ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி
நாங்கள் நம் பாவைக்குச் சாற்றிநீர் ஆடினால்,
தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள்மும் மாரிபெய்து
ஓங்கு பெருஞ்செந்நெ லூடு கயல் உகளப்
பூங்குவளைப் போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப,
தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலைபற்றி
வாங்கக் குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள்
நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோ ரெம்பாவாய்.

Should we sing the name of the magnanimous
Outgrown and meted the world and assent
To bathe for deity, rain it shall, pour country over
Thrice monthly with no despair;
Shall facilitate tall growth of fine paddy crop.
Carp to jump amidst like aquabatic feat,
Spotted bee to perch on lily fair and
Donor cows to stand still, with udders thick,
Allow milking to fill vessels copious;
To ordain never vanishing wealth bounteous;
Listen and consider our damsel.


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends