வையத்து வாழ்வீர்காள்! நாமும் நம்பாவைக்குச்
செய்யுங் கிரிசைகள் கேளீரோ! பாற்கடலுள்
பையத் துயின்ற பரமன் அடிபாடி,
நெய்யுண்ணோம்; பாலுண்ணோம்; நாட்காலை நீராடி
மையிட் டெழுதோம்; மலரிட்டு நாம் முடியோம்;
செய்யா தனசெய்யோம்; தீக்குறளைச் சென்றோதோம்;
ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கைகாட்டி
உய்யுமா றெண்ணி உகந்தேலோ ரெம்பாவாய்.

You who enjoy life on earth, listen!
The rituals for deity go through we duteous;
Chant the foot of the Supremo who had
Reposed in stealth on the ocean milky;
Bathe we early; relish not ghee or milk
Nor would kemp, nor adorn with flower beauteous;
Grace not with eyeliner; nor bid deeds forbidden;
Nor go around ear kiss tale or malicious gossip
Help the worthy and poor utmost by gift or alms toss'd
With mind pleasant, study the chores engross'd;
Listen and consider, our damsel.


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends