சங்கல்பம்
30-09-2015 புதன்.
ஶ்ரீ மன்மத நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்னியா மாசே க்ருஷ்ண பக்ஷே த்ருதீயாயாம் புண்ய திதெள ஸெளம்ய வாசர யுக்தாயாம் அஸ்வினீ நக்ஷத்ர யுக்தாயாம் ஹர்ஷண நாம யோக வணிஜ கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் த்ருதீயாயாம் புண்ய திதெள ( ப்ராசீனாவீதி ) பூணல் இடம்

1-10-2015 வியாழன்.
ஶ்ரீ மன்மத நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்னியா மாசே க்ருஷ்ண பக்ஷே சதுர்த்யாம் புண்ய திதெள குரு வாஸர யுக்தாயாம் அபபரணி நக்ஷத்ர யுக்தாயாம் வஜ்ர நாம யோக கெளலவ கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயம் சதுர்த்யாம் புன்ய திதெள பூணல் இடம்

2-10-2015 வெள்ளி
ஶ்ரீ மன்மத நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்னியா மாசே க்ருஷ்ண பக்ஷே பஞ்சம்யாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர யுக்தாயாம் ரோஹிணி நக்ஷத்ர யுக்தாயாம் ஸித்தி நாம யோக கரஜ கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண சகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் பஞ்சம்யாம் புண்ய திதெள பூணல் இடம்

3-10-2015—சனி
ஶ்ரீ மன்மத நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்னியா மாசே க்ருஷ்ண பக்ஷே சஷ்ட்யாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர யுக்தாயாம்
ம்ருகசிரோ நக்ஷத்ர யுக்தாயாம் வ்யதீபாத நாம யோக பத்ர கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் சஷ்ட்யாம் புண்ய திதெள பூணல் இடம்

3-10-2015 –சனி பக்ஷ மஹாளய தர்பணம் செய்த பிறகு மறுபடியும் தனியே செய்ய வேண்டும்.
ஶ்ரீ மன்மத நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே சஷ்ட்யாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர யுக்தாயாம்
ம்ருகசிரோ நக்ஷத்ர யுக்தாயாம் வ்யதீபாத நாம யோக பத்ர கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் சஷ்ட்யாம் புண்ய திதெள பூணல் இடம் அக்ஷய த்ருப்தியர்த்தம் வ்யதீபாத புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

4-10-2015—ஞாயிறு.
ஶ்ரீ மன்மத நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே ஸப்தம்யாம் புண்ய திதெள பானு வாஸர யுக்தாயாம் ஆருத்ரா நக்ஷத்ர வரீயான் நாம யோக பாலவ கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்த மானாயாம் ஸப்தம்யாம் புண்ய திதெள பூணல் இடம்

5-10-2015—திங்கள்.
ஶ்ரீ மன்மத நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அஷ்டம்யாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர யுக்தாயாம் புனர்வஸு நக்ஷத்ர பரிகம் நாம யோக தைதுல கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் அஷ்டம்யாம் புண்ய திதெள பூணல் இடம்

6-10-2015—செவ்வாய்
ஶ்ரீ மன்மத நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யாமாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே நவம்யாம் புண்ய திதெள பெளம வாஸர புஷ்ய நக்ஷத்ர சிவ நாம யோக வணிஜ கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் நவம்யாம் புண்ய திதெள பூணல் இடம்

7-10-2015—புதன்.
ஶ்ரீ மன்மத நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யாமாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே தசம்யாம் புண்ய திதெள ஸெளம்ய வாஸர புஷ்ய நக்ஷத்ர ஸித்த நாம் யோக பத்ர கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண ஸகல விசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் தசம்யாம் புண்ய திதெள பூணல் இடம்

8-10-2015—வியாழன்.
ஶ்ரீ மன்மத நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யாமாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே ஏகாதஸ்யாம் புண்ய திதெள குரு வாஸர ஆஸ்லேஷா நக்ஷத்ர ஸாத்ய நாம யோக பாலவ கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண ஸகல விசேஷண விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் ஏகாதஸ்யாம் புண்ய திதெள
பூணல் இடம்

9-10-2015—வெள்ளி
ஶ்ரீ மன்மத நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யாமாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே த்வாதஸ்யாம் புண்ய திதெள ப்ருகு வாஸர மகா நக்ஷத்ர சுப நாம யோக தைதுல கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் த்வாதஸ்யாம் புண்ய திதெள பூணல் இடம்

10-10-2015 –சனி
ஶ்ரீ மன்மத நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யாமாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே த்ரயோதஸ்யாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர பூர்வ பல்குனி நக்ஷத்ர சுப்ர நாம யோக கரஜ கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் த்ரயோதஸ்யாம் புண்ய திதெள பூணல் இடம்
பக்ஷ தர்பணம் முடித்து மறுபடியும் இதை தனியே செய்யவும்.
10-10-2015 –சனி
ஶ்ரீ மன்மத நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யாமாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே த்ரயோதஸ்யாம் புண்ய திதெள ஸ்திர வாஸர பூர்வ பல்குனி நக்ஷத்ர சுப்ர நாம யோக கரஜ கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் த்ரயோதஸ்யாம் புண்ய திதெள பூணல் இடம்
த்வாபர யுகாதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே

11-10-2015 ஞாயிறு.
ஶ்ரீ மன்மத நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யாமாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள பானு வாஸர உத்திர பல்குனி நக்ஷத்ர ப்ராம்ய நாம யோக பத்ர கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் சதுர்தஸ்யாம் புண்ய திதெள பூணல் இடம்

12-10-2015 திங்கள்
ஶ்ரீ மன்மத நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யாமாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர ஹஸ்த நக்ஷத்ர காஹேந்த்ர நாம யோக சதுஷ்பாத கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள பூணல் இடம்

12-10-2015 திங்கள்
ஶ்ரீ மன்மத நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யாமாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள இந்து வாஸர ஹஸ்த நக்ஷத்ர மாஹேந்த்ர நாம யோக சதுஷ்பாத கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்ய திதெள பூணல் இடம்.
அமாவாஸ்யா புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

13-10-2015 செவ்வாய்
ஶ்ரீ மன்மத நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே சுக்ல பக்ஷே ப்ரதமாயாம் புண்ய திதெள பெளம வாஸர சித்ரா நக்ஷத்ர வைத்ருதீ நாம யோக கிம்ஸ்துக்ன கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் ப்ரதமாயாம் புண்ய திதெள பூணல் இடம்.

மறுபடியும் இதை ஆரம்பித்து வைத்ருதி தர்பணம் செய்யவும்.
13-10-2015 செவ்வாய்
ஶ்ரீ மன்மத நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதெள கன்யா மாஸே சுக்ல பக்ஷே ப்ரதமாயாம் புண்ய திதெள பெளம வாஸர சித்ரா நக்ஷத்ர வைத்ருதீ நாம யோக கிம்ஸ்துக்ன கரண யுக்தாயாம் ஏவங்குண ஸகல விசேஷன விசிஷ்டாயாம் வர்த்தமானாயாம் ப்ரதமாயாம் புண்ய திதெள பூணல் இடம்.
வைத்ருதி புண்ய கால சிராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends