1 கிட்டாதாயின் வெட்டென மறவிளக்கம்
நமக்குக் கிடைக்காது என்ற ஒன்றை மறந்து விடு
2 கீழோர் ஆயினும் தாழ உரை
விளக்கம்
உன்னை விடத் தாழ்ந்தோராயினும் நயமாகப் பேசு
3 குற்றம் பார்க்கில் சுற்றம் இல்லை
விளக்கம்
பிறர் குற்றங்களையே ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தால், சுற்றத்தார் என்று எவருமே இருக்க மாட்டார்கள்
4 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம்
விளக்கம்
நமக்கு ஒருவர் கெடுதல் செய்தால், அதை அப்படியே விட்டு விடுதலே உயர்ந்த செயல்
5 கொற்றவன் அறிதல் உற்ற இடத்து உதவி
விளக்கம்
தேவையிருக்கும் இடம் சென்று உதவி செய்தலே, ஆட்சி செய்வோர் அறிய வேண்டியது

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends