Continues[3]
மஹாஜநோ யேந கத: ஸ பந்தா: [ महाजनो येन गतः स पन्थाः ]
Two different meanings of this. (1) Great are those who followed this path (2) That should be the path, by which the great ones went. In meaning (1) this path means the path in search of the ultimate truth. This quotation is Yudhishthirs answer to one of the 30-odd questions asked by Yaksha the यक्षप्रश्नाःஇந்தப் பாதையை பெரியோர் பின்பற்றினர். பாதை என்பது இறுதி உண்மைக்கு இட்டுச் செல்லும் வழி. இது யக்ஷ பிரச்னம் என்னும் மகா பாரத நிகழ்வில் இடம் பெறுகிறது.
மார்காரப்தா⁴: ஸர்வயத்நா: பலந்தி [ मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति ]
Once efforts are undertaken, they will succeed. Try and try forever and you will succeed. Nearly 400 years ago, Saint rAmadAsa, precept of Chhatrapati ShivAji wrote in his dAsabodha, केल्याने होत आहे रे । आधी केलेचि पाहिजे ॥ meaning, First do it, only then things will happen.முயற்சி பலன் தரும்.
மாத்ருதேவோ ப⁴வ [ मातृदेवो भव ]
Be one who would respect mother as God. I would consider मातृदेवो i.e. मातृदेव: as a compound word माता एव देवः यस्मै सः (चतुर्थी बहुव्रीहि समास). தாயே தெய்வம்
பித்ருதேவோ ப⁴வ [ पितृदेवो भव ]
As above, Be one who would respect father as Godதந்தையே தெய்வம்.
ஆசார்யதேவோ ப⁴வ [ आचार्यदेवो भव ]
As above, Be one who would respect teacher the preceptor as Godகுருவே தெய்வம்.
அதிதிதேவோ ப⁴வ [ अतिथिदेवो भव ]
As above, Be one who would respect a guest (an uninvited guest also) as God अतिथि: is actually तिथिः न (अस्ति) यस्य सः (नञ् बहुव्रीहि समास) one who does not come by an appointment, so अतिथि: விருந்தினனே தெய்வம்.
மூட⁴: பரப்ரத்யநேயபுத்தி⁴: [ मूढः परप्रत्यनेयबुद्धिः ]
Fools (people of low intellect) will only follow. Only intelligent one can lead. முட்டாள்கள் பின்பற்றுவர், அறிவுள்ள பெரியோரே முன்னிட்டு நடத்துவர்.
ம்ருதுர்ஹி பரிபூ⁴யதே [ मृदुर्हि परिभूयते ]
Softness is encompassing. Most true of softness of speech. Have harsh words ever helped anybody? இனிமையான மொழியால் எதையும் சாதிக்கலாம்.
மௌநம் ஸர்வார்தஸாத⁴நம் [ मौनं सर्वार्थसाधनम् ]
Silence is goldenமௌனம் பலகாரியங்களை சாதிக்கும்.
யதா பீஜம் ததாங்குர: [ यथा बीजं तथाङ्कुरः ]
As you sow, sow you reap.எதை விதைத்தாயோ அதையே அறுவடை செய்ய முடியும்.
யதா ராஜா ததா ப்ரஜா [ यथा राजा तथा प्रजा ]
As the king, so the subjects. Almost identical is राजा कालस्य कारणम् அரசன் எவ்வழி, மக்கள் அவ்வழி.
யத்வா தத்வா ப⁴விஷ்யதி [ यद्वा तद्वा भविष्यति ]
Garbage in garbage out. எதையோ செய்தால் எதுவோ தான் நடக்கும்.
யத்வா தத்வா வததி [ यद्वा तद्वा वदति ]
Speaks whatever!எதைஎதையோ பேசுகிறான்.
யாசகோ யாசகம் த்ருஷ்ட்வா ஸ்வாநவத்குர்குராயதே [ याचको याचकं दृष्ट्वा श्वानवद्गुर्गुरायते ]
Like dogs, a beggar purrs at another beggar. There is another सुभाषितम् काक आव्हयते काकान् याचको न तु याचकान् । काकयाचकयोर्मध्ये वरं काको न याचकः ॥ meaning, A crow crows to call other crows. But one beggar does not call another. Between crows and beggars, the crow seem to be the better ones! ஒரு பிச்சைக்காரனுக்கு இன்னொரு பிச்சைக் காரனைப் பார்த்தால் கோபம் வருகிறது.
யாத்ருஸம் வபதே பீஜம் தாத்ருஸம் லப⁴தே பலம் [ यादृशं वपते बीजं तादृशं लभते फलम् ]
As you sow, sow you reap.எதை விதைக்கிறாயோ அதையே அறுவடை செய்ய முடியும்.
ய: க்ரியாவாந் ஸ பண்டித: [ यः क्रियावान् स पण्डितः ]
One who exemplifies by own conduct is really the knowledgeable.செயலே ஒருவனை சிறந்தவனாக்கும்.
யுத்த⁴ஸ்ய கதா ரம்யா [ युद्धस्य कथा रम्या ]
War-stories are entertaining. What if you have to yourself go to the battle-front? போரின் கதைகள் சுவையானது தான்.
யேந கேந ப்ரகாரேண ப்ரஸித்த⁴: புருஷோ ப⁴வேத் [ येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत् ]
Do anything to become known ? The previous line is घटं भिन्द्यात् पटं छिन्द्यात् कुर्याद्वा रासभध्वनिम् break the pots, tear the clothes or bray like a donkey. Do anything to become knownபுகழ் அடைய எதையாவது செய்.
யோஜகஸ்தத்ர துர்லப⁴: [ योजकस्तत्र दुर्लभः ]
Good managers are rare. योजक: actually means one, who implants, e.g. a guru. Actually the disciple also has to be a worthy disciple. Guru also gets real satisfaction when the disciple is as good. This is well-stated by महाकवि कालिदास in मालविकाग्निमित्रम् in a shloka पात्रविशेषे न्यस्तं गुणान्तरं व्रजति शिल्पमाधातुः । जलमिव समुद्रशुक्तौ मुक्ताफलतां पयोदस्य ॥ meaning, Art manifests itself with different quality, when embedded in a special entity. For example, rain-drops falling in a sea-shell can become a pearl (not rain-drops falling anywhere).திறமையுடையவர்கள் குறைவு.
ராஜா காலஸ்ய காரணம் [ राजा कालस्य कारणम् ]
Responsibility will finally vest with king (the chief executive)பொறுப்பு உச்சியில் (அரசனாக) இருப்பவருக்கே
வந்தே மாதரம் [ वन्दे मातरम् ]
I bow to Mother. Composed by Bankim Chandra Chatterjee in his novel. This became an inspirational quotation for many Indian freedom-fighters. Two stanzas of the song are accorded the status of national song of India. தாயே வணக்கம்! இது பக்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜியின் ஆனந்த மடம் என்கிற நாவலில் இடம் பெறுகிறது. இந்திய தேசிய கீதத்துக்கு இணையான மதிப்பையும் பெற்றுள்ளது.
வக்தா தஸஸஹஸ்ரேஷு [ वक्ता दशसहस्रेषु ]
One in ten thousand may be a good speaker. பத்தாயிரத்தில் ஒருவனே சிறந்த பேச்சாளனாக வருகிறான்.
வசநே கிம் தரித்ரதா [ वचने किं दरिद्रता ]
Why have poverty in speech?பேச்சில் என்ன சிக்கனம்?
வித்வாந் ஸர்வத்ர பூஜ்யதே [ विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ]
The magi are respected everywhere. Last phrase in a सुभाषितम् where it is also mentioned राजा पूज्यते देशे meaning, a king is respected in his own countryகற்றோருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு.
வித்யாத⁴நம் ஸர்வத⁴நப்ரதா⁴நம் [ विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् ]
Wealth of knowledge is the most precious wealthகல்வியே சிறந்த செல்வம்.
விநாஸகாலே விபரீதபுத்தி⁴: [ विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ]
In bad times, all discretion is lost.கெட்ட நேரம் வந்தால் கெட்ட புத்தி தான் வரும்.
ஸடம் ப்ரதி ஸாட்யம் [ शठं प्रति शाठ्यम् ]
Tit for tatஏட்டிக்கு போட்டி
ஸரீரமாத்யம் கலு த⁴ர்மஸாத⁴நம் [ शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् ]
Doing any good work demands, first and foremost, physical fitnessஎந்த நல்ல காரியம் செய்யவும், சக்தி வேண்டும்.
ஸீலம் பரம் பூ⁴ஷணம் [ शीलं परं भूषणम् ]
Character is the most precious ornament. நல்ல குணமே சிறந்த அணிகலன்.
ஸுபா⁴ஸ்தே ஸந்து பந்தாந: [ शुभास्ते सन्तु पन्थानः ]
May you have a safe journey. பிரயாணம் நல்லமுறையில் இருக்கட்டும்.
ஸுப⁴ம் ப⁴வது [ शुभं भवतु ]
May everything be fineநல்லதே நடக்கட்டும்.
ஸத்யமேவ ஜயதே நாந்ருதம் [ सत्यमेव जयते नानृतम् ]
Inscription on Indias emblem. வாய்மையே வெல்லும்.
ஸத்யம் கண்டஸ்ய பூ⁴ஷணம் [ सत्यं कण्ठस्य भूषणम् ]
Truth is the right ornament for the throat (neck). உண்மையே சிறந்த அணிகலன்.
ஸுகமுபதிஸ்யதே பரஸ்ய [ सुखमुपदिश्यते परस्य ]
Easier said than done. சொல்வது எளிது. செய்வது கடினம்.
ஸம்ஹதி: கார்யஸாதி⁴கா [ संहतिः कार्यसाधिका ]
Together we prosper. ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு.
ஸ்வபா⁴வோ துரதிக்ரம: [ स्वभावो दुरतिक्रमः ]
Habits die hard! சுபாவத்தை மாற்ற இயலாது.
யோக: சித்தவ்ருத்திநிரோத⁴: [ योगः चित्तवृत्तिनिरोधः ]
Yoga is getting command over the mind.யோகம் என்பது மனத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது தான்


நன்றி: slabhyankar.wordpress.com

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends