திருப்பாவை பாசுரம் 11
கற்றுக் கறவைக் கணங்கள் பல கறந்து
செற்றார் திறல் அழியச் சென்று செருச் செய்யும்
குற்ற மொன்றில்லாத கோவலர் தம் பொற்கொடியே
புற்று அரவு அல்குல் புனமயிலே போதராய்
சுற்றத்துத் தோழிமார் எல்லோரும் வந்து நின்
முற்றம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர் பாட
சிற்றாதே பேசாதே செல்வப் பெண்டாட்டி நீ
எற்றுக்கு உறங்கும் பொருள் ஏல் ஓர் எம்பாவாய்!
கற்றுக் கறவை - கன்று போல உள்ள இளம் பசுக்கள்;
செற்றார் - தகுதியற்ற முறையிலும் கர்வத்தினாலும் மோதுகின்ற எதிரிகள்; செரு - போர்;
புற்று அரவு அல்குல் - புற்றுக்குள் நுழையும் பாம்பின் குறுகிய பாகத்தைப் போன்ற இடை,
புனமயில் - காட்டு மயில்; சிற்றாது - அசைத்து கொடுக்காமல்; எற்றுக்கு - எதற்காக;
உறங்கும் பொருள் - உறங்கும் நோக்கம்;


Pasuram 11 - English Translation
Thou, daughter of a cowherd, who
Sans a single guilt, milks many a milk-cow
Daunts arrogance, preempt stuns at its precincts;
Thy girdle seems a serpent in pit;
Wild jungle peacock, start!
All neighbour mates have arrived now
Entered thy courtyard in grace
And sing the name of cloud colour'd yet
Creeper gold! Unperturb'd and mute
Drowsest thou; what for, our pet?
Beloved bride, listen and consider, our damsel.


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends