புள்ளும் சிலம்பினகாண்; புள்ளரையன் கோயிலில்
வெள்ளை விளிசங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ?
பிள்ளாய்! எழுந்திராய், பேய்முலை நஞ்சுண்டு,
கள்ளச் சகடம் கலக்கழியக் காலோச்சி,
வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை,
உள்ளத்துக் கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும்
மெள்ள எழுந்து அரியென்ற பேரரவம்
உள்ளம்புகுந்து குளிர்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்.

Did you not hear alternate twittering birds making loud noises,

Did you not hear the loud sound of white conch,
From the temple of the king of Garuda,
Oh, girls please wake up,
Let us hear the holy sounds of Hari , Hari.
From the savants and sages,
Calling him who drank the poisonous milk from the ghost,
Him who kicked and killed the ogre of the cart,
And him who sleeps on the great serpent Adi Sesha
So that it goes through our mind,
And make our mind cool


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends