ஏற்ற கலங்கள் எதிர்பொங்கி மீதளிப்ப
மாற்றாதே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள்
ஆற்றப் படைத்தான் மகனே! அறிவுறாய்
ஊற்றமுடையாய்! பெரியாய் உலகினில்
தோற்றமாய் நின்ற சுடரே! துயிலெழாய்
மாற்றார் உனக்கு வலிதொலைந்து உன் வாசற்கண்
ஆற்றாது வந்து உன் அடி பணியுமாபோலே
போற்றியாம் வந்தோம் புகழ்ந்து ஏல் ஓர் எம்பாவாய்
ஏற்ற - ஏற்றுக்கொள்ளும், வாங்கும்; மீதளிப்ப - மேலே வழிய; மாற்றாது - இடை விடாது;
ஆற்ற - மிகுதியாக, விசேசமாக; ஊற்றம் - திண்மை, உறுதி; மாற்றார் - எதிரிகள், பகைவர்கள்; ஆற்றாது - கதியற்று, சகிக்காமல்;


Pasuram 21 - English Translation
In vessels receptile filled to brim, grand donor cows
Issue incessant flow of milk to counter flow;
Oh! Son of Nandagopala! Owner of such immense;
Get enlighten'd! Thou resolute, magnanimous,
Remain pre-eminent on this earth,
A beacon resplend aglow;
We have come lauding and hailing;
Forlorn, sans energy, and assiduous;
As would foes, at Thy gate unanimous,
Have gather'd to surrender to Thy foot glorious;
Arise! Listen and consider, our damsel.


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends