திருப்பாவை பாசுரம் 7
கீசு கீசென்று எங்கும் ஆனைச் சாத்தன் கலந்து
பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பேய்ப் பெண்ணே
காசும் பிறப்பும் கலகலப்பக் கைபேர்த்து
வாச நறுங்குழல் ஆய்ச்சியர் மத்தினால்
ஓசைப் படுத்த தயிர் அரவம் கேட்டிலையோ
நாயகப் பெண் பிள்ளாய்! நாராயணன் மூர்த்தி
கேசவனைப் பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ
தேசமுடையாய்! திற ஏல் ஓர் எம்பாவாய்.
கீசுகீசு - கீச்சு கீச்சு, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா; ஆனைச்சாத்தன் - வலியன்; பரத்வாஜ பறவை;
காசும் - அச்சுத் தாலி; பிறப்பும் - முளைத்தாலி; கைபேர்த்து - கை அசைத்து; தேசம் - தேஜஸ்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite FriendsCan't thou listen to the kingcrow mingled all around?
The clatter--'Keesu Keesu', a medley
Gurgling noise of curd by churndash
Hands moving see-saw, to alter,
Of Ayar women with tresses fragrant and
Coins clanking in their necklace seedy;
Thou devilish lass, our chief, conceive;
As we sing Narayana moorthy Kesava
Shouldst thou lie-along well orient'd?
Lay open thou radiant
Listen and consider our damsel.