நாயகனாய் நின்ற நந்தகோபன் உடைய
கோயில் காப்பானே. கொடி தோன்றும் தோரண
வாயில் காப்பானே. மணிக் கதவம் தாள் திறவாய்
ஆயர் சிறுமியரோமுக்கு அறை பறை
மாயன் மணி வண்ணன் நென்னலே வாய் நேர்ந்தான்
தூயோமாய் வந்தோம் துயில் எழப் பாடுவான்
வாயால் முன்னம் முன்னம் மாற்றாதே அம்மா. நீ
நேய நிலைக் கதவம் நீக்கேலோர் எம்பாவாய்

Hey, He who guards the palace of Nanda Gopa,

Hey, who guards the ornamental door with flags,
Please be kind to open the door with bells,
For yesterday the enchanter Kannan,
Has promised to give beating drums,
To us the girls from the houses of cow herds.
We have come after purification,
To wake Him up with song,
So do not talk of this and that, Hey dear man,
And open the door with closed latches,

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends