அம்பரமே தண்ணீரே சோறே அறம் செய்யும்
எம்பெருமான் நந்தகோபாலா எழுந்திராய்
கொம்பனார்க்கு எல்லாம் கொழுந்தே குல விளக்கே
எம்பெருமாட்டி யசோதாய் அறிவுறாய்
அம்பரம் ஊட அறுத்து ஓங்கி உளகு அளந்த
உம்பர் கோமானே உறங்காது எழுந்திராய்
செம் பொற் கழலடிச் செல்வா பலதேவா
உம்பியும் நீயுன் உறங்கேலோர் எம்பாவாய்.

Hey Nandagopa, who does good deeds and charity,

Who gives water, cloth and food to others,
Please wake up.
Our lady Yasodha, who is the light of the homes of cow herds,
She who is dear to all the ladies, Please wake up
Hey, Krishna who is the king of Gods,
Who went up tearing the sky.
Please wake up, and do not sleep.
Hey Baladeva, who wears pure golden anklets,
Please wake up along with your brother,
Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends