸ்ச குஸத்வஜம் ।
ந்யவேதயந் யதாவ்ருத்தம் ஜநகஸ்ய ச சிந்திதம் ॥
sāṅkāṡyāṃ tē samāgamya dadṛṡuṡca kuṡadhvajam ।
nyavēdayan yathāvṛttaṃ janakasya ca cintitam ॥
They reached Sānkāṡya, visited Kuṡadhwaja,
and conveyed the message verbatim,
just as it was in the mind of Janaka. The skill of envoys is to convey the message exactly, in word and spirit.
1.70.8 தத்வ்ருத்தம் ந்ருபதி: ஸ்ருத்வா தூதஸ்ரேஷ்டைர்மஹாஜவை: ।
ஆஜ்ஞயாத நரேந்த்ரஸ்ய ஆஜகாம குஸத்வஜ: ॥
tadvṛttaṃ nṛpatiḥ ṡrutvā dūtaṡrēṣṭhairmahājavaiḥ ।
āj˝ayātha narēndrasya ājagāma kuṡadhvajaḥ ॥
On hearing those orders of Janaka
from the fast and best of envoys,
Kuṡadhwaja came immediately (to Mithilā).
1.70.9-10a ஸ ததர்ஸ மஹாத்மாநம் ஜநகம் தர்மவத்ஸலம் ।
ஸோऽபிவாத்ய ஸதாநந்தம் ராஜாநம் சாபி தார்மிகம் ।
ராஜார்ஹம் பரமம் திவ்யமாஸநம் சாத்யரோஹத ॥
sa dadarṡa mahātmānaṃ janakaṃ dharmavatsalam ।
sō'bhivādya ṡatānandaṃ rājānaṃ cāpi dhārmikam ।
rājārhaṃ paramaṃ divyamāsanaṃ cādhyarōhata ॥
He then visited Mahātma Janaka,
who was always interested in Dharma.
He paid respects to Ṡatānanda and to the Dhārmika king
and took seat on an impressive chair befitting a king.
1.70.10b-11a உபவிஷ்டாபுபௌ தௌ து ப்ராதராவதிதேஜஸௌ ।
ப்ரேஷயாமாஸதுர்வீரௌ மந்த்ரிஸ்ரேஷ்டம் ஸுதாமநம் ॥
upaviṣṭābubhau tau tu bhrātarāvatitējasau ।
prēṣayāmāsaturvīrau mantriṡrēṣṭhaṃ sudāmanam ॥
After taking their respective seats,
the supremely radiant and brave brothers,
directed the best of ministers Sudāmana:
1.70.11b-12a கச்ச மந்த்ரிபதே ஸீக்ரமைக்ஷ்வாகமமிதப்ரபம் ।
ஆத்மஜை: ஸஹ துர்த்தர்ஷமாநயஸ்வ ஸமந்த்ரிணம் ॥
gaccha mantripatē ṡīghramaikṣvākamamitaprabham ।
ātmajaiḥ saha durddharṣamānayasva samantriṇam ॥
O chief of ministers!
May you go immediately and bring here
the invincible and supremely radiant
king of Ikshwāku lineage (Daṡaratha)
along with his two sons and ministers!
1.70.12b-13a ஔபகார்ய்யம் ஸ கத்வா து ரகூணாம் குலவர்தநம் ।
ததர்ஸ ஸிரஸாசைநமபிவாத்யேதமப்ரவீத் ॥
aupakāryyaṃ sa gatvā tu raghūṇāṃ kulavardhanam ।
dadarṡa ṡirasācainamabhivādyēdamabravīt ॥
He then went to the guest house and
visited the advancer of Raghu dynasty,
bowed respectfully and said:
1.70.13b-14a அயோத்யாதிபதே வீர வைதேஹோ மிதிலாதிப: ।
ஸ த்வாம் த்ரஷ்டும் வ்யவஸித: ஸோபாத்யாயபுரோஹிதம் ॥
ayōdhyādhipatē vīra vaidēhō mithilādhipaḥ ।
sa tvāṃ draṣṭuṃ vyavasitaḥ sōpādhyāyapurōhitam ॥
O Veera! O lord of Ayōdhyā!
The king of the country of Vidēha and city of Mithilā
would like to see you along with your
Gurus and Purōhitas.
1.70.14b-15a மந்த்ரிஸ்ரேஷ்டவச: ஸ்ருத்வா ராஜா ஸர்ஷிகணஸ்ததா ।
ஸபந்துரகமத்தத்ர ஜநகோ யத்ர வர்ததே ॥
mantriṡrēṣṭhavacaḥ ṡrutvā rājā sarṣigaṇastadā ।
sabandhuragamattatra janakō yatra vartatē ॥
Hearing those words of the best of ministers,
that king along with Ṛshis and relatives
went to the place of Janaka.
1.70.15b-16a ஸ ராஜா மந்த்ரிஸஹித: ஸோபாத்யாய: ஸபாந்தவ: ।
வாக்யம் வாக்யவிதாம் ஸ்ரேஷ்டோ வைதேஹமிதமப்ரவீத் ॥
sa rājā mantrisahitaḥ sōpādhyāyaḥ sabāndhavaḥ ।
vākyaṃ vākyavidāṃ ṡrēṣṭhō vaidēhamidamabravīt ॥
That king, best among the most eloquent,
accompanied by ministers, relatives and Gurus
said to the king of Vidēha:
1.70.16b-17a விதிதம் தே மஹாராஜ இக்ஷ்வாகுகுலதைவதம் ।
வக்தா ஸர்வேஷு க்ருத்யேஷு வஸிஷ்டோ பகவாந்ருஷி: ॥
viditaṃ tē mahārāja ikṣvākukuladaivatam ।
vaktā sarvēṣu kṛtyēṣu vasiṣṭhō bhagavānṛṣiḥ ॥
O great king! You would very well know
that the Bhagawan, the Ṛshi Vasishṭha
is god for everyone in the lineage of Ikshwāku
and the spokesperson at all our major events.
1.70.17b-18a விஸ்வாமித்ராப்யநுஜ்ஞாத: ஸஹ ஸர்வைர்மஹர்ஷிபி: ।
ஏஷ வக்ஷ்யதி தர்மாத்மா வஸிஷ்டோ மே யதாக்ரமம் ॥
viṡvāmitrābhyanuj˝ātaḥ saha sarvairmaharṣibhiḥ ।
ēṣa vakṣyati dharmātmā vasiṣṭhō mē yathākramam ॥
With the permission of Viṡwāmitra and
all the great Ṛshis, this Dharmātmā Vasishṭha
would now speak about me, in the proper manner!
1.70.18b-19 ஏவமுக்த்வா நரஸ்ரேஷ்டே ராஜ்ஞாம் மத்யே மஹாத்மநாம் ।
தூஷ்ணீம்பூதே தஸரதே வஸிஷ்டோ பகவாந்ருஷி: ।
உவாச வாக்யம் வாக்யஜ்ஞோ வைதேஹம் ஸபுரோதஸம் ॥
ēvamuktvā naraṡrēṣṭhē rāj˝āṃ madhyē mahātmanām ।
tūṣṇīmbhūtē daṡarathē vasiṣṭhō bhagavānṛṣiḥ ।
uvāca vākyaṃ vākyaj˝ō vaidēhaṃ sapurōdhasam ॥
Thus concluded Daṡaratha, the foremost among men
in the midst of all of the kings.
The Bhagawan, Ṛshi, Vasishṭha,
who knew the right words to put forth,
then spoke to the king of Vidēha,
who was accompanied by his Purōhitas:
1.70.20 அவ்யக்தப்ரபவோ ப்ரஹ்மா ஸாஸ்வதோ நித்ய அவ்யய: ।
தஸ்மாந்மரீசி: ஸஞ்ஜஜ்ஞே மரீசே: காஸ்யப: ஸுத: ॥
avyaktaprabhavō brahmā ṡāṡvatō nitya avyayaḥ ।
tasmānmarīciḥ sa˝jaj˝ē marīcēḥ kāṡyapaḥ sutaḥ ॥
The eternal, permanent and imperishable
Brahma emerged from the unmanifest.
From him was born Mareeci. From Mareeci, Kāṡyapa. It is fascinating to see the record that the Purōhitas used to keep regarding the lineages in those days.


Rāma's lineage here has been traced all the way back to Brahma over a span of nearly forty generations. There are still places in India, where Purōhitas keep track of the family trees of lineages, with a passion.


(A similar pattern can be noticed in the middle-east also, where the Abrahamic religions were born. The Bible (the book of Genesis) also mentions multiple generations of lineage, tracing them back to Adam. The Catholic church was very good at keeping registers of births, baptism, marriage and death over many centuries, offering a wealth of information for genealogists.)


Here is an easy reference of the lineage of Rāma:


Brahma
Mareechi
Kāṡyapa
Soorya
Manu
Ikshwāku
Kukshi
Vikukshi
Bāna
Anaranya
Pṛthu
Triṡaṅku
Dundumaara
Maandhaata
Susandhi
Dhruvasandhi
Bharata
Asita
Sagara
Asamanja
Amṡumān
Dileepa
Bhageeratha
Kākutstha
Raghu
Pravriddha
Sankhana
Sudarshana
Agnivarna
Seeghraga
Maru
Prasusruka
Ambarisha
Nahusha
Yayaati
Naabhaaga
Aja
Daṡaratha
Rāma
1.70.21 விவஸ்வாந் காஸ்யபாஜ்ஜஜ்ஞே மநுர்வைவஸ்வத: ஸ்ம்ருத: ।
மநு: ப்ரஜாபதி: பூர்வமிக்ஷ்வாகுஸ்து மநோ: ஸுத: ॥
vivasvān kāṡyapājjaj˝ē manurvaivasvataḥ smṛtaḥ ।
manuḥ prajāpatiḥ pūrvamikṣvākustu manōḥ sutaḥ ॥
From Kāṡyapa was born Vivaswa (sun).
Manu is known to be the son of Vivaswa.
Manu was a Prajāpati, a progenitor.
Ikshwāku was the son of Manu.
1.70.22 தமிக்ஷ்வாகுமயோத்யாயாம் ராஜாநம் வித்தி பூர்வகம் ।
இக்ஷ்வாகோஸ்து ஸுத: ஸ்ரீமாந் குக்ஷிரித்யேவ விஸ்ருத: ॥
tamikṣvākumayōdhyāyāṃ rājānaṃ viddhi pūrvakam ।
ikṣvākōstu sutaḥ ṡrīmān kukṣirityēva viṡrutaḥ ॥
Ikshwāku was the first king of Ayōdhyā.
The richly endowed son of Ikshwāku was
well known by the name Kukshi.
1.70.23 குக்ஷேரதாத்மஜ: ஸ்ரீமாந் விகுக்ஷிருதபத்யத ।
விகுக்ஷேஸ்து மஹாதேஜா பாண: புத்ர: ப்ரதாபவாந் ॥
kukṣērathātmajaḥ ṡrīmān vikukṣirudapadyata ।
vikukṣēstu mahātējā bāṇaḥ putraḥ pratāpavān ॥
The well-endowed Vikukshi
was born as the son of Kukshi.
Vikukshi's son was the
supremely radiant and valiant Bāna.
1.70.24 பாணஸ்ய து மஹாதேஜா அநரண்ய: ப்ரதாபவாந் ।
அநரண்யாத்ப்ருதுர்ஜஜ்ஞே த்ரிஸங்குஸ்து ப்ருதோ: ஸுத: ॥
bāṇasya tu mahātējā anaraṇyaḥ pratāpavān ।
anaraṇyātpṛthurjaj˝ē triṡaṅkustu pṛthōḥ sutaḥ ॥
Bāna's son was the supremely radiant and valiant Anaraṇya.
From Anaraṇya was born Pṛthu. Pṛthu's son was Triṡanku.
1.70.25 த்ரிஸங்கோரபவத் புத்ரோ துந்துமாரோ மஹாயஸா: ।
யௌவநாஸ்வஸுதஸ்த்வாஸீந்மாந்தாதா ப்ருதிவீபதி: ॥
triṡaṅkōrabhavat putrō dhundhumārō mahāyaṡāḥ ।
yauvanāṡvasutastvāsīnmāndhātā pṛthivīpatiḥ ॥
The well renowned Dundumāra
(also known as Yuvanāṡwa) came from Triṡanku.
The son of Yuvanāṡwa was the king Māndhāta.
1.70.26 மாந்தாதுஸ்து ஸுத: ஸ்ரீமாந் ஸுஸந்திருதபத்யத ।
ஸுஸந்தேரபி புத்ரௌ த்வௌ த்ருவஸந்தி: ப்ரஸேநஜித் ॥
māndhātustu sutaḥ ṡrīmān susandhirudapadyata ।
susandhērapi putrau dvau dhruvasandhiḥ prasēnajit ॥
Māndhātaĺs son was the well-endowed Susandhi.
Susandhi had two sons, Dhruvasandhi and Prasēnajit.
1.70.27 யஸஸ்வீ த்ருவஸந்தேஸ்து பரதோ நாம நாமத: ।
பரதாத்து மஹாதேஜா அஸிதோ நாம ஜாதவாந் ॥
yaṡasvī dhruvasandhēstu bharatō nāma nāmataḥ ।
bharatāttu mahātējā asitō nāma jātavān ॥
Dhruvasandhi had the renowned son by name Bharata.
Bharata had a supremely radiant son by name Asita.
1.70.28 யஸ்யைதே ப்ரதிராஜாந உதபத்யந்த ஸத்ரவ: ।
ஹைஹயாஸ்தாலஜங்காஸ்ச ஸூராஸ்ச ஸஸிபிந்தவ: ॥
yasyaitē pratirājāna udapadyanta ṡatravaḥ ।
haihayāstālajaṅghāṡca ṡūrāṡca ṡaṡibindavaḥ ॥
The Haihayas, Tālajanghas, Ṡūras, Ṡaṡibindus
opposed Asita and became his enemies.
1.70.29-30a தாம்ஸ்து ஸ ப்ரதியுத்த்யந் வை யுத்தே ராஜா ப்ரவாஸித: ॥
ஹிமவந்தமுபாகம்ய ப்ருகுப்ரஸ்ரவணேऽவஸத் ।
அஸிதோऽல்பபலோ ராஜா மந்த்ரிபி: ஸஹிதஸ்ததா ॥
tāṃstu sa pratiyuddhyan vai yuddhē rājā pravāsitaḥ ॥
himavantamupāgamya bhṛguprasravaṇē'vasat ।
asitō'lpabalō rājā mantribhiḥ sahitastadā ॥
He was forced out of the kingdom,
while resisting and fighting them.
With his remaining forces and with his ministers,
he went to the Himalayas and lived
in the area of Bhṛgusravaṇa.
1.70.30b-31a த்வே சாஸ்ய பார்யே கர்பிண்யௌ பபூவதுரிதி ஸ்ருதம் ।
ஏகா கர்பவிநாஸாய ஸபத்ந்யை ஸகரம் ததௌ ॥
dvē cāsya bhāryē garbhiṇyau babhūvaturiti ṡrutam ।
ēkā garbhavināṡāya sapatnyai sagaraṃ dadau ॥
We hear that he had two wives,
both of whom were pregnant and
one of them poisoned the other to kill the fetus.
1.70.31b-32a தத: ஸைலவரம் ரம்யம் பபூவாபிரதோ முநி: ।
பார்கவஸ்ச்யவநோ நாம ஹிமவந்தமுபாஸ்ரித: ॥
tataḥ ṡailavaraṃ ramyaṃ babhūvābhiratō muniḥ ।
bhārgavaṡcyavanō nāma himavantamupāṡritaḥ ॥
A Muni by name Cyavana from the lineage of Bṛghu
was also staying on that great and beautiful mountain.
1.70.32b-33a தத்ரைகா து மஹாபாகா பார்கவம் தேவவர்சஸம் ।
வவந்தே பத்மபத்ராக்ஷீ காங்க்ஷந்தீம் ஸுதமாத்மந: ॥
tatraikā tu mahābhāgā bhārgavaṃ dēvavarcasam ।
vavandē padmapatrākṣī kāṅkṣantīṃ sutamātmanaḥ ॥
That blessed wife of the king,
with beautiful lotus-petal like eyes
(the one that was poisoned)
who wanted to have a son,
went and bowed to Cyavana,
who was lustrous like a Dēva.
1.70.33b-34a தம்ருஷிம் ஸாப்யுபாகம்ய காலிந்தீ சாப்யவாதயத் ॥
ஸ தாமப்யவதத்விப்ர: புத்ரேப்ஸும் புத்ரஜந்மநி ॥
tamṛṣiṃ sābhyupāgamya kālindī cābhyavādayat ॥
sa tāmabhyavadadvipraḥ putrēpsuṃ putrajanmani ॥
Even Kālindi (the one that had poisoned)
went to that Ṛshi and bowed to him with reverence.
That Brāhmaṇa spoke to the one
who wanted a son, regarding her pregnancy:
1.70.34b-35 தவ குக்ஷௌ மஹாபாகே ஸுபுத்ர: ஸுமஹாபல: ।
மஹாவீர்யோ மஹாதேஜா அசிராத் ஸஞ்ஜநிஷ்யதி ।
கரேண ஸஹித: ஸ்ரீமாந் மா ஸுச: கமலேக்ஷணே ॥
tava kukṣau mahābhāgē suputraḥ sumahābalaḥ ।
mahāvīryō mahātējā acirāt sa˝janiṣyati ।
garēṇa sahitaḥ ṡrīmān mā ṡucaḥ kamalēkṣaṇē ॥
O blessed one! You are now carrying a mighty son.
That supremely radiant, well-endowed and valiant son
will be born soon, along with the poison.
O lotus eyed one! Do not worry!
1.70.36 ச்யவநம் து நமஸ்க்ருத்ய ராஜபுத்ரீ பதிவ்ரதா ।
பதிஸோகாதுரா தஸ்மாத் புத்ரம் தேவீ வ்யஜாயத ॥
cyavanaṃ tu namaskṛtya rājaputrī pativratā ।
patiṡōkāturā tasmāt putraṃ dēvī vyajāyata ॥
That princess and devout wife,
grieving at the fate of her husband,
bowed to Cyavana and thereafter gave birth to a son.
1.70.37 ஸபத்ந்யா து கரஸ்தஸ்யை தத்தோ கர்பஜிகாம்ஸயா ।
ஸஹ தேந கரேணைவ ஜாத: ஸ ஸகரோऽபவத் ॥
sapatnyā tu garastasyai dattō garbhajighāṃsayā ।
saha tēna garēṇaiva jātaḥ sa sagarō'bhavat ॥
She was poisoned by the step wife, to kill the fetus.
But the son was born along with the poison.
Hence he was known as Sagara.
Sagara = Sa + Gara = along with Gara, poison.
1.70.38 ஸகரஸ்யாஸமஞ்ஜஸ்து அஸமஞ்ஜாத்ததாம்ஸுமாந் ।
திலீபோம்ऽஸுமத: புத்ரோ திலீபஸ்ய பகீரத: ॥
sagarasyāsama˝jastu asama˝jāttathāṃṡumān ।
dilīpōṃ'ṡumataḥ putrō dilīpasya bhagīrathaḥ ॥
From Sagara, Asamanja, from Asamanja, Amṡumān,
from Amṡumān, Dileepa were born.
Dileepa's son was Bhageeratha.
1.70.39-40a பகீரதாத்ககுத்ஸ்தஸ்ச ககுத்ஸ்தஸ்ய ரகுஸ்ஸுத: ॥
ரகோஸ்து புத்ரஸ்தேஜஸ்வீ ப்ரவ்ருத்த: புருஷாதக: ।
கல்மாஷபாதோ ஹ்யபவத்தஸ்மாஜ்ஜாதஸ்ச ஸங்கண: ॥
bhagīrathātkakutsthaṡca kakutsthasya raghussutaḥ ॥
raghōstu putrastējasvī pravṛddhaḥ puruṣādakaḥ ।
kalmāṣapādō hyabhavattasmājjātaṡca ṡaṅkhaṇaḥ ॥
From Bhageeratha, Kākutstha was born.
Kākutsthaĺs son was Raghu. Raghu's son
was the radiant Pravṛddha, who became
Purushādaka and Kalmāshapāda.
From him was born, Saṅkhaṇa.
Pravṛddha, due to a curse from Vasishṭha
lived eating the flesh of humans. Hence he was
known as Purushādaka (Cannibal). He then tried to
curse Vasishṭha back, but was stopped by his wife.
Then he dropped the water on his own feet and
hence he came to be known also as Kalmāshapada
(person with blemished feet).
1.70.40b-41 ஸுதர்ஸந: ஸங்கணஸ்ய அக்நிவர்ண: ஸுதர்ஸநாத் ।
ஸீக்ரகஸ்த்வக்நிவர்ணஸ்ய ஸீக்ரகஸ்ய மரு: ஸுத: ।
மரோ: ப்ரஸுஸ்ருகஸ்த்வாஸீதம்பரீஷ: பஸுஸ்ருகாத் ॥
sudarṡanaḥ ṡaṅkhaṇasya agnivarṇaḥ sudarṡanāt ।
ṡīghragastvagnivarṇasya ṡīghragasya maruḥ sutaḥ ।
marōḥ praṡuṡrukastvāsīdambarīṣaḥ paṡuṡrukāt ॥
From Saṅkhaṇa was born Sudarṡana.
Agnivarna was born of Sudarṡana.
Agnivarnaĺs son was Seeghraga and
Seeghraga had Maru as his son.
Maru had Praṡuṡṛka as his son and
from Praṡuṡṛka came Ambarisha.
1.70.42 அம்பரீஷஸ்ய புத்ரோऽபூந்நஹுஷ: ப்ருதிவீபதி: ।
நஹுஷஸ்ய யயாதிஸ்ச நாபாகஸ்து யயாதிஜ: ॥
ambarīṣasya putrō'bhūnnahuṣaḥ pṛthivīpatiḥ ।
nahuṣasya yayātiṡca nābhāgastu yayātijaḥ ॥
King Nahusha happened to be the son of Ambarisha.
Nahushaĺs son was Yayāti. Nābhāga was born to Yayāti.
1.70.43 நாபாகஸ்ய பபூவாஜ அஜாத்தஸரதோऽபவத் ।
அஸ்மாத்தஸரதாஜ்ஜாதௌ ப்ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ॥
nābhāgasya babhūvāja ajāddaṡarathō'bhavat ।
asmāddaṡarathājjātau bhrātarau rāmalakṣmaṇau ॥
From Nābhāga was born Aja. From Aja was born Daṡaratha.
From this Daṡaratha were born Rāma and Lakshmaṇa.
1.70.44-45 ஆதிவம்ஸவிஸுத்தாநாம் ராஜ்ஞாம் பரமதர்மிணாம் ।
இக்ஷ்வாகுகுலஜாதாநாம் வீராணாம் ஸத்யவாதிநாம் ॥
ராமலக்ஷ்மணயோரர்தே த்வத்ஸுதே வரயே ந்ருப ।
ஸத்ருஸாப்யாம் நரஸ்ரேஷ்ட ஸத்ருஸே தாதுமர்ஹஸி ॥
ādivaṃṡaviṡuddhānāṃ rāj˝āṃ paramadharmiṇām ।
ikṣvākukulajātānāṃ vīrāṇāṃ satyavādinām ॥
rāmalakṣmaṇayōrarthē tvatsutē varayē nṛpa ।
sadṛṡābhyāṃ naraṡrēṣṭha sadṛṡē dātumarhasi ॥
O king! O best among men!
I would like to choose your daughters as wives
for this Rāma and Lakshmaṇa,
who belong to a clean and auspicious dynasty,
who are born into the lineage of Ikshwāku,
who are known to be ultimate observers of Dharma,
upholders of truth and Veeras!
May you consider giving those suitable girls
to these most suitable boys! From those days of Rāmāyaṇa till now, this Ṡlōka, or its equivalent embellished version in the local tongue, is enacted every year in every village of India, before reenacting the wedding of Seetā and Rāma.


One of the most celebrated of human emotions, described in this Ṡlōka, has since been touching every sensitive and sensible heart like a fresh breeze.


We are all thus indebted to the first among poets, Vālmeeki, one of our beloved ancestors, for giving us such a memorable Ṡlōka. Things like this made India a destination for people from all over the world for millennia. (Just as USA is today)


The Rāmāyaṇa has etched these cherishable sensitivities and sensibilities in a medium that, to use the words from Bhagavad Gita, cannot be burned by fire, cannot be flooded by water and cannot be blown away by the winds.


We must all congratulate ourselves for preserving that medium by merely becoming the readers.இத்யார்ஷே ஸ்ரீமத்ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதிகாவ்யே
ஸ்ரீமத்பாலகாண்டே ஸப்ததிதம: ஸர்க: ॥
ityārṣē ṡrīmadrāmāyaṇē vālmīkīyē ādikāvyē
ṡrīmadbālakāṇḍē saptatitamaḥ sargaḥ ॥
Thus concludes the seventieth Sarga
in Bāla Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Vālmeeki.
We completed reading 2043 Ṡlōkas out of ~24,000 Ṡlōkas of Vālmeeki Rāmāyaṇa.