Ayodhya Kaanda - Sarga 62
In this Sarga, Daṡaratha gets distressed by the harsh words of Kousalyā, seen in the previous Sarga, and becomes absorbed in sorrowful thought. He suddenly recollects a mistake he committed in the past. The grief born out of that memory gets added to his grief for Rāma.


He then begs Kousalyā to understand his predicament. Kousalyā repents being harsh with him and begs for his forgiveness. Feeling a little better, the kings slips into sleep, with the weight of grief upon him.
2.62.1 ஏவம் து க்ருத்தயா ராஜா ராமமாத்ரா ஸஸோகயா ।
ஸ்ராவித: பருஷம் வாக்யம் சிந்தயாமஸ து:கித: ॥
ēvaṃ tu kruddhayā rājā rāmamātrā saṡōkayā ।
ṡrāvitaḥ paruṣaṃ vākyaṃ cintayāmasa duḥkhitaḥ ॥
The king, receiving a torrent of
such harsh words from the mother of Rāma,
was taken over by grief and anger and
felt greatly distressed and
became absorbed in sorrowful thought.
2.62.2 சிந்தயித்வா ஸ ச ந்ருபோ முமோஹ வ்யாகுலேந்த்ரிய: ।
அத தீர்கேண காலேந ஸம்ஜ்ஞாமாப பரந்தப: ॥
cintayitvā sa ca nṛpō mumōha vyākulēndriyaḥ ।
atha dīrghēṇa kālēna saṃjñāmāpa parantapaḥ ॥
Those thoughts led his senses into
in disarray and made his mind disoriented.
It took a while for that
harrier of foe to regain sanity.
2.61.3 ஸ ஸம்ஜ்ஞாமுபலப்யைவ தீர்கமுஷ்ணம் ச நிஸ்ஸ்வஸந் ।
கௌஸல்யாம் பார்ஸ்வதோ த்ருஷ்ட்வா புந ஸ்சிந்தாமுபாகமத் ॥
sa saṃjñāmupalabhyaiva dīrghamuṣṇaṃ ca niṡṡvasan ।
kausalyāṃ pārṡvatō dṛṣṭvā puna ṡcintāmupāgamat ॥
As soon as he regained his sanity,
he heaved long hot sighs.
He looked at Kousalyā by his side
and was absorbed in thoughts again.
2.62.4 தஸ்ய சிந்தயமாநஸ்ய ப்ரத்யாபாத்கர்ம துஷ்க்ருதம் ।
யதநேந க்ருதம் பூர்வமஜ்ஞாநாச்சப்தவேதிநா ॥
tasya cintayamānasya pratyābhātkarma duṣkṛtam ।
yadanēna kṛtaṃ pūrvamajñānācchabdavēdhinā ॥
Thus brooding, he suddenly recollected
a terrible thing he has done out of ignorance
in the past, while aiming a target by ear.
2.62.5 அமநாஸ்தேந ஸோகேந ராமஸோகேந ச ப்ரபு: ।
த்வாப்யாமபி மஹாராஜஸ்ஸோகாப்யாமந்வதப்யத ॥
amanāstēna ṡōkēna rāmaṡōkēna ca prabhuḥ ।
dvābhyāmapi mahārājaṡṡōkābhyāmanvatapyata ॥
The two sources of grief,
the grief on account of Rama and
the grief from that recollection
made the powerful king extremely distressed.
2.62.6 தஹ்யாமாநஸ்ஸஸோகாப்யாம் கௌஸல்யாமாஹ பூபதி: ।
வேபமாநோऽஞ்ஜலிம் க்ருத்வா ப்ரஸாதார்தமவாங்முக: ॥
dahyāmānassaṡōkābhyāṃ kausalyāmāha bhūpatiḥ ।
vēpamānō'ñjaliṃ kṛtvā prasādārthamavāṅmukhaḥ ॥
The lord of lands was shaken,
fried by those two sources of grief.
He then, joining his palms together
and with his head bowed down, said to Kousalyā:
2.62.7 ப்ரஸாதயே த்வாம் கௌஸல்யே! ரசிதோऽயம் மயாऽஞ்ஜலி: ।
வத்ஸலா சாந்ருஸம்ஸா ச த்வம் ஹி நித்யம் பரேஷ்வபி ॥
prasādayē tvāṃ kausalyē! racitō'yaṃ mayā'ñjaliḥ ।
vatsalā cānṛṡaṃsā ca tvaṃ hi nityaṃ parēṣvapi ॥
O Kousalyā! Please be sympathetic to me!
I beseech you with my joined palms.
You show affection even to those who are unrelated.
You are, by no means, a cruel person.
2.62.8 பர்தா து கலு நாரீணாம் குணவாந்நிர்குணோऽபி வா ।
தர்மம் விம்ருஸமாநாநாம் ப்ரத்யக்ஷம் தேவி! தைவதம் ॥
bhartā tu khalu nārīṇāṃ guṇavānnirguṇō'pi vā ।
dharmaṃ vimṛṡamānānāṃ pratyakṣaṃ dēvi! daivatam ॥
O queen! Virtuous or not, is not a husband
a living god for a woman who regards Dharma?
2.62.9 ஸா த்வம் தர்மபரா நித்யம் த்ருஷ்டலோக பராவரா ।
நார்ஹஸே விப்ரியம் வக்தும் துகி:தாऽபி ஸுது:கிதம் ॥
sā tvaṃ dharmaparā nityaṃ dṛṣṭalōka parāvarā ।
nārhasē vipriyaṃ vaktuṃ dukhiḥtā'pi suduḥkhitam ॥
You have always been a strict adherent of Dharma.
You have seen the best and worst of this world.
Even though you are sad, it does not befit you
to say unkind words to someone who is extremely sad.
2.62.10 தத்வாக்யம் கருணம் ராஜ்ஞ: ஸ்ருத்வா தீநஸ்ய பாஷிதம் ।
கௌஸல்யா வ்யஸ்ருஜத்பாஷ்பம் ப்ரணாலீவ நவோதகம் ॥
tadvākyaṃ karuṇaṃ rājñaḥ ṡrutvā dīnasya bhāṣitam ।
kausalyā vyasṛjadbāṣpaṃ praṇālīva navōdakam ॥
Hearing those pitiable words of the king,
uttered in the most helpless manner,
Kousalyā shed a stream of tears,
like fresh rain water gushing out of a spout.
2.62.11 ஸா மூர்த்நிபத்வா ருததீ ராஜ்ஞ: பத்மமிவாஞ்ஜலிம் ।
ஸம்ப்ரமாதப்ரவீத் த்ரஸ்தா த்வரமாணாக்ஷரம் வச: ॥
sā mūrdhnibadhvā rudatī rājñaḥ padmamivāñjalim ।
sambhramādabravīt trastā tvaramāṇākṣaraṃ vacaḥ ॥
Weeping, she held the King’s palms that were joined
together in the shape of a lotus bud, and placed them on her head.
Moved by a great fear, she said, in words
that came tumbling in her extreme agitation: Vālmeeki pours out the emotions in every detail and this emphasis on emotions is what makes Rāmāyaṇa a Kavya.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
The image of the Krounca bird shot by a hunter, writhing in a pool of blood, must have still been vivid in his mind.
2.62.12 ப்ரஸீத ஸிரஸா யாசே பூமௌ நிபதிதாஸ்மி தே ।
யாசிதாஸ்மி ஹதா தேவ! க்ஷந்தவ்யாஹம் ந ஹி த்வயா ॥
prasīda ṡirasā yācē bhūmau nipatitāsmi tē ।
yācitāsmi hatā dēva! kṣantavyāhaṃ na hi tvayā ॥
Be kind to me, my lord,
I beg you with bowed head,
and falling on the ground (at your feet).
I feel terrible by seeing you beseech me thus.
I do not even deserve to be forgiven!
2.62.13 நைஷா ஹி ஸா ஸ்த்ரீ பவதி ஸ்லாகநீயேந தீமதா ।
உபயோர்லோகயோர்வீர! பத்யா யா ஸம்ஸாத்யதே ॥
naiṣā hi sā strī bhavati ṡlāghanīyēna dhīmatā ।
ubhayōrlōkayōrvīra! patyā yā samsādyatē ॥
O Veera! A woman who drags her husband,
who is sagacious and worthy of being extolled,
to the state of beseeching her,
is neither fit for this life, nor for the one after.
2.62.14 ஜாநாமி தர்மம் தர்மஜ்ஞ! த்வாம் ஜாநே ஸத்யவாதிநம் ।
புத்ரஸோகார்தயா தத்து மயா கிமபி பாஷிதம் ॥
jānāmi dharmaṃ dharmajña! tvāṃ jānē satyavādinam ।
putraṡōkārtayā tattu mayā kimapi bhāṣitam ॥
O knower of Dharma! I know Dharma.
I also know that you are a man your word.
Whatever I uttered, was only born out of
the grief, on account of my son.
2.62.15 ஸோகோ நாஸயதே தைர்யம் ஸோகோ நாஸயதே ஸ்ருதம் ।
ஸோகோ நாஸயதே ஸர்வம் நாஸ்தி ஸோகஸமோ ரிபு: ॥
ṡōkō nāṡayatē dhairyaṃ ṡōkō nāṡayatē ṡrutam ।
ṡōkō nāṡayatē sarvaṃ nāsti ṡōkasamō ripuḥ ॥
Grief destroys strength.
Grief annuls learning.
Grief destroys everything.
There is no enemy equal to grief. Everyone, at one occasion or other, would say things that they later wish that they had not.


But, instead of being defensive about them, one is better off acknowledging them and deflect the blame to the very source, which caused one to say such things.


In this instance, Kousalyā blames her harsh words on the power of grief that afflicted her.
2.62.16 ஸக்ய ஆபதிதஸ்ஸோடும் ப்ரஹாரோ ரிபுஹஸ்தத: ।
ஸோடும்மாபதிதஸ்ஸோகஸ்ஸுஸூக்ஷ்மோऽபி ந ஸக்யதே ॥
ṡakya āpatitassōḍhuṃ prahārō ripuhastataḥ ।
sōḍhuṃmāpatitaṡṡōkassusūkṣmō'pi na ṡakyatē ॥
One can bear a blow received from the hand of an enemy,
but not even the slightest shock of grief.
2.62.17 தர்மஜ்ஞாஸ்ஸ்ருதிமந்தோऽபி சிந்நதர்மார்தஸம்ஸயா: ।
யதயோ வீர! முஹ்யந்தி ஸோகஸம்மூடசேதஸ: ॥
dharmajñāṡṡrutimantō'pi chinnadharmārthasaṃṡayāḥ ।
yatayō vīra! muhyanti ṡōkasammūḍhacētasaḥ ॥
O Veera! even Munis who know Dharma,
who are good at Ṡastras and
who have all their questions regarding
(conflicting) Dharma and Artha cleared,
get confused when their minds are numbed by grief.
2.62.18 வநவாஸாய ராமஸ்ய பஞ்சராத்ரோऽத்ய கண்யதே ।
யஸ்ஸோகஹதஹர்ஷாயா: பஞ்சவர்ஷோபமோ மம ॥
vanavāsāya rāmasya pañcarātrō'dya gaṇyatē ।
yaṡṡōkahataharṣāyāḥ pañcavarṣōpamō mama ॥
This is counted as the
fifth night of Rāma’s life in Vana.
But the joy that was erased by this grief
make it feel like five years, to me.
2.62.19 தம் ஹி சிந்தயமாநாயாஸ்ஸோகோऽயம் ஹ்ருதி வர்ததே ।
நதீநாமிவ வேகேந ஸமுத்ரஸலிலம் மஹத் ॥
taṃ hi cintayamānāyāṡṡōkō'yaṃ hṛdi vardhatē ।
nadīnāmiva vēgēna samudrasalilaṃ mahat ॥
The grief in my heart swells, as I think of him,
like a mighty ocean does from the
rapid discharge of waters by the rivers.
2.62.20 ஏவம் ஹி கதயந்த்யாஸ்து கௌஸல்யாயாஸ்ஸுபம் வச: ।
மந்தரஸ்மிரபூத்ஸூர்யோ ரஜநீ சாப்யவர்தத ॥
ēvaṃ hi kathayantyāstu kausalyāyāṡṡubhaṃ vacaḥ ।
mandaraṡmirabhūtsūryō rajanī cābhyavartata ॥
As Kousalyā was saying these heartening words,
the rays of the sun began to fade as the night set in.
2.62.21 ததா ப்ரஸாதிதோ வாக்யைர்தேவ்யா கௌஸல்யயா ந்ருப: ।
ஸோகேந ச ஸமாக்ராந்தோ நித்ராயா வஸந்தோமேயிவாந் ॥
tathā prasāditō vākyairdēvyā kausalyayā nṛpaḥ ।
ṡōkēna ca samākrāntō nidrāyā vaṡantōmēyivān ॥
Thus, the king, who felt better
by those words of lady Kousalyā,
fell asleep, overtaken by grief.
இத்யார்ஷே ஸ்ரீமத்ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதிகாவ்யே
அயோத்யாகாண்டே த்விஷஷ்டிதமஸ்ஸர்க: ॥
ityārṣē ṡrīmadrāmāyaṇē vālmīkīyē ādikāvyē
ayōdhyākāṇḍē dviṣaṣṭitamassargaḥ ॥
Thus concludes the sixty second Sarga
in Ayōdhyā Kāṇḍa of the glorious Rāmāyaṇa,
the first ever poem of humankind,
composed by Vālmeeki.
You have completed reading 4686 Ṡlōkas out of ~24,000 Ṡlōkas of Vālmeeki Rāmāyaṇa.


Meaning, notes and commentary by: Krishna Sharma.