புரட்டாசி மாத வாக்ய பஞ்சாங்கம்
புரட்டாசி மாத விஷேஷ நாட்கள்

24.09.15 Thursday sarva EkAdasi, sravaNa vratham, rig upAkarma, Sri vEdAnthadEsikan thirunakShatram.
28.09.15 Monday mahALaya pakSham begins
01.10.15 Thursday mahAbharaNi
03.10.15 Saturday mahAvyAteepAtham
05.10.15 Monday madhyAShTami
08.10.15 Thursday sarva Ekadasi
10.10.15 Saturday gajachyai
12.10.15 Monday sarva sOmavAra mahALaya amavAsyai
13.10.15 Tuesday navarAtri pUjA begins
14.10.15 Wednesday Swathi


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends