தினம்ஸ்நானம்செய்வதற்குமுன்கீழ்கண்டஸ்லோகம்சொல்லிஸ்நானம்செய்தால்பாபங்கள்அகலும்-( ஸ்ரீமஹாபெரியவா)

அதிக்ரூர மஹாகாய
கல்பாந்த தஹநோபம
பைரவாய நமஸ்துப்யம்
அநுஜ்ஞாம் தாதுமர்ஹஸி
துர்போஜன துராலாப துஷ்ப்ரதி க்ரஹ ஸம்பவம் பாவம்
ஹர நமஸ்துப்யம் பாகீரதி நமோஸ்துதே
கங்கா கங்கேதி யோப்ரூயாத் யோஜனானாம் சதைரபி
முச்யதே ஸர்வ பாபேப்ய: விஷ்ணுலோகம் ஸகச்சதி.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends